Investīcijas

Vietējo un ārvalstu investoru efektīvākai piesaistei Ministru kabinets š.g. 4. februārī apstiprināja Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras piedāvājumu radīt “Zaļo koridoru” birokrātijas un administratīvo procesu paātrināšanai augstas pievienotās vērtības investīciju projektiem.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsver: “Mums ir jāizmanto brīdis, kad globālās pandēmijas izraisītie izaicinājumi liek uzņēmumiem visā pasaulē mainīt biznesa modeļus un pārskatīt savus investīciju  plānus. Mums ir jābūt gataviem piedāvāt labāko, drošāko un konkurētspējīgāko uzņēmējdarbības vidi. Zaļais koridors prioritāro investīciju projektu apkalpošanā veicinās Latvijas ekonomikas straujāku atgūšanos no Covid-19 krīzes un ekonomiskās situācijas uzlabošanos, paātrinot investīciju piesaisti, paaugstinās Latvijas konkurētspēju”.

Ministru kabineta noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu paredz investīciju projektu sektorus, kvalifikācijas kritērijus, procedūru sarakstu un kārtību, kādā tiks apstiprināta ar projekta realizāciju saistīto administratīvo procedūru paātrināta skatīšana. Tāpat MK noteikumi nosaka arī valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamo pakalpojumu sarakstu un gadījumus, kas nodrošināmi prioritārā kārtībā un termiņā attiecībā uz prioritārajiem investīciju projektiem, un ir uzskaitīti noteikumu pielikumā.

“Zaļā koridora” paātrinātājā kārtībā tiks izskatīti investīciju projekti, kurus plānots īstenot kādā no prioritārajiem investīciju sektoriem, un kuri atbildīs skaidri noteiktiem investīciju apmēra, jaunradīto darba vietu, eksporta apjoma un ieguldījumu pētniecībā kritērijiem.  Tāpat investīciju projekta aprakstam jāietver skaidrs biznesa plāns, apliecinājums par pieejamiem finanšu resursiem projekta realizācijai (bankas izziņa, pamatkapitāls un citi), kā arī apliecinājums, ka uzņēmuma nodokļu parāds nepārsniedz 1000 eiro un tam nav maksātnespēja.  

Lai investīciju projektu izskatītu atvieglotā kārtībā, jāplāno tā īstenošana kādā no sekojošiem prioritārajiem sektoriem: 

  • viedās specializācijas sektori – IKT, bioekonomika, viedie materiāli un fotonika, biomedicīna un viedā enerģētika;  
  • starptautiskie biznesa pakalpojumu centri; 
  • būvniecība, transports un loģistika, ja saistās ar projektiem iepriekš mētajās nozarēs.

Vienlaikus investīciju projektam jāatbilst trīs no šiem četriem kritērijiem, rādītāju izpildi prognozējot trīs gadu periodā: 

  1. plānoto investīciju apjoms - 5 milj. eiro (Rīgā -10 milj. eiro);
  2. no jauna radītās darba vietas -  75 darba vietas (Rīgā - 100 darba vietas), vai  50 jaunas darba vietas (Rīgā –75 darba vietas) ar vidējo darba samaksu Latvijas vidējā alga iepriekšējā kalendārajā gadā reizināta ar koeficientu 1,5 (Rīgā –Latvijas vidējā alga reiz 2);  
  3. eksporta apjoms - 3 milj. eiro (Rīgā – 5 milj. eiro) vai importa aizstāšana 500 tūkstošu eiro vērtībā; 
  4. uzņēmuma ieguldījums pētniecībā un attīstībā, tai skaitā, darbinieku apmācībās, ir vismaz 250 tūkstoši eiro.

Plānots, ka pieteikumus prioritāro investīciju projekta statusa saņemšanai varēs iesniegt LIAA sākot ar š.g. 1.martu. Lēmumu par statusa apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņems LIAA.

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa