Pieteikumu pieņemšanas periodi pirmsinkubācijas programmā katrā no inkubatoriem var atšķirties. Talsu, Jēkabpils un Daugavpils biznesa inkubatoros pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas programmas atbalstam norit nepārtraukti, savukārt Jelgavas, Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas, Madonas, Ogres, Rēzeknes, Siguldas, Valmieras, Ventspils un Radošo industriju inkubatoros pieteikumus pirmsinkubācijas programmai var iesniegt divas reizes gadā.

Pieteikumu pieņemšana inkubācijas atbalsta saņemšanai tiek organizēta 2 reizes gadā visos LIAA biznesa inkubatoros.

Informāciju par plānoto uzņemšanu pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā katrā no biznesa inkubatoriem var saņemt, sekojot līdzi aktualitātēm LIAA mājaslapā, sociālajos tīklos, kā arī sazinoties ar izvēlēto inkubatoru un piesakoties konsultācijai.

Lai aizpildītu pieteikumu, biznesa idejas autors vai uzņēmums izvēlas sev piederīgo biznesa inkubatoru.

Informējam, ka saskaņā ar rīkojumu Nr. RIK-PD-2020/56, sākot ar 2020. gada 1. septembri tiks atjaunota gala labuma guvēju atlase un noteikti ierobežojumi atbilstoši zemāk norādītajam.

Pieteikumu izvērtēšana tiks uzsākta pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sākot ar 2020. gada 21. septembri.

Pieteikumu pieņemšana inkubācijas programmā 01.09.2020.-20.09.2020.

Biznesa inkubators Plānotais konsultatīvās
sēdes datums
Maksimālais inkubācijas atbalsta saņemšanai apstiprināmais pretendentu skaits Papildus
kritērijs pieteikuma
izvērtēšanā
Daugavpils
biznesa inkubators
02.10.2020. 5 Kritērijs 2.12
Jelgavas
biznesa inkubators
09.10.2020. 7  
Jūrmalas
biznesa inkubators
07. un 08.10.2020. 6 Kritērijs 2.12
Kuldīgas
biznesa inkubators
07.10.2020. 5  
Liepājas
biznesa inkubators
08.10.2020. 5  
Madonas
biznesa inkubators
06.10.2020. 5  
Ogres
biznesa inkubators
09. un 12.10.2020. 7  
Rēzeknes
biznesa inkubators
05.10.2020. 7 Kritērijs 2.12
Siguldas
biznesa inkubators
13.10.2020. 7  
Talsu
biznesa inkubators
05.10.2020. 5 Kritērijs 2.12
Valmieras
biznesa inkubators
09.10.2020. 5 Kritērijs 2.12
Ventspils
biznesa inkubators
08.10.2020. 5 Kritērijs 2.12
Radošo industriju
inkubators
07.10.2020. 7 Kritērijs 2.12

Pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas programmā

Biznesa inkubators Pieteikumu pieņemšana Plānotais konsultatīvās
sēdes datums (ja attiecas)
Maksimālais pirmsinkubācijas
atbalsta saņemšanai
apstiprināmais pretendentu skaits
Daugavpils
biznesa inkubators
Pieteikšanās atvērta   Nav ierobežojumu
Jelgavas
biznesa inkubators
01.09.2020.-20.09.2020. 01.10.2020. 20
Jūrmalas
biznesa inkubators
01.09.2020.-20.09.2020.   20
Kuldīgas
biznesa inkubators
01.09.2020.-20.09.2020.   20
Liepājas
biznesa inkubators
01.10.2020-20.10.2020. 30.10.2020. 20
Madonas
biznesa inkubators
01.09.2020.-20.09.2020.   Atlase pārtraukta ar 18.09.2020.
Ogres
biznesa inkubators
01.09.2020.-20.09.2020.   Atlase pārtraukta ar 23.09.2020.
Rēzeknes
biznesa inkubators
01.09.2020.-20.09.2020.   12
Siguldas
biznesa inkubators
01.09.2020.-20.09.2020.   20
Talsu
biznesa inkubators
Pieteikšanās atvērta   Nav ierobežojumu
Valmieras
biznesa inkubators
01.09.2020.-20.09.2020. 01.10.2020. 20
Ventspils
biznesa inkubators
Pieteikšanās slēgta   Atlase pārtraukta ar 12.10.2020.
Radošo industriju
inkubators
01.09.2020.-20.09.2020. 14.10.2020. 20

Pieteikšanās pirmsinkubācijai

Fiziskām personām (ideju autoriem) jāiesniedz:

 • Pieteikums pirmsinkubācijai
 • 1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • Komandas vadošo personu CV
 • Papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati u.t.t.)

Uzņēmumam jāiesniedz:

 • Pieteikums pirmsinkubācijai
 • 1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • 2. pielikums atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • Komandas vadošo personu CV
 • Papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati u.t.t.)

Pieteikšanās inkubācijai

 • Pieteikums inkubācijai
 • 1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • 2. pielikums atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā)
 • 3. pielikums Finanšu plūsma
 • Komandas vadošo personu CV
 • Papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati u.t.t.)

Papildinformācija par de minimis pieejama sadaļā Noderīgi

Pieteikuma iesniegšana un izvērtēšana

 1. Aizpildītu pieteikumu ar pielikumiem:
  Elektroniski parakstītu nosūta uz e-pastu liaa@liaa.gov.lv.
  - Izdrukātu un parakstītu pieteikumu (ja pieteikums ar tā pielikumiem nav iesiets, tad jāparaksta katra lapa) klātienē iesniedz inkubatorā darba dienās no pulksten 8.30 līdz 17.00 vai sūta pa pastu uz LIAA: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442.
 2. Tiek saņemts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu un informācija par turpmāko procesa gaitu.
 3. Pieteikums tiek izvērtēts. Ja paredzēts, tad biznesa ideja tiek prezentēta konsultatīvās komisijas sēdē.
 4. Tiek saņemts lēmums par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Biznesa inkubatori

Visus pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē izvēlētā biznesa inkubatora darbinieks. Ja pieteikums ir uzņemšanai inkubācijas programmā (atsevišķos gadījumos arī pirmsinkubācijas) programmā, to izvērtē arī konsultatīvā komisija, ko veido uzņēmējdarbības profesionāļi. Saskaņā ar LIAA izstrādāto kārtību un vērtēšanas kritērijiem pieteikumu izvērtēšana norit maksimāli trīs posmos.

Lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu pirmsinkubācijai (izņemot dažos inkubatoros, kur pirmsinkubācijas izvērtēšanu veic arī konsultatīvā komisija) pieņem uzreiz pēc pirmā posma izvērtēšanas. Jāņem vērā, ka katrā no pieteikuma izskatīšanas posmiem pretendentiem var lūgt iesniegt papildu informāciju.

Pirmajā posmā vērtē, vai pieteikums atbilst programmas un pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem. Visus pretendentu pieteikumus izvērtē izvēlētā biznesa inkubatora darbinieks. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātu, pretendenta pieteikums var tikt:

 • noraidīts;
 • apstiprināts uzņemšanai pirmsinkubācijas programmā (tikai pieteikuma pirmsinkubācijai gadījumā);
 • virzīts izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā (pieteikuma inkubācijai gadījumā un gadījumā, kad pieteikumus pirmsinkubācijai izvērtē konsultatīvā komisija).

Izvērtēšanai konsultatīvajā komisijā nodod tikai to pretendentu pieteikumus, kas atbilst programmas atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Otrajā posmā pretendentu pieteikumu izvērtēšanu konsultatīvajā komisijā organizē cikliski – vismaz 1 (vienu) reizi pusgadā. Var tikt organizēta papildus uzņemšana vai uzņemšana biznesa inkubatorā var tikt ierobežota. Aktuālo informāciju publicē sadaļā Aktualitātes.

Pretendentus, kurus virza uz konsultatīvo komisiju, informē par nepieciešamību piedalīties konsultatīvās komisijas sēdē, sēdes datumu, laiku un vietu, kā arī par nepieciešamību sagatavot biznesa idejas prezentāciju un tajā iekļaujamo informāciju. Gadījumā, ja pretendents neierodas uz konsultatīvās komisijas sēdi, komisija izskata pieteikumu bez pretendenta klātbūtnes.

Pretendenti izvēlētajā biznesa inkubatorā var saņemt konsultācijas, kā arī izmantot koprades telpas un tehnisko nodrošinājumu prezentācijas sagatavošanai.

Trešajā posmā, pamatojoties uz konsultatīvās komisijas ieteikumu, pretendenta pieteikumu var:

 • noraidīt;
 • apstiprināt uzņemšanai inkubācijā (vai pirmsinkubācijā, ja pieteikumu izskata komisija).

Pretendentus informē par pieņemto lēmumu, nepieciešamo dalību konsultatīvās komisijas sēdē vai pieteikuma izskatīšanas gaitu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa.

Ja pretendenta pieteikumu pēc pirmā vai trešā posma apstiprina, pretendentu aicina slēgt līgumu ar LIAA par pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalsta saņemšanu.

Pieteikumu iesniegšana, pieņemšana, izvērtēšana vai uzņemamo pretendentu skaits var tikt ierobežots. Ierobežojumi var tikt noteikti, ja:

 • ir sasniegts, vai paredzams, ka tiks sasniegts, maksimāli iespējamais uzņemto pretendentu skaits, ko biznesa inkubators var apkalpot;
 • nav pieejams finansējums atbalsta pakalpojumu sniegšanai.

Ja pirmsinkubācijas pieteikumu izvērtēšanas laikā atbilstošo pretendentu skaits pārsniedz vietu skaitu pirmsinkubācijas programmā, apstiprina to pretendentu pieteikumus, kas iesniegti agrāk. Ja pirmsinkubācijas pieteikumus izvērtē komisijas sēdē, apstiprina tos pieteikumus, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu pārbaudes lapas 4. daļā.

Ja inkubācijas pieteikumu izvērtēšanas laikā atbilstošo pretendentu skaits pārsniedz vietu skaitu inkubācijas programmā, apstiprina tos pretendentus, kas saņēmuši augstāko punktu skaitu pārbaudes lapas 3. daļā.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis