Mēnešalga:
-
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Kanāda, Toronto

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Ja meklē izaicinājumus, proti uzņemties atbildību un izrādīt iniciatīvu, kļūsti par daļu no LIAA ārējo ekonomisko pārstāvniecību komandas!

LIAA ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkls palīdz Latvijas uzņēmumiem atrast sadarbības partnerus ārvalstu tirgos un ārvalstu uzņēmumiem uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk tekstā – LIAA)  izsludina konkursu "Par Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Kanādā (Toronto) deleģējuma līguma izpildītāja amatu”. Deleģējuma līgums par LIAA uzdevumu veikšanu Kanādā (Toronto) tiks slēgts uz diviem gadiem, atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam.

Konkursa atlases vispārīgie noteikumi, prasības pretendentiem, konkursa  nosacījumi un veicamie uzdevumi aprakstīti konkursa nolikumā. 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās, vadības zinībās vai tirgzinībās;
 • darba pieredze starptautiskajā uzņēmējdarbībā, mārketingā vai tirdzniecībā (vismaz trīs gadi) un darba pieredze vadošā amatā (vismaz trīs gadi);
 • vēlama darba pieredze Kanādas biznesa vidē;
 • zināšanas par valsts pārvaldes darbību Latvijā un prasme pielietot praktiskajā darbībā saistošos normatīvos aktus;
 • zināšanas par uzņēmējdarbību un tās tiesisko vidi Latvijā (t.sk. par valsts atbalstu komercdarbībai);
 • vēlamas zināšanas par Kanādas uzņēmējdarbības vidi;
 • latviešu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • angļu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • teicama prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas prasme;
 • spēja patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu un izpildīt veicamos uzdevumus noteiktajos termiņos;
 • spēja pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību par tiem un spēt risināt problēmu situācijas, kā arī sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem;
 • prasme lietot biznesa vadības IT (informācijas tehnoloģiju) sistēmas (piemēram, klientu attiecību pārvaldības sistēmu “CRM”);
 • komunikācijas prasmes, tostarp publiskās komunikācijas prasmes – komunikācija ar medijiem;
 • teicama reputācija.

Sasniedzamie rezultāti:

 • sniegto konsultāciju skaits Latvijas uzņēmumiem – 20, tajā skaitā, padziļināto konsultāciju skaits – 7;
 • apstrādāto Kanādas eksporta pieprasījumu skaits – 20;
 • potenciālo iepircēju vizītes uz Latviju – 2;
 • Latvijas uzņēmumu realizēti eksporta projekti uz Kanādu - 4;
 • Latvijas uzņēmumu Kanādā iegūto sadarbības partneru vai noslēgto līgumu vai nodoma protokolu īpatsvars no apstrādāto Kanādas eksporta pieprasījumu un Latvijas eksporta piedāvājumu skaita - 20%;
 • uzrunāti potenciālie investori - 20, no tiem prioritārajos sektoros – 10;
 • uzrunāti Kanādas kapitāla komersanti – 4;
 • uzrunāti vidēja vai ilgtermiņa stratēģiskie partneri investīciju un tehnoloģiju jomā - 2;
 • īstenots bilaterāls pasākums RIS3 viedās specializācijas jomas vērtību ķēžu ekosistēmas dalībniekiem – 1;
 • īstenota investīciju un inovāciju kampaņa kādā no prioritārajiem sektoriem – 1;
 • uzsākts darbs pie projekta realizācijas ar potenciālajiem investoriem - 4, tajā skaitā, ar jau Latvijā reģistrētu Kanādas kapitāla komersantu – 1, ar potenciāli jaunu investoru – 1;
 • uzsākts darbs pie projekta realizācijas1 ar potenciālajiem stratēģiskajiem partneriem - 2.

Citi uzdevumi un pienākumi:

 • pildīt LIAA direktora, direktora vietnieku un Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta direktora norādījumus attiecībā uz Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības  Kanādā (Toronto) darbības nodrošināšanu;
 • kompetences ietvaros piedalīties dažādās sanāksmēs un apspriedēs, kas saistītas ar Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības  Kanādā (Toronto) darbības nodrošināšanu, pārstāvēt LIAA intereses dažādās augsta līmeņa tikšanās, semināros, sniedzot prezentācijas par Latvijas uzņēmējdarbības vidi un LIAA darbību;
 • dibināt un uzturēt regulārus kontaktus ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, Latvijas un starptautiskajām organizācijām;
 • uzdevumu veikšanā sadarboties ar Latvijas Republikas vēstniecību Kanādā, tai skaitā atbilstoši Latvijas Republikas vēstniecības Kanādā pieprasījumam un norādījumiem piedalīties tikšanās ar Latvijas Republikas vēstniecību Kanādā, informējot par uzdevumu izpildi un plānotajām aktivitātēm.

Pieteikumi ar norādi Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Kanādā, Toronto,  deleģējuma līguma izpildītāja amatu” jāiesniedz LIAA Personāla vadības nodaļā līdz 2021. gada 20.decembra plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu, adrese: Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442 vai nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz e - pasta adresi: personals@liaa.gov.lv vai caur portālu www.latvija.lv  (https://latvija.lv/lv/epakalpojumi/ep155/apraksts).

Informāciju par dalību konkursā var saņemt pa tālruni 26518171 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu uz e-pasta adresi: personals@liaa.gov.lv, bet par konkursa nolikumu un tā prasībām – pa tālruni: 29130544 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu uz e-pasta adresi: aija.jaunzeme@liaa.gov.lv

[1]

[1] Apstiprināta potenciālā sadarbības partnera padziļināta interese par projekta realizāciju Latvijā vai ar Latvijas partneri (komersantu vai pētniecības organizāciju) un nodrošināta veiksmīga komunikācija starp LIAA IPD (attiecībā uz investīciju projektiem) vai LIAA TeD (attiecībā uz inovāciju projektiem) un potenciālo sadarbības partneri, ar mērķi divu gadu periodā īstenot investīciju projektu Latvijā vai viena gada laikā īstenot kopīgu inovāciju projektu. Partnera padziļinātu interesi un veiksmīgu komunikāciju izvērtē LIAA IPD direktors (attiecībā uz investīciju projektiem) un TeD direktors (attiecībā uz inovāciju projektiem).

Pretendentiem jāpiesakās līdz