Papīra formāta dokumentu iesniegšana LIAA

Visa ar Eiropas Savienības fondu projektiem saistītā informācija Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) ir jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls).

Vēstules paraugs informācijas iesniegšanai LIAA

Papīra formā dokumenti, kuros ir vairāk par vienu lapu, jāiesniedz:

 • cauraukloti (bet ne ar kniedētāja skavām);
 • ar secīgi sanumurētām lapām;
 • aizmugurē uz pēdējās lapas diegu galiem jābūt pielīmētiem;
 • uz uzlīmes jānorāda dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaits, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.

(Piemērs)

Šajā dokumentā ir sanumurētas un caurauklotas 100 (viens simts) lapas.

Pievienoto dokumentu kopijas pareizas.

SIA "AAA"
Valdes loceklis __________________       ___________
                                                                       (paraksts)
Rīga, ____. gada ________________

Iesniedzot LIAA dokumentāciju, kas pārsniedz 250 lapas:

 • dokumentācija jāiesien vairākos sējumos;
 • katrs sējums jāievieto cietajos vākos;
 • katrā sējumā visām lapām ir jābūt sanumurētām un caurauklotām;
 • katra sējuma pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem;
 • uz uzlīmes jānorāda sējuma numurs un lappušu skaits sējumā, kā arī kopējais sējumu un lappušu skaits; katram sējumam ir atsevišķa lappušu numerācija;
 • uz uzlīmes jābūt apliecinājumam par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukumam, projekta iesnieguma sagatavošanas datumam, dokumenta autora nosaukumam, dokumenta izstrādāšanas vietai un projekta iesniedzēja amatpersonas parakstam.

(Piemērs)

Šis ir dokumenta 1. sējums, kurā sanumurētas un caurauklotas 150 (viens simts piecdesmit) lapas.

Dokuments sastāv no 2 sējumiem, kuros kopā sanumurētas un caurauklotas 280 (divi simti astoņdesmit) lapas.

Pievienoto dokumentu kopijas pareizas.

SIA "AAA"
Valdes loceklis __________________       ___________
                                                                       (paraksts)
Rīga, ____. gada ________________

 
E-dokumentu iesniegšana LIAA

Vēršam uzmanību, ka LIAA pieņem tikai e-pastus, kuru izmērs nepārsniedz 25 MB. Ja nosūtāmās informācijas apjoms ir lielāks, lūdzam to sadalīt un sūtīt vairākos e-pastos.

LIAA pieņem elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu (visa veida iesniegumi, t.sk. projektu iesniegumi, atskaites, papildinformācija projektiem u.t.t.), balstoties uz Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" 10.  punktā noteiktajiem datņu formātiem:

 • vienkārša teksta formātā;
 • atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm;
 • atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā;
 • portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/ A);
 • digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā.

Elektroniska dokumenta formā noformētu projekta iesniegumu var iesniegt LIAA klātienē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz LIAA elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv.

Iesniedzot  projekta iesniegumu LIAA elektroniska dokumenta formā un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv, LIAA uz e-pasta adresi, no kuras sūtīts projekta iesniegums, nosūta paziņojumu par projekta saņemšanu. Paziņojums tiek sūtīts no LIAA e-pasta liaa@liaa.gov.lv.

Iesniedzot dokumentus elektroniski, katram dokumentam ir jābūt atsevišķi elektroniski parakstītam!