Par PROTOTECH

Noslēgusies atlase prototipēšanas atbalsta programmā PROTOTECH.

Ar LIAA Tehnoloģiju biznesa centra īstenotās programmas PROTOTECH atblastu par kopējo summu 225 000 EUR tiks izstrādāti un testēti 15 prototipi sadarbībā ar trīs vadošo Latvijas universitāšu iesaisti. 10 prototipus izstrādās Rīgas Tehniskā universitāte, no tiem 7 Zinātnes un inovāciju centrā, pa vienam Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā un Radioelektronikas institūtā, kā arī RTU Polimēru materiālu tehnoloģijas katedrā. 3 prototipus izstrādās Latvijas Universitātē Datorikas un Bioloģijas fakultātēs, kā arī LU Fizikas institūtā. 2 prototipus testēs Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūtā un Psiholoģijas laboratorijā.

PROTOTECH atbalsts tiks sniegts sabiedrībai būtiskās un aktuālās jomās – viedās enerģētikas un energoefektivitātes projektiem (3), bioekonomikai (1), biomedicīnas un IKT kombinētajiem risinājumiem (4), SportsTech jeb sporta tehnoloģijām (2), IKT risinājumiem drošībai uz dzelzceļa un būvniecībā (2), viedo materiālu izstrādei (1) un kombinēto IKT un elektroinženiertehnisko risinājumu projektiem (2). Atbalstu saņems 7 komersanti un 8 fiziskas personas. Atbalstītos projektus pieteica 12 vīrieši un 3 sievietes. Atbalstu ieguvuši arī 4 Inovāciju Akadēmijas absolventi. “Inovāciju Akadēmija” ir LIAA Tehnoloģiju biznesa centra un Rīgas Biznesa skolas veidota pirmsakselerācijas programma, kas paredzēta potenciālo uzņēmēju, kā arī inovatīvu un globāli ambiciozu biznesa projektu attīstībai.

Atlasītie 15 atbalsta saņēmēji izturēja konkursu, kur uz atbalstu bija pieteikušies 29 pretendenti. Noteicošie faktori, lai konkursā iegūtu augstākus rezultātus un atbalstu bija pārstāvētās tehnoloģiju nozares tehnoloģiju gatavības līmenis un atbilstība RIS3, kā arī būtiski faktori bija produkta komerciālais potenciāls un komandas kopējā kompetence. Pēc sadarbības līguma slēgšanas prototipus paredzēts izstrādāt gada laikā.

Pieteikšanās

Pieteikumu PROTOTECH atbalstam iesniedz elektroniski platformā business.gov.lv šeit. Prototipēšanas atbalsta pieteikumam obligāti jāpievieno vismaz viena TBC sadarbības partnera prototipa izstrādes tāme un prototipa izstrādes tehniskā specifikācija. Aicinām pievienot arī citus pielikumus, kā piemēram tirgus izpētes vai nodomu protokolu, kas sniedz papildus informāciju par prototipa tālāko izmantošanu. TBC sadarbības partneri prototipa izstrādē ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte vai Rīgas Stradiņa universitāte.

Lai atrastu piemērotāko sadarbības partneri konkrēta prototipa izstrādei un dalībai PROTOTECH, TBC kopš 2022. gada 2. marta ir atvērtas un tiek sniegtas konsultācijas. Pieteikšanās konsultācijām ir atvērta business.gov.lv platformā līdz 2022. gada 11. aprīlim
šeit un sadarbības partnerim var būt nepieciešamas 15 darba dienas tāmes sagatavošanā. Lai saņemtu konsultāciju par iespējām piesaistīt sadarbības partneri prototipa izstrādei pēc 11. aprīļa, lūdzam sazināties ar TBC projektu vadītāju Kristu Jegorovu vai Vinetu Šnori. Kontakti.

Prototipēšanas atbalsta pieteikumam obligāti jāpievieno vismaz viena TBC sadarbības partnera prototipa izstrādes tāme un prototipa izstrādes tehniskā specifikācija. Tāmes iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 31. maijam tiem pretendentiem, kas jau ir saņēmuši konsultāciju pieteikuma iesniegšanai.

PROTOTECH process – 5 soļi | Infografika

PROTOTECH - jautājumi un atbildes

Dalībnieka profils

Prototipu izstrādes atbalstam aicināti pieteikties inovatīvi un tehnoloģiski intensīvi mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī fiziskas personas kam nepieciešams atbalsts produktu vai tehnoloģiju prototipu izstrādē un attīstībā, minimālā dzīvotspējīgā produkta izstrādē. Pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, fizisko personu grupa vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants (atbilst MVK statusam), kam jau ir tehnoloģiju intensīva biznesa ideja. Ja atbalsta saņemšanai pieteikumu iesniedz fizisko personu grupa, tās dalībnieki pilnvaro vienu fizisko personu iesniegt atbalsta pieteikumu atbalsta saņemšana. Pieteikties var arī dalībnieki, kuri nav piedalījušies Inovāciju akadēmijas apmācībās.

Prototipēšanas pieteikumu vērtēšana

Lai pieteikumu varētu vērtēt kvalitatīvi, atbilstības kritērijos pretendentam jāsaņem visas atzīmes “Jā”. Tas nozīmē, ka pretendents tehniski izpilda visas prasības, lai pretendētu uz atbalstu. Ja pretendents atbilst atbalsta saņemšanai, pretendenta pieteikumu virza uz prototipa izstrādes izvērtēšanas komisiju pieteikuma izvērtēšanai pēc kvalitatīvajiem kritērijiem. TBC atbildīgais darbinieks trīs darbdienas pirms Prototipa izvērtēšanas komisijas sēdes elektroniski nosūta pretendentam uzaicinājumu ierasties uz to un sniegt prezentāciju.

Pretendenti jaunu produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādei tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:

  • pretendenta biznesa idejas atbilstība augsto, vidēji augsto vai vidēji zemo tehnoloģiju nozarei un RIS3
  • pretendenta TRL līmenis
  • produkta komerciālais potenciāls
  • prototipa realizācijas/testēšanas iespējas
  • komandas kompetences

Vērtēšanas komisijas locekļi, kuri pārstāv LIAA un piesaistītie nozares eksperti ārpus LIAA, pieņem lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu, pamatojoties uz pieteikumā, tā pielikumos un prezentācijas laikā sniegto informāciju, saskaņā ar iegūto punktu skaitu. Lai pieteikumu apstiprinātu, kvalitatīvos kritērijos kopējam piešķirto punktu skaitam ir jābūt vismaz trīs. Maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 17. Pieteikuma izvērtēšanas kārtība.

PROTOTECH atbalsta saņemšanai tiek izveidots pretendentu saraksts. Atkarībā no pieejamā finansējuma, noteikts skaits visaugstāko punktu skaitu ieguvušo pretendentu tiek aicināti slēgt vai, gadījumā, ja pretendents ir piedalījies Inovāciju akadēmijā, grozīt atbalsta līgumus. Pirmajā uzsaukumā ir pieejami 225 000 EUR, kas nodrošina atbalstu vismaz 15 prototipu izstrādei.

2023. gada sākumā tiek plānots otrs uzsaukums un ir paredzēts, ka PROTOTECH atbalsts kopumā tiks sniegts vismaz 30 prototipu izstrādei. LIAA Tehnoloģiju biznesa centrs var lemt par papildus prototipēšanas atbalsta sniegšanu, atbilstoši pieejamam finansējumam.

  1. Tirdzniecības nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts".
  2. Komercpakalpojumu nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un N sadaļas "Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība" 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings".
  3. Azartspēļu nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļu "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļu "Azartspēles un derības".
  4. Alkoholisko dzērienu ražošanas nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļas 11. nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana".
  5. Tabakas izstrādājumu ražošanas nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļas 12. nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana".

Lēmums par atbalsta piešķiršanu

Lēmums par projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts viena mēneša laikā no tā iesniegšanas LIAA. Ja pretendentam jau ir noslēgts atbalsta līgums, tad, turpinot dalību Inovāciju akadēmijas 2.posmā un/vai prototipēšanā, tiek grozīts esošais atbalsta līgums.

Ja projekts tiek atbalstīts, tad par prototipa izstrādi tiek slēgts trīspusējs līgums starp pretendentu, sadarbības partneri, kurš prototipu izstrādā un LIAA TBC.