Atbalsta saņēmēja atbilstības nosacījumi

Iesniedzamie dokumenti līguma noslēgšanai

  1. ERAF atbalsta saņēmēja iesnieguma veidlapa
  2. Deklarācija un deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu )
  3. De minimis uzskaites veidlapa, kas jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Plašāka informācija pieejama De minimis sadaļā.
  4. EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka iesnieguma iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 150 eiro.
    Jāiesniedz, ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju iesnieguma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 eiro. Informācija par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi pieejama VID mājas lapā.

Atbalsta saņēmēja iesnieguma veidlapu (turpmāk tekstā - Iesniegums) kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta formā, kur katrs atsevišķs dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Papīra formā noformētu Iesniegumu var nosūtīt pa pastu uz adresi – Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Elektroniska dokumenta formā noformētu Iesniegumu un papildus iesniedzamos dokumentus jānosūta uz LIAA elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv.

Iesniegumu kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem papīra formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls):

  • Caurauklotu (bet ne ar kniedētāja skavām),
  • Ar secīgi sanumurētām lapām,
  • Aizmugurē uz pēdējās lapas diegu galiem jābūt pielīmētiem,
  • Uz uzlīmes jānorāda dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaits, Iesnieguma iesniedzēja nosaukums, Iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un Iesnieguma iesniedzēja amatpersonas paraksts.

(Piemērs)

Šajā dokumentā ir sanumurētas un caurauklotas 10 (desmit) lapas.

SIA "AAA"
Valdes loceklis __________________       ___________
                                                                                 (paraksts)

Rīga, ____. gada ________________
 

Līgums par atbalsta saņemšanu komersantiem
Līguma 1. pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu
Līguma 2. pielikums Pasākuma novērtējuma anketa
Līguma 3. pielikums Maksājuma pieprasījums
Līguma 4. pielikums Darījuma tūrisma pasākuma dalībnieku saraksts

Līgums par atbalsta saņemšanu biedrībām un nodibinājumiem
ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu
Līguma 1. pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu
Līguma 2. pielikums Pasākuma novērtējuma anketa 
Līguma 3. pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu individuāliem komersantiem, kooperatīvām sabiedrībām
Līguma 1. pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu
Līguma 2. pielikums Pasākuma novērtējuma anketa
Līguma 3. pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu pašvaldībām, plānošanas reģioniem
ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu
Līguma 1. pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu
Līguma 2. pielikums Pasākuma novērtējuma anketa 
Līguma 3. pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu tūrisma nozares komersantiem
par dalību ārvalstīs ar individuālo stendu starptautiskās izstādēs, konferencēs vai semināros, atbalsta saņēmējam darījumu tūrisma pasākumu organizēšanai Latvijā, dalībai tirdzniecības misijās, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes ārvalstīs un konsultācijām
Līguma 1. pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu
Līguma 2. pielikums Pasākuma novērtējuma anketa
Līguma 3. pielikums Maksājuma pieprasījums
Līguma 4. pielikums Darījuma tūrisma pasākuma dalībnieku saraksts

Līgums par atbalsta saņemšanu tūrisma nozares pašvaldībām, plānošanas reģioniem
ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu
Līguma 1. pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu
Līguma 2. pielikums Pasākuma novērtējuma anketa
Līguma 3. pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu tūrisma nozares biedrībām un nodibinājumiem
ja atbalsta saņemšana paredzēta par dalību ārvalstīs ar individuālo stendu starptautiskās izstādēs, konferencēs vai semināros, tirdzniecības misijās, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes ārvalstīs un konsultācijām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu
Līguma 1. pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu
Līguma 2. pielikums Pasākuma novērtējuma anketa
Līguma 3. pielikums Maksājuma pieprasījums

Līgums par atbalsta saņemšanu zemnieku saimniecībām
Līguma 1. pielikums Apstiprinājums par saņemtā atbalsta veidu un apjomu
Līguma 2. pielikums Pasākuma novērtējuma anketa
Līguma 3. pielikums Maksājuma pieprasījums

ES fondu vizuālo elementu ansamblis