ERAF logo inkubatoriem
Pieteikumu pieņemšana

Inkubācija: nākamā uzņemšana inkubācijas programmai norisināsies no 2023. gada 26. jūnija līdz 2023. gada 5. jūlijam. Informējam, ka saņemto pieteikumu izskatīšana tiks uzsākta ne vēlāk kā 6. jūlijā

Pirmsinkubācija: uzņemšana jauniem biznesa ideju autoriem ir noslēgusies! Pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas atbalstam notiek periodiski divas reizes gadā.

Lai aizpildītu pieteikumu, biznesa idejas autors vai uzņēmums izvēlas sev piederīgo biznesa inkubatoru.

LIAA biznesa inkubatoru atrašanās vietas

Pieteikumu pieņemšana inkubācijas programmā 26.06.2023.-05.07.2023.

Biznesa inkubators Plānotais konsultatīvās
sēdes datums
Maksimālais inkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmais pretendentu skaits Papildus
kritērijs pieteikuma
izvērtēšanā
Liepājas BI un Saldus AV 12.07.2023* 5

Atbilstības kritērijs 2.1.

Kvalitatīvais kritērijs 2.12. 

Jūrmalas BI un Tukuma AV 13.07.2023* 5

Atbilstības kritērijs 2.1.

Kvalitatīvais kritērijs 2.12. 

Ogres BI un Jēkabpils AV 14.07.2023* 5

 Atbilstības kritērijs 2.1.

Kvalitatīvais kritērijs 2.12. 

BI – biznesa inkubators; AV – atbalsta vienība; *datums var mainīties

Pieteikšanās inkubācijai

Uzņēmumam jāiesniedz:

 • Pieteikums inkubācijai (veidlapa aizpildāma elektroniski business.gov.lv portālā – pieejama no 2023. gada 26. jūnija)
 • 1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • 2. pielikums atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • Komandas vadošo personu CV (pievieno veidlapas pielikumā business.gov.lv portālā)
 • Papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati utt.) (pievieno veidlapas pielikumā business.gov.lv portālā)

Papildinformācija par de minimis pieejama sadaļā Noderīgi

Pieteikuma iesniegšana un izvērtēšana

 1. Izveido lietotāja profilu portālā business.gov.lv (video pamācība šeit)
 2. Pieteikuma veidlapu aizpilda un iesniedz portālā business.gov.lv
 3. E-pastā tiek saņemts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.
 4. Pieteikums tiek izvērtēts. Ja paredzēts, tad biznesa ideja tiek prezentēta konsultatīvās komisijas sēdē.
 5. Tiek saņemts lēmums par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Visus pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē izvēlētā biznesa inkubatora darbinieks. Ja pieteikums ir uzņemšanai inkubācijas programmā (atsevišķos gadījumos arī pirmsinkubācijas) programmā, to izvērtē arī konsultatīvā komisija, ko veido uzņēmējdarbības profesionāļi. Saskaņā ar LIAA izstrādāto kārtību un vērtēšanas kritērijiem pieteikumu izvērtēšana norit maksimāli trīs posmos.

Lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu pirmsinkubācijai (izņemot dažos inkubatoros, kur pirmsinkubācijas izvērtēšanu veic arī konsultatīvā komisija) pieņem uzreiz pēc pirmā posma izvērtēšanas. Jāņem vērā, ka katrā no pieteikuma izskatīšanas posmiem pretendentiem var lūgt iesniegt papildu informāciju.

Pirmajā posmā vērtē, vai pieteikums atbilst programmas un pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem. Visus pretendentu pieteikumus izvērtē izvēlētā biznesa inkubatora darbinieks. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātu, pretendenta pieteikums var tikt:

 • noraidīts;
 • apstiprināts uzņemšanai pirmsinkubācijas programmā (tikai pieteikuma pirmsinkubācijai gadījumā);
 • virzīts izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā (pieteikuma inkubācijai gadījumā un gadījumā, kad pieteikumus pirmsinkubācijai izvērtē konsultatīvā komisija).

Izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā nodod tikai to pretendentu pieteikumus, kas atbilst programmas atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Otrajā posmā pretendentu pieteikumu izvērtēšanu konsultatīvajā komisijā organizē cikliski – vismaz 1 (vienu) reizi pusgadā. Var tikt organizēta papildus uzņemšana vai uzņemšana biznesa inkubatorā var tikt ierobežota. Aktuālo informāciju publicē sadaļā Aktualitātes.

Pretendentus, kurus virza uz konsultatīvo komisiju, informē par nepieciešamību piedalīties konsultatīvās komisijas sēdē, sēdes datumu, laiku un vietu, kā arī par nepieciešamību sagatavot biznesa idejas prezentāciju un tajā iekļaujamo informāciju. Gadījumā, ja pretendents neierodas uz konsultatīvās komisijas sēdi, komisija izskata pieteikumu bez pretendenta klātbūtnes.

Pretendenti izvēlētajā biznesa inkubatorā var saņemt konsultācijas, kā arī izmantot koprades telpas un tehnisko nodrošinājumu prezentācijas sagatavošanai.

Trešajā posmā, pamatojoties uz konsultatīvās komisijas ieteikumu, pretendenta pieteikumu var:

 • noraidīt;
 • apstiprināt uzņemšanai inkubācijā (vai pirmsinkubācijā, ja pieteikumu izskata komisija).

Pretendentus informē par pieņemto lēmumu, nepieciešamo dalību konsultatīvās komisijas sēdē vai pieteikuma izskatīšanas gaitu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa.

Ja pretendenta pieteikumu pēc pirmā vai trešā posma apstiprina, pretendentu aicina slēgt līgumu ar LIAA par pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalsta saņemšanu.

Pieteikumu iesniegšana, pieņemšana, izvērtēšana vai uzņemamo pretendentu skaits var tikt ierobežots. Ierobežojumi var tikt noteikti, ja:

 • ir sasniegts, vai paredzams, ka tiks sasniegts, maksimāli iespējamais uzņemto pretendentu skaits, ko biznesa inkubators var apkalpot;
 • nav pieejams finansējums atbalsta pakalpojumu sniegšanai.

Ja pirmsinkubācijas pieteikumu izvērtēšanas laikā atbilstošo pretendentu skaits pārsniedz vietu skaitu pirmsinkubācijas programmā, apstiprina to pretendentu pieteikumus, kas iesniegti agrāk. Ja pirmsinkubācijas pieteikumus izvērtē komisijas sēdē, apstiprina tos pieteikumus, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu pārbaudes lapas 4. daļā.

Ja inkubācijas pieteikumu izvērtēšanas laikā atbilstošo pretendentu skaits pārsniedz vietu skaitu inkubācijas programmā, apstiprina tos pretendentus, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu pārbaudes lapas 3. daļā.

Gala labuma guvēju atlase un ierobežojumi

Informējam, ka saskaņā ar rīkojumu Nr. 1.1-29.1/2021/50, sākot ar 2023. gada 26. jūniju atjaunota gala labuma guvēja atlase un noteikti ierobežojumi. Lūdzam skatīt uzņemšanas grafiku inkubācijai.