Atveseļošanās un noturības mehānisma 5.1.1.1. aktivitātes Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana” ietvaros tiek īstenots jauns inovāciju pārvaldības modelis RIS3 jomās.

2022. gada oktobrī, atbilstoši MK apstiprinātajiem pasākumiem P&A&I pārvaldības modeļa, kā arī RIS3 pilnveidošanai, ir izveidotas 5 RIS3 Vadības grupas visās RIS3 specializācijas jomās, kuru darbu koordinēs LIAA.

  • Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija
  • Informāciju un komunikācijas tehnoloģijas
  • Fotonika, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženierzinātņu sistēmas
  • Zināšanu ietilpīga bioekonomika
  • Viedā enerģētika un mobilitāte

RIS3 vadības grupas tiek veidotas ar nolūku veidot dialogu starp RIS3 vērtību ķēžu ekosistēmās iesaistītajām pusēm – uzņēmumiem, pētniecības organizācijām, politikas veidotājiem (nozaru ministrijām) un īstenotājiem, nozaru asociācijām, dažādiem sadarbības tīkliem, investoriem, universitātēm u.c. ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības atklājumu principa īstenošanu.

ris

Šobrīd ir uzsākts aktīvs darbs pie jomas stratēģiju un rīcības plānu izstrādes, vadot dažādas grupu un individuālās tikšanās, lai iegūtu informāciju par jomas stratēģiskajām prioritātēm, pētniecības un attīstības virzieniem, kā arī jomas ieguldījumu NIP 2027 uzstādīto mērķu sasniegšanai. Sīkāks notikumu izklāsts un situācijas apraksts pieejams zem katras jomas.