• biedrība vai nodibinājums ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā

 • biedrībai vai nodibinājumam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro

 • biedrība vai nodibinājums finansējuma saņēmējam nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu

 • biedrība vai nodibinājums, iesniedzot projektu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības īstenošanu, var saņemt atbalstu, kura apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 euro, savukārt, iesniedzot projektu, kas ir saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, var saņemt de minimis atbalstu*

 • De minimis atbalstu nepiešķir, ja atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru

 • biedrībā ir apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības

 • starp nodibinājuma dibinātājiem un to biedriem (biedrībām un personālsabiedrībām) ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības

* biedrība vai nodibinājums var saņemt atbalstu divu veidu projektu īstenošanai:

 • pašvaldībai, plānošanas reģionam vai ostu pārvaldei nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro

 • pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde finansējuma saņēmējam nav sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu

 • pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde var saņemt atbalstu par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības*. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 euro

 • pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde atbalstu dalībai LIAA organizētajā nacionālajā stendā starptautiskās izstādēs ārvalstīs var saņemt, ja piedāvājums atbilst izstādes specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā tiek organizēta izstāde

 • pašvaldība un plānošanas reģions atbalstu dalībai LIAA organizētajā nacionālajā stendā starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs var saņemt, ja tā dalība veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un pašvaldības vai plānošanas reģiona piedāvātais galamērķis atbilst izstādes specifikai

* Pašvaldības vai plānošanas reģiona projekts, kas neietver saimnieciskas darbības, ir tāds, piemēram, kas iesniegts dalībai nacionālā stendā starptautiskā tūrisma izstādē, un pašvaldība vai plānošanas reģions pārstāv savu administratīvo teritoriju kā tūrisma galamērķi, nereklamējot konkrētus mazos vai vidējos komersantus, kas darbojas vai sniedz pakalpojumus atbilstošajā teritorijā, t.i., projektā gala labuma guvēji nav tieši minami vai uzskaitāmi, jo labumu gūst visa pašvaldība vai plānošanas reģions.

Ostu pārvaldes projekts, kas neietver saimnieciskas darbības, ir tāds, piemēram, kurš iesniegts atbalsta nodrošināšanai dalībai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē ārvalstī, kurā ostas pārvalde pārstāv publiski teritoriālas intereses t.i. ne tikai kā teritorija, kurā atrodas kuģu piestātnes un ar to saistītā infrastruktūra, bet arī kā daudz lielāka teritorija (ietver pilsētu vai novadu, kurā tā atrodas un mērķēts uz specifisku segmentu) ar iespējām jaunu ražotņu izveidei. Tā pārstāv publiskas intereses, lai radītu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi visiem mazajiem un vidējiem komersantiem, kas darbojas vai gatavojas uzsākt savu darbību ne tikai tās teritorijā vai saistībā ar tās teritoriju, bet arī pieguļošajās teritorijās. Piemēram, kad ostu pārvalde popularizē starptautisku loģistikas koridoru. Šajā gadījumā nav iespējams identificēt konkrētu gala labuma guvēju, kurš varētu saņemt tiešu atbalstu, un ostu pārvaldes dalība veicina labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Turklāt, ostu pārvaldes dalība aktivitātē nedublē pašvaldības vai plānošanas reģiona pārstāvību, jo ostu pārvalde uzrunā atsevišķu mērķa segmentu.

Atbalstāmās aktivitātes pašvaldībām, plānošanas reģioniem un ostu pārvaldēm

Pēc 2020. gada 29. februāra atbalsta (granta) finansējums šai aktivitātei nav pieejams

Atbalstu var saņemt dalībai starptautiskajās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs un dalībai konferencēs, semināros ārvalstīs ar stendu (pasākumam nav jābūt reģistrētam publiskajās datu bāzēs) – ne vairāk kā 5 pasākumos viena kalendārā gada laikā (ierobežojums neattiecas uz tūrisma nozares pasākumiem).

Ārvalstu tūrisma izstādes, konferences vai semināri ir atbalstāmi, ja izstādes specifika, konferences vai semināra mērķis atbilst Latvijai prioritārajiem tūrisma sektoriem (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • pašvaldības, plānošanas reģioni, ostu pārvaldes**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

 • izstādes, konferences vai semināra organizatora noteiktās izmaksas:
  • informācijas ievietošana izstādes, konferences vai semināra  katalogā
  • izstādes, konferences vai semināra  dalībnieku reģistrācijas maksa
  • nomas maksa par stenda konstrukciju (izstādes, konferences vai semināra organizatora noteiktās izmaksas)
  • nomas maksa par ekspozīcijas laukumu (izstādes, konferences, semināra  vai stenda organizatora noteiktās izmaksas)
  • papildpakalpojumu izmaksas

Komersantam, kooperatīvai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, individuālam uzņēmumam – ne vairāk kā 15 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā, biedrībai vai nodibinājumam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, pārstāvot nozari kopumā, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā, ostu pārvaldei, pašvaldībai un plānošanas reģionam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā katram

 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalsta intensitāte: 50%

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA
 3. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

 • Par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 20. augusta - ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība

 

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • ostu pārvaldes**
 • pašvaldības**
 • plānošanas reģioni**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

Ekspozīcijas laukuma noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas utml. izdevumi, kā arī konsultatīvs atbalsts sagatavojoties izstādei, uzrunājot potenciālos partnerus, organizējot tikšanās un strādājot stendā.

Atbalsta intensitāte: 100%

Pieteikšanās kārtība dalībai LIAA organizētajos nacionālajos stendos

 1. Pieteikums dalībai
 2. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 3. Izvērtēšana pēc stendu kritērijiem
 4. Līgums par dalību pasākumā
 5. Dalība pasākumā

Pēc 2020. gada 29. februāra atbalsta (granta) finansējums šai aktivitātei nav pieejams

Tirdzniecības misija ir atbalstāma, ja tajā piedalās vismaz divi dalībnieki un tā ir vienota vizīte ārvalstī ar iepriekš sagatavotu kopēju un katram tirdzniecības misijas dalībniekam atsevišķi izstrādātu programmu (šī programma saturiski iekļaujas tirdzniecības misijas organizatora izstrādātajā kopējā grupas vizītes programmā, kurā ir atspoguļotas grupas kopējās un individuālās tikšanās ar potenciālajiem ārvalstu partneriem), lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu partneriem.

Tirdzniecības misiju var organizēt LIAA, pašvaldība, plānošanas reģions, biedrība vai nodibinājums, ja biedrībā vai nodibinājumā Latvijas Republikas reģistrēto biedru, dibinātāju vai dibinātāju biedru (komercsabiedrību) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 71 200 000 euro un ja biedrība vai nodibinājums dibināts ne vēlāk kā gadu pirms pieteikuma iesniegšanas tirdzniecības misijai.

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • ostu pārvaldes**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

Dalībai LIAA organizētās tirdzniecības misijās

 • dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā
 • ceļa (transporta) izdevumi ne vairāk kā trim personām
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalsta intensitāte: 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Dalībai biedrības vai nodibinājuma, pašvaldības, plānošanas reģiona organizētās tirdzniecības misijās ārvalstīs

Atbalstāmas ir tirdzniecības misijas tikai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs, ASV un Ķīnā.

Atbalstu var saņemt dalībai ne vairāk kā 2 tirdzniecības misijās viena kalendārā gada laikā.

 • dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā – ne vairāk kā 2000 EUR par vienu piedalīšanos tirdzniecības misijā;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalsta intensitāte: 25% no kopējām attiecināmajām izmaksām       

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA
 3. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

 • Par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 20. augusta - ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība

Pieteikšanās kārtība LIAA organizētajās tirdzniecības misijās

 1. Pieteikums dalībai
 2. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 3. Līgums par dalību pasākumā
 4. Dalība pasākumā

Pēc 2020. gada 29. februāra atbalsta (granta) finansējums šai aktivitātei nav pieejams

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • ostu pārvaldes**
 • pašvaldības**
 • plānošanas reģioni**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

 • dalības maksa
 • ceļa (transporta) izdevumi ne vairāk kā trim personām
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā

Atbalsta intensitāte: 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pieteikšanās kārtība LIAA organizētajās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs

 1. Pieteikums dalībai
 2. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 3. Līgums par dalību pasākumā
 4. Dalība pasākumā

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA
 3. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

 • Par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 20. augusta - ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība.

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • ostu pārvaldes**
 • pašvaldības**
 • plānošanas reģioni**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

LIAA konsultāciju izmaksas biznesa kontaktu dibināšanā:

 • nacionālie stendi
 • tirdzniecības misijas un kontaktbiržas Latvijā un ārvalstīs
 • ārvalstu tirgu konsultācijas
 • sadarbības partneru meklēšana
 • potenciālo partneru atlase un uzrunāšana
 • mārketinga kampaņas ārvalstīs
 • tiešo vizīšu organizēšana
 • semināru un konferenču organizēšana
 • starptautisku mārketinga pasākumu organizēšana
 • tirgus izpētes iegāde

Atbalsta intensitāte: 100%

Pieteikšanās kārtība LIAA konsultācijām

 1. E-pasts uz eksports@liaa.gov.lv
 2. Atbilstības MK noteikumiem izvērtēšana
 3. Lēmums par konsultāciju apjomu un laiku
 4. Konsultāciju sniegšana