Zvērināta revidenta apstiprināts operatīvais finanšu pārskats jāiesniedz jaunizveidotiem komersantiem, kuru gada pārskats vēl nav apstiprināts un/vai nav pieejams datu bāzē “Lursoft”, vai komersantiem, kam pret pēdējo noslēgto gada pārskatu ir radušās būtiskas izmaiņas projekta iesniedzēja un tā saistīto uzņēmumu (ja attiecināms) finanšu situācijā (piemēram, būtiskas izmaiņas pašu kapitāla rādītājos).

Projektu vērtēšanas procesā šie dati tiek ņemti vērā vērtējot Atbilstības vērtēšanas kritēriju Nr. 1.2. par projekta iesniedzēja atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam, kā arī vērtējot kvalitātes vērtēšanas kritēriju Nr.4. par projekta iesniedzēja finansiālo gatavību.

Neliela apjoma grantu shēmu kritēriju vērtēšanas metodika pieejama šeit.

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu konsolidēto gada pārskatu sagatavo un iesniedz juridiskas personas (koncerni), kas ir sabiedrību kopums, kuru veido mātes sabiedrība un visas tās meitas sabiedrības. Ja konsolidētais gada pārskats netiek sastādīts, tad par katru partneruzņēmumu vai saistīto uzņēmumu jāiesniedz gada pārskati, lai izvērtētu darbinieku skaitu, apgrozījumu un bilances kopsummu.

Dati nepieciešami vērtējot projekta iesniedzēja atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam (Atbilstības vērtēšanas kritērijs Nr. 1.2.).

Informācija par mazā, vidējā komersanta statusa noteikšanu pieejama šeit.

Minētie dokumenti nepieciešami, lai izvērtētu projekta iesniedzēja finansiālo gatavību (Kvalitātes vērtēšanas kritērijs Nr.4). Projekta iesniedzējs var pretendēt uz maksimālo punktu skaitu šajā kritērijā, ja tas ir sniedzis skaidrojumu par projekta iesniegumā ietvertajām izmaksām, tās ir pamatotas, kā arī projekta iesniedzējs ir apzinājis visas izmaksas, kas nepieciešamas projekta īstenošanai un projekta iesniegumam ir pievienoti dokumenti, kas apliecina projekta iesniedzēja pieejamos vai piesaistītos finanšu līdzekļus projekta īstenošanai (vērtē projekta iesniedzēja bilanci, apgrozījumu, pašu kapitālu u.c. rādītājus).

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 4. Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi” 20.4. apakšpunktu uz līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt projekta iesniedzējs, kuram nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē informāciju aktualizē katru mēnesi 7. (septītajā) un 26. (divdesmit sestajā) datumā. Vērtējums tiek noteikts, balstoties uz VID nodokļu parādnieku datu bāzē tuvākajā datumā pirms projekta iesnieguma vai projekta iesnieguma precizējumu iesniegšanas programmas apsaimniekotājam pieejamo informāciju, piemēram, ja projekta iesniegums tiek iesniegts 21.aprīlī, tad lēmums par projekta iesniedzēju tiek balstīts uz 7.aprīlī pieejamo informāciju.

Neliela apjoma grantu shēmu kritēriju vērtēšanas metodika pieejama šeit.