Ministru kabineta š.g. 8. aprīļa sēdē apstiprināta jauna atbalsta programma Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem, lai kompensētu tā īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas ieņēmumu kritumu, kas radies vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ. Atbalsta programmas kopējais pieejamais valsts budžeta finansējums ir 20 miljoni eiro. Atbalsta programmu ieviesīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA). Atbalsts uzņēmējiem būs pieejams pēc atbalsta programmas saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

“Ar priekšlikumu piešķirt atbalstu nomas maksas segšanai Ekonomikas ministrija vadības grupā uzņēmēju un nodarbināto atbalstam nāca jau gada sākumā, jo apgrozāmo līdzekļu grants tirdzniecības platības nesasniedz, un, turpinoties ierobežojumiem, nomas ieņēmumi strauji samazinās. Turklāt – sekojot ekspertu un starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas izstrādātajam scenārijam par pakāpenisku Covid-19 ierobežojumu mazināšanu, redzam, ka pirmajā solī tirdzniecības centri pilnā apmērā savu darbību joprojām neatsāks. Nomas ieņēmumu krituma kompensācija ir solidārs vienreizējs atbalsts par negūtajiem ienākumiem no nomniekiem, kuri krīzes periodā nevar pilnvērtīgi veikt savu saimniecisko darbību,” norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Atbalstu – vienreizēju grantu jeb dāvinājumu - piešķirs Covid-19 krīzes skartam komersantam tā īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas ieņēmumu krituma kompensācijai, lai segtu operacionālās izmaksas (komunālie maksājumi (t.sk. elektrības, ūdens un siltuma apgāde), nekustamā īpašuma nomas, saistību maksājumus, t.sk. kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas, kā arī tamlīdzīgas saimnieciskās darbības izmaksas) no 2020. gada 1.decembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Atbalsta programmas izpratnē par tirdzniecības centru uzskata ēku, kas ir iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai un tās kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība, tai skaitā ārtelpu tirdzniecības platība ir vismaz 7 000 m2 un kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji.

Grantu nomas ieņēmumu krituma kompensācijai varēs saņemt tāds komersants, kuram konkrētā tirdzniecības centra kopējais apgrozījuma kritums no nomas Covid-19 krīzes ietekmē ir vismaz 30%, ņemot vērā izrakstītos rēķinus un kredītrēķinus (2020. gada decembra un 2021. gada janvāra, februāra un marta izrakstītie rēķini kopsummā, salīdzinot ar 2019. un 2020. gada attiecīgo mēnešu izrakstītajiem rēķiniem, VAI, ja tirdzniecības centrs savu darbību ir sācis 2020. gadā, tad 2021. gada janvāra un februāra izrakstītie rēķini kopsummā, salīdzinot ar 2020. gada novembra un decembra izrakstītajiem rēķiniem kopsummā).

Atbalsta apmērs būs vienreizējs maksājums - 15 eiro par katru tirdzniecības centra ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības m2, izņemot stāvlaukumus, kopējam atbalsta apmēram nepārsniedzot nomas ieņēmumu krituma apmēru. Piešķiramā atbalsta apmērs vienam uzņēmumam un ar to saistīto personu grupai nevarēs pārsniegt 1 800 000 eiro.

  • Pieteikums atbalsta saņemšanai komersantiem elektroniski jāiesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) līdz 2021. gada 15. maijam.
  • Par pieteikumu pieņemšanas uzsākšanu informēs LIAA pēc MK noteikumus saskaņošanas ar Eiropas Komisiju un spēkā stāšanās.
  • Lēmumu par atbalsta piešķiršanu LIAA pieņems līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Komersantam pēc lēmuma par komercdarbības atbalsta piešķiršanu ir aizliegts veikt pārrēķinus izrakstītajiem rēķiniem vai izrakstīt papildu rēķinus par nomas maksu par 2020. gada decembri un 2021. gada janvāri, februāri un martu no tirdzniecības centra nomniekiem.

LIAA tīmekļvietnē tiks publicēts to komersantu saraksts, kuri būs saņēmuši atbalstu nomas ieņēmumu krituma kompensācijai, lai pārvarētu Covid-19 krīzes izraisītās sekas, norādot komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un piešķirto atbalsta apmēru.

Detalizēti kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem, kuru īpašumā ir tirdzniecības centrs, nomas ieņēmumu krituma kompensācijai, nosaka MK noteikumi “Noteikumi Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem nomas ieņēmumu krituma kompensācijai”.

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa