ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 • Atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu.
  Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 miljonus eiro.
  Papildu informācija par MVK statusa noteikšanu;

 • atbalsta saņēmējs pretendē uz atbalstu kādā no atbalstāmajām nozarēm.
  Neatbalstāmās nozares ir tirdzniecības nozare (saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts"), finanšu starpniecības nozare (saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības"), komercpakalpojumu nozare (saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings") un azartspēļu nozare (saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļu "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļu "Azartspēles un derības");

 • komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā vai kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai individuālais uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

 • atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro;

 • atbalsta saņēmējs finansējuma saņēmējam nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fonds) līdzfinansēto projektu īstenošanu;

 • atbalsta saņēmēja interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un atbalsta saņēmējam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

 • kooperatīvajā sabiedrībā ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības (netiek piešķirts atbalsts dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām un dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām);

 • piešķirtā atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru nedrīkst pārsniegt 200 000 eiro; atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu - 25 000 eiro; atbalsta saņēmējiem zvejniecības un akvakultūras nozarē - 30 000 eiro. De minimis atbalstu uzskaita viena vienota uzņēmuma līmenī

 • de minimis atbalstu nepiešķir, ja atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru