Projektu pieteikumu iesniegšana LIAA

Pieteikumu iesniegšana LIAA atbalsta programmām notiek elektroniski platformā biznesa attīstībai business.gov.lv. Šīs vietnes autorizētajā vidē notiek gan projektu pieteikumu iesniegšana, gan turpmākā komunikācija un papildinformācijas iesniegšana. Par lietotāja konta izveidošanu vairāk lasiet business.gov.lv sadaļā "Kā reģistrēties platformā?"

E-dokumentu iesniegšana LIAA

Vēršam uzmanību, ka LIAA pieņem tikai e-pastus, kuru izmērs nepārsniedz 25 MB. Ja nosūtāmās informācijas apjoms ir lielāks, lūdzam to sadalīt un sūtīt vairākos e-pastos.

LIAA pieņem elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu (visa veida iesniegumi, t.sk. projektu iesniegumi, atskaites, papildinformācija projektiem u.t.t.), balstoties uz Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" 10.  punktā noteiktajiem datņu formātiem:

  • vienkārša teksta formātā;
  • atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm;
  • atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā;
  • portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/ A);
  • digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā.

Elektroniska dokumenta formā noformētu projekta iesniegumu var iesniegt LIAA klātienē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz LIAA elektroniskā pasta adresi pasts@liaa.gov.lv.

Iesniedzot  projekta iesniegumu LIAA elektroniska dokumenta formā un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@liaa.gov.lv, LIAA uz e-pasta adresi, no kuras sūtīts projekta iesniegums, nosūta paziņojumu par projekta saņemšanu. Paziņojums tiek sūtīts no LIAA e-pasta pasts@liaa.gov.lv.

Iesniedzot dokumentus elektroniski, katram dokumentam ir jābūt atsevišķi elektroniski parakstītam!