Par prototipēšanu
Prototipēšanas programma sniedz atbalstu inovatīvi un tehnoloģiju intensīviem sīkiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem produktu vai tehnoloģiju prototipu izstrādē un attīstībā, minimālā dzīvotspējīga produkta izstrādes procesam. Prototips ir nepieciešams, lai pārbaudītu produkta tehniskās, teorētiskās un biznesa hipotēzes. Prototipu pēc pieprasījuma izstrādās sadarbības partneri - Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte vai Rīgas Stradiņa universitāte, izmantojot tām pieejamos pētniecības un izstrādes resursus. Prototipu izstrāde 100% tiek finansēta Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsta ietvarā.

Pieteikšanās
Pieteikuma iesniegšana notiks elektroniski valsts platformā business.gov.lv Pieteikšanās 2 nedēļas pirms uzsaukuma atvēršanas tiks izsludināta LIAA tīmekļvietnē, kā arī sadarbības partneru vietnēs. Atbalsts prototipēšanai tiks organizēts vairākos uzsaukumos līdz 2024.gada 30.aprīlim ar noteiktu maksimālo pieteikumu skaitu un atbalsta summu, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku ideju atlasi. Aktualitātēm līdzi var sekot arī LIAA un sadarbības partneru sociālo tīklu kontos un šeit.

 “Kā pieteikties prototipēšanai” (tiks pievienots uzsaukuma izsludināšanas dienā)

Dalībnieka profils
Prototipu izstrādes atbalstam aicināti pieteikties inovatīvi un tehnoloģiski intensīvi mazie un vidējie uzņēmumi, kam nepieciešams atbalsts produktu vai tehnoloģiju prototipu izstrādē un attīstībā, minimālā dzīvotspējīgā produkta izstrādē. Pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, fizisko personu grupa vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants (atbilst MVK statusam), kam jau ir tehnoloģiju intensīva biznesa ideja. Ja atbalsta saņemšanai pieteikumu iesniedz fizisko personu grupa, tās dalībnieki pilnvaro vienu fizisko personu iesniegt atbalsta pieteikumu atbalsta saņemšana. Pieteikties var arī dalībnieki, kuri nav piedalījušies Inovāciju akadēmijas apmācībās.

Prototipēšanas pieteikumu vērtēšana

Pretendenti jaunu produktu vai pakalpojumu prototipu izstrādei tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:

  • pretendenta biznesa idejas atbilstība augsto, vidēji augsto vai vidēji zemo tehnoloģiju nozarei un RIS3
  • pretendenta TRL līmenis
  • produkta komerciālais potenciāls
  • prototipa realizācijas/testēšanas iespējas
  • komandas kompetences

Vērtēšanas komisijas locekļi pieņem lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu, pamatojoties uz pieteikumā, tā pielikumos un prezentācijas laikā sniegto informāciju, saskaņā ar iegūto punktu skaitu. Bez citiem pielikumiem, prototipēšanas atbalsta pieteikumam jāpievieno vismaz viena sadarbības partnera prototipa izstrādes tāme un prototipa izstrādes tehniskā specifikācija. Pretendentam ir jāiegūst vismaz 3 punkti, lai to uzaicinātu prezentēt prototipa ieceri vērtēšanas komisijai.

Prototipēšanas atbalsta saņemšanai tiek izveidots pretendentu saraksts. Atkarībā no pieejamā finansējuma, noteikts skaits visaugstāko punktu skaitu ieguvušo pretendentu tiek aicināti slēgt vai, gadījumā, ja pretendents ir piedalījies Inovāciju akadēmijā, grozīt atbalsta līgumus. Līdz 2024.gada 30.aprīlim atbalsts tiks sniegts vismaz 30 prototipu izstrādei. LIAA Tehnoloģiju biznesa centrs var lemt par papildus prototipēšanas atbalsta sniegšanu atbilstoši pieejamam finansējumam.

  1. Tirdzniecības nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts".
  2. Komercpakalpojumu nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un N sadaļas "Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība" 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings".
  3. Azartspēļu nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļu "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļu "Azartspēles un derības".
  4. Alkoholisko dzērienu ražošanas nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļas 11. nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana".
  5. Tabakas izstrādājumu ražošanas nozarei – saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļas 12. nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana".

Lēmums par atbalsta piešķiršanu

Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts viena mēneša laikā no tā iesniegšanas LIAA. Ja pretendentam jau ir noslēgts atbalsta līgums, tad, turpinot dalību Inovāciju akadēmijas 2.posmā un/vai prototipēšanā, tiek grozīts esošais atbalsta līgums.