• atbalsta saņēmējs atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu.
  Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 43 miljonus.
  Papildu informācija par MVK statusa noteikšanu.

 • atbalsta saņēmējs pretendē uz atbalstu kādā no atbalstāmajām nozarēm.
  Neatbalstāmās nozares ir tirdzniecības nozare (saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts"), finanšu starpniecības nozare (saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības"), komercpakalpojumu nozare (saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings") un azartspēļu nozare (saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļu "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļu "Azartspēles un derības")

 • komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā vai kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai individuālais uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

 • atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro

 • atbalsta saņēmējs finansējuma saņēmējam nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fonds) līdzfinansēto projektu īstenošanu

 • atbalsta saņēmēja interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un atbalsta saņēmējam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi

 • kooperatīvajā sabiedrībā ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības (netiek piešķirts atbalsts dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām un dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām)

 • piešķirtā atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru nedrīkst pārsniegt 200 000 euro; atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu - 25 000 euro; atbalsta saņēmējiem zvejniecības un akvakultūras nozarē - 30 000 euro. De minimis atbalstu uzskaita viena vienota uzņēmuma līmenī

 • de minimis atbalstu nepiešķir, ja atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru

Atbalstāmās aktivitātes komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām un individuālajiem uzņēmumiem

Pēc 2020. gada 29. februāra atbalsta (granta) finansējums šai aktivitātei nav pieejams.

Atbalstu var saņemt dalībai starptautiskajās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs un dalībai konferencēs, semināros ārvalstīs ar stendu (pasākumam nav jābūt reģistrētam publiskajās datu bāzēs) – ne vairāk kā 5 pasākumos viena kalendārā gada laikā (ierobežojums neattiecas uz tūrisma nozares pasākumiem).

Ārvalstu tūrisma izstādes, konferences vai semināri ir atbalstāmi, ja izstādes specifika, konferences vai semināra mērķis atbilst Latvijai prioritārajiem tūrisma sektoriem (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • pašvaldības, plānošanas reģioni, ostu pārvaldes**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

 • izstādes, konferences vai semināra organizatora noteiktās izmaksas:
  • informācijas ievietošana izstādes, konferences vai semināra  katalogā
  • izstādes, konferences vai semināra  dalībnieku reģistrācijas maksa
  • nomas maksa par stenda konstrukciju (izstādes, konferences vai semināra organizatora noteiktās izmaksas)
  • nomas maksa par ekspozīcijas laukumu (izstādes, konferences, semināra  vai stenda organizatora noteiktās izmaksas)
  • papildpakalpojumu izmaksas

Komersantam, kooperatīvai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, individuālam uzņēmumam – ne vairāk kā 15 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā, biedrībai vai nodibinājumam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, pārstāvot nozari kopumā, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā, ostu pārvaldei, pašvaldībai un plānošanas reģionam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā katram

 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalsta intensitāte: 50%

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA
 3. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

 • Par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 20. augusta - ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība

 

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • ostu pārvaldes**
 • pašvaldības**
 • plānošanas reģioni**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

Ekspozīcijas laukuma noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas utml. izdevumi, kā arī konsultatīvs atbalsts sagatavojoties izstādei, uzrunājot potenciālos partnerus, organizējot tikšanās un strādājot stendā.

Atbalsta intensitāte: 100%

Pieteikšanās kārtība dalībai LIAA organizētajos nacionālajos stendos

 1. Pieteikums dalībai
 2. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 3. Izvērtēšana pēc stendu kritērijiem
 4. Līgums par dalību pasākumā
 5. Dalība pasākumā

Pēc 2020. gada 29. februāra atbalsta (granta) finansējums šai aktivitātei nav pieejams.

Tirdzniecības misija ir atbalstāma, ja tajā piedalās vismaz divi dalībnieki un tā ir vienota vizīte ārvalstī ar iepriekš sagatavotu kopēju un katram tirdzniecības misijas dalībniekam atsevišķi izstrādātu programmu (šī programma saturiski iekļaujas tirdzniecības misijas organizatora izstrādātajā kopējā grupas vizītes programmā, kurā ir atspoguļotas grupas kopējās un individuālās tikšanās ar potenciālajiem ārvalstu partneriem), lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu partneriem.

Tirdzniecības misiju var organizēt LIAA, pašvaldība, plānošanas reģions, biedrība vai nodibinājums, ja biedrībā vai nodibinājumā Latvijas Republikas reģistrēto biedru, dibinātāju vai dibinātāju biedru (komercsabiedrību) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 71 200 000 euro un ja biedrība vai nodibinājums dibināts ne vēlāk kā gadu pirms pieteikuma iesniegšanas tirdzniecības misijai.

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • ostu pārvaldes**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

Dalībai LIAA organizētās tirdzniecības misijās

 • dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā
 • ceļa (transporta) izdevumi ne vairāk kā trim personām
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalsta intensitāte: 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Dalībai biedrības vai nodibinājuma, pašvaldības, plānošanas reģiona organizētās tirdzniecības misijās ārvalstīs

Atbalstāmas ir tirdzniecības misijas tikai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs, ASV un Ķīnā.

Atbalstu var saņemt dalībai ne vairāk kā 2 tirdzniecības misijās viena kalendārā gada laikā.

 • dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā – ne vairāk kā 2000 EUR par vienu piedalīšanos tirdzniecības misijā;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalsta intensitāte: 25% no kopējām attiecināmajām izmaksām       

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA
 3. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

 • Par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 20. augusta - ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība

Pieteikšanās kārtība LIAA organizētajās tirdzniecības misijās

 1. Pieteikums dalībai
 2. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 3. Līgums par dalību pasākumā
 4. Dalība pasākumā

Pēc 2020. gada 29. februāra atbalsta (granta) finansējums šai aktivitātei nav pieejams

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • ostu pārvaldes**
 • pašvaldības**
 • plānošanas reģioni**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

 • dalības maksa
 • ceļa (transporta) izdevumi ne vairāk kā trim personām
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā

Atbalsta intensitāte: 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pieteikšanās kārtība LIAA organizētajās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs

 1. Pieteikums dalībai
 2. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 3. Līgums par dalību pasākumā
 4. Dalība pasākumā

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA
 3. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

 • Par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 20. augusta - ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība.

Atbalstu var saņemt, lai apliecinātu, ka attiecīgā ražotne, produkts, process, pakalpojums atbilst mērķa tirgos noteiktām prasībām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kompetento iestāžu vai sadarbības partneru prasībām, kuru apgrozījums pārsniedz 150 miljonus euro gadā.

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

Attiecināmās izmaksas 

ne vairāk kā 25 000 euro vienam gala labuma guvējam gadā

 • neatkarīgas trešās personas vai kompetentās iestādes pakalpojumu izmaksas, lai apliecinātu, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai ražotne atbilst tirgus prasībām
 • ražotņu un produktu atbilstības ekspertīžu izmaksas
 • maksa par sertificēšanas centru un testēšanas laboratoriju pakalpojumiem, ja tiek sertificēta vai testēta vesela vai viena produktu kategorija vai grupa, nevis viena atsevišķa produktu partija
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā

Atbalsta intensitāte: 

Līdz 11.03.2020. - 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām
Sākot ar 12.03.2020. - 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA
 3. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

 • Par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 1. maija līdz 19. augustam – līdz 2018. gada 20. novembrim.
 • Par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 20. augusta - ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība.

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • ostu pārvaldes**
 • pašvaldības**
 • plānošanas reģioni**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

LIAA konsultāciju izmaksas biznesa kontaktu dibināšanā:

 • nacionālie stendi
 • tirdzniecības misijas un kontaktbiržas Latvijā un ārvalstīs
 • ārvalstu tirgu konsultācijas
 • sadarbības partneru meklēšana
 • potenciālo partneru atlase un uzrunāšana
 • mārketinga kampaņas ārvalstīs
 • tiešo vizīšu organizēšana
 • semināru un konferenču organizēšana
 • starptautisku mārketinga pasākumu organizēšana
 • tirgus izpētes iegāde

Atbalsta intensitāte: 100%

Pieteikšanās kārtība LIAA konsultācijām

 1. E-pasts uz eksports@liaa.gov.lv
 2. Atbilstības MK noteikumiem izvērtēšana
 3. Lēmums par konsultāciju apjomu un laiku
 4. Konsultāciju sniegšana