Informācija par pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" aktualitātēm

2018. gada 10. oktobris

Informējam, ka sākot ar 2018.gada oktobri ir apstiprināti 16 pētniecības rezultātu komercializācijas otrās kārtas otrā posma projekti, kuriem turpmāko trīs gadu laikā tiks piešķirts atbalsts līdz 275 000 eiro apmērā.

Otrā posma finansējuma paredzēts rūpniecisko pētījumu veikšanai, eksperimentālām izstrādnēm, dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs,  individuālām vizītēm, kā arī citiem pasākumiem ar mērķi atrast un uzrunāt potenciālos klientus. Tāpat finansējums izmantojams rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai — izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai, reģistrācijai un uzturēšanai, komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai un ekspertu piesaistei licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

Projektu īstenošanas gaitā LIAA turpinās sadarbosies ar projektu iesniedzējiem gan konsultējot un ar dažādiem instrumentiem atbalstot apstiprināto projektu zinātnieku komandas, gan uzraugot projektu īstenošanas progresu.

Otrās projektu atlases kārtas otrā posma ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti | atjaunots 11.01.2019.

2018.gada 2.jūlijs

Informējam, ka no š.g. gada 2.jūlija līdz š.g. 31.jūlijam noris pētījumu rezultātu komercializācijas otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana programmas  “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” ietvaros (vairāk par programmu lūdzam lasīt šeit).

Atlasē iespējams piedalīties:

  • projektiem, kas apstiprināti 1.posma atbalsta finansējuma saņemšanai;
  • projektiem, kas pirmā posma finansējumu nav saņēmuši, bet tikuši vērtēti un I posma kvalitātes kritērijos ieguvuši vismaz 11 punktus un ir izstrādājuši komercializācijas stratēģiju, tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas pasākumu plānu;
  • projektiem kas iepriekš LIAA nav tikuši iesniegti, bet ir izstrādājuši komercializācijas stratēģiju, tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas pasākumu plānu.

Komercializācijas stratēģija, tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas pasākumu plāns tiks vērtēti, balstoties uz Iekšējā kārtībā iekļautajiem II daļas kritērijiem (lūdzu skatīt šeit).

Projektiem, kas līdz šim nav tikuši iesniegti, papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz arī projekta 1.posma iesnieguma veidlapa, kas tiks vērtēta, balstoties uz Iekšējā kārtībā iekļautajiem I daļas kritērijiem (lūdzu skatīt Iekšējās kārtības 5.pielikumu šeit).

Dokumentāciju iespējams LIAA nosūtīt pa pastu (adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442), elektroniski parakstītu nosūtīt uz e-pasta adresi tehnologijas@liaa.gov.lv vai iesniegt LIAA klātienē (Klientu apkalpošanas nodaļā 1.stāvā).

Informējam, ka kopējais šai atlases kārtai pieejamais finansējums ir 4 675 000 EUR. Lēmums par atbalsta finansējuma piešķiršanu tiks pieņemts 2 mēnešu laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Projekti tiks ranžēti, ņemot vērā, vai projekts saņēmis pozitīvu vērtējumu visos atbilstības kritērijos, kā arī summējot kvalitātes kritērijos Nr.6-Nr.9 iegūto punktu skaitu. Projekti, kuriem iegūtais kopējais punktu skaits ir vienāds, tiek sarindoti, prioritāri pēc secības, ņemot vērā novērtējumu 9., 6., 8. un 7.kritērijā (proti, vislielākais svars uz projekta kopējo vērtējumu būs 9.kritērijam).

Ja nepieciešama papildus informācija vai detalizētāks skaidrojums, aicinām Jūs sazināties ar LIAA Tehnoloģiju departamenta Zinātnes komercializācijas nodaļu (tālr. 67039467), rakstīt uz tehnologijas@liaa.gov.lv vai vērsties pie sava LIAA tehnoloģiju skauta!

2018. gada 8. maijs

Apstiprināti astoņi pētniecības rezultātu komercializācijas pirmās kārtas otrā posma projekti, kuriem piešķirts atbalsts līdz 275 000 eiro apmērā.

Projekti atlasīti no kopumā 40 pirmajā kārtā iesniegtajiem projektiem. Pēc pirmā posma izvērtēšanas apstiprināti tika 10 projekti, kas saņēma 25 000 eiro ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei.

Otrā posma finansējuma paredzēts rūpniecisko pētījumu veikšanai, eksperimentālām izstrādnēm, dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs,  individuālām vizītēm, kā arī citiem pasākumiem ar mērķi atrast un uzrunāt potenciālos klientus. Tāpat finansējums izmantojams rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai — izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai, reģistrācijai un uzturēšanai, komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai un ekspertu piesaistei licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

Projektu īstenošanas gaitā LIAA turpinās sadarbosies ar projektu iesniedzējiem gan konsultējot un ar dažādiem instrumentiem atbalstot apstiprināto projektu zinātnieku komandas, gan uzraugot projektu īstenošanas progresu.

Pirmās projektu atlases kārtas otrā posma ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti | Ievietots 16.05.2018

2018. gada 1. februāris

Apstiprināti nākamie trīsdesmit pētniecības rezultātu komercializācijas projekti, kuriem piešķirts atbalsts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei. Pēc minēto dokumentu izstrādes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) lems par turpmāka finansējuma piešķiršanu. Kopumā viens projekts var pretendēt uz atbalstu līdz 300 000 EUR apmērā.

Otrās projektu atlases kārtas ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti | Ievietots 01.02.2018.

2017. gada 1. novembris

No š.g. gada 1. novembra līdz š.g. 30. novembrim noris pētījumu rezultātu komercializācijas otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana.

2017. gada 25. oktobris

Latvijas zinātnisko institūciju pārstāvji no š.g. 23. līdz 25. LIAA organizētajās ekspertu paneļa sesijās (pitch)  prezentē 85 jaunas komercializējamas idejas un tehnoloģijas.

Ekspertu paneļa sesiju mērķis ir sniegt zinātniekiem iespēju iepazīstināt riska kapitāla, nozaru un komercbanku ekspertus ar pētījumu idejām un tehnoloģijām, kā arī iegūt ekspertu viedokli un vērtējumu par šo ideju komercializācijas potenciālu.

Dalība LIAA organizētajās ekspertu paneļa sesijās uzskatāma par pirmo soli tehnoloģiju pārneses procesā, kura mērķis ir panākt, ka pētījumu rezultāti tiek īstenoti kādā praktiski, komerciāli pielietojamā veidā - mašīnā, iekārtā, instrumentā vai to detaļā. Ar tehnoloģiju pārnesi saprot arī kādas zināmas tehnoloģijas ieviešanu citā valstī, kur tā līdz šim nav tikusi pielietota.

Pēc dalības ekspertu paneļa sesijās LIAA aicina zinātniskās institūcijas iesniegt projektu iesniegumus, lai konkursa kārtībā divos posmos pretendētu uz projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” ietvaros pieejamā atbalsta finansējuma līdz 300 000 eiro apmērā saņemšanu.

Atbalsta finansējums tiks piešķirts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas sagatavošanai, rūpniecisko pētījumu veikšanai, dažādām eksperimentālām izstrādnēm, dalībai starptautiskajās izstādēs, konferencēs un tirdzniecības misijās ārvalstīs, rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai, kā arī komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai.

2017. gada 27. jūlijs
Apstiprināti pirmie desmit pētniecības rezultātu komercializācijas projekti, kuriem piešķirts atbalsts tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei. Pēc minēto dokumentu izstrādes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) lems par turpmāka finansējuma piešķiršanu. Kopumā viens projekts var pretendēt uz atbalstu līdz 300 000 EUR apmērā. Nākamā projektu atlases kārta plānota š.g. rudenī.

Pirmās projektu atlases kārtas ietvaros apstiprinātie komercializācijas projekti | Ievietots 27.07.2017.

2017. gada 14. jūnijs
Pirmajos piecos projekta darbības mēnešos ir veikta virkne aktivitāšu ar mērķi atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, kā arī veicināt inovācijas aktivitātes sīkajos (mikro), mazajos un vidējos komersantos, sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju iztrādei.

Apzinot pētniecības organizācijās veiktos pētījumus, tika atlasītas pētniecības organizāciju īpašumā esošās idejas ar komercializācijas potenciālu. Lai iegūtu vispusīgu un kompetentu ideju vērtējumu, kā arī atzinumu par tehnoloģiju turpmāku attīstīšanu un komercializācijas pasākumu veikšanu, ideju prezentēšanai tika organizēts nozares ekspertu panelis.

Līdz 2017. gada 19. maijam norisinājās pētījumu rezultātu komercializācijas projektu iesniegumu pieņemšana, pēc kā komercializācijas un patentēšanas fonda ietvaros tika uzsākta to vērtēšana un apstiprināti pirmie projekti.  Vienlaikus turpinās darbs pie pasākumu plānošanas, kas vērsti uz intereses un sadarbības veidošanu starp potenciālajiem pētniecisko izstrādņu ideju komercializētājiem un pētniecības organizācijām. Darbu LIAA ir uzsākuši pirmie tehnoloģiju skauti, kas nodrošina saikni ar pētniecības organizācijām, un ir uzsākta informācijas apkopošana par Latvijas pētniecisko organizāciju piedāvātajiem pakalpojumiem.