Pieteikumu pieņemšana ir noslēgusies!


Programmas nosacījumi

Atbalsta programma Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem, lai kompensētu tā īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas ieņēmumu kritumu, kas radies vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ.

Atbalstu – vienreizēju grantu - piešķirs Covid-19 krīzes skartam komersantam tā īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas ieņēmumu krituma kompensācijai, lai segtu operacionālās izmaksas (ēkas lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas) no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Programma tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumu Nr.772 Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām (turpmāk – MK noteikumi Nr. 772) nosacījumiem, kā arī  Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumiem Nr. 802 Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 772 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām".

20. decembra semināra video pieejams šeit

Atbalsta programmas izpratnē par tirdzniecības centru uzskata ēku, kura vienlaikus atbilst visām šādām pazīmēm:

 • iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai;
 • kopējā tirdzniecības centra platība ir lielāka par 1500 m2;
 • tās atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojumu sniedzēji;
 • pārtikas preču veikaliem atvēlētā kopējā platība (ieskaitot tajos atvēlēto platību nepārtikas precēm) neaizņem vairāk kā 50 % no kopējās tirdzniecības centra platības (izņemot stāvlaukumus).

Nosacījumi, lai saņemtu atbalstu tirdzniecības centriem:

 • nodokļu maksātājs ir Komercreģistrā reģistrēts komersants
 • nodokļu maksātājs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma statusam vai lielā uzņēmuma definīcija
 • Covid-19 krīzes ietekmē kopējais nomas apgrozījuma kritums ir vismaz 30 %, ņemot vērā izrakstītos rēķinus un kredītrēķinus, salīdzinot par 2021. gada oktobra, novembra un decembra izrakstīto rēķinu kopsummu ar rēķinu kopsummu, kas izrakstīti par 2021. gada jūliju, augustu un septembri;
 • piešķīris nomas atlaidi vismaz 50 % apmērā (kumulatīvi) par 2021. gada novembra mēnesi vismaz par 50%  tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām, izņemot Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.16. apakšpunktā minētās tirdzniecības vietas (pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietas);

Nodokļu maksātājs var pieteikties tikai uz vienu no MK noteikumos Nr.772 paredzētajiem atbalstiem.

Atbalstu nepiešķir:

 • Nodokļu maksātājam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir VID nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;
 • vidējam vai lielajam nodokļu maksātājam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;
 • sīkajam (mikro) vai mazajam nodokļu maksātājam, ja tas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:
  • tas jau 2019. gada 31. decembrī bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;
  • tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un joprojām nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;
 • ārzonā reģistrētām juridiskām personām vai personu apvienībām, kā arī Latvijā reģistrētām juridiskām personām, kurās vairāk nekā 25 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;
 • kredītiestādēm un finanšu iestādēm;
 • ja nodokļu maksātājam, ir atkārtoti pārkāpis Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.18. apakšpunktā noteiktās prasības.

Atbalsta apmērs

 • Vienreizējs maksājums - 15 EUR par katru tirdzniecības centra ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, izņemot stāvlaukumus un pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas.
 • Atbalstu piešķir, ievērojot, ka Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) ietvaros piešķiramā ierobežota apjoma atbalsta apmērs vienam nodokļu maksātājam un ar to saistīto personu grupai nepārsniedz 2 300 000 euro.
 • Sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu vai iepriekš atbilstoši šiem noteikumiem saņemto atbalstu, izņemot atbalstu, kas sniegts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 676.
 • Pieņemot lēmumu par atbalsta apmēru, prioritāri tiek vērtēts saņemtais apgrozāmo līdzekļu atbalsts atbilstoši MK noteikumiem Nr. 676.
 • Atbalsts kopā ar piešķirto atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem par 2021. gada oktobri un novembri nepārsniedz 90 % no tirdzniecības centra apgrozījuma 2019. vai 2020. gada novembrī.
 • Atbalsts nepārsniedz tirdzniecības centra nomas apgrozījuma krituma apmēru (kas ir vismaz 30%), salīdzinot izrakstīto rēķinu un kredītrēķinu kopsummu par 2021.gada oktobri, novembri, decembri ar rēķinu kopsummu par 2021.gada jūliju, augustu, septembri.

Finansējums

Atbalsta pasākuma ietvaros (visām trīs aktivitātēm kopā) pieejamais valsts budžeta finansējums ir 50 000 000 euro.

Atbalsta izlietojums

Operacionālās izmaksu segšanai (ar ēkas un telpu lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas) no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Pieteikšanās termiņš

Līdz 2022. gada 17. janvāra plkst. 23:59.

Pieteikšanās kārtība

Lai pieteiktos atbalstam, jāiesniedz:

 • Iesnieguma veidlapa (ja iesniegumu sniedz izmantojot www.business.gov.lv, tad veidlapa atsevišķi nav jāpievieno) 
 • Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, ja attiecināms. Deklarācija pieejama šeit.
 • Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Pielikums pieejams šeit. (Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības)
 • Vēršam uzmanību, ka lielajiem komersantiem MVK deklarācija nav jāsniedz!
 • Lai pārliecinātos, ka uzņēmums nav nonācis finanšu grūtībās (GNU), lūgums aizpildīt sekojošu informāciju par finanšu datiem uz 31.12.2019. saskaņā ar gada pārskatu:
 • Tirdzniecības centra kadastrālās uzmērīšanas lieta;
 • Rēķinu kopsavilkums vai informācija (izdrukas) no grāmatvedības reģistriem par mēnešiem, kuros radies nomas apgrozījuma kritums, kurās būtu dati par nomniekiem, nomas rēķinu datumiem, to numuriem un summām. Vēršam uzmanību, ka apgrozījuma krituma aprēķinā jāiekļauj tikai summas, kas veido ieņēmumus no telpu nomas (bez komunāliem un citiem maksājumiem).
 • Informācija par tirdzniecības centra apgrozījuma apmēru 2019. vai 2020. gada novembrī (piemēram, izdruka no grāmatvedības reģistriem vai PVN deklarācija);
 • informācija un apliecinājums, ka nodokļu maksātājs atbilstoši MK noteikumu Nr.772 9.4. apakšpunktam ir piešķīris nomas atlaidi vismaz 50 % apmērā (kumulatīvi) par 2021. gada novembra mēnesi vismaz 50 % tirdzniecības vietu, izņemot pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietas;
 • Informācija par pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietu skaitu, to nosaukumiem un platību kvadrātmetros;
 • Informācija par tirdzniecības centra pārtikas preču veikalu skaitu, to nosaukumiem un platību kvadrātmetros;
 • kredītiestādes vai maksājumu pakalpojuma sniedzēja līgums/iesniegums/izziņa par iesniegumā norādītā konta atvēršanu, vai cits dokuments, piemēram, konta izdruka vai ekrānšāviņš, kas satur konta numuru, uzņēmuma nosaukumu un uzņēmuma reģistrācijas numuru;
 • nodokļu maksātāja pārstāvēttiesīgās personas izdota ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pilnvara, ja iesniegumu paraksta vai, izmantojot valsts platformu biznesa attīstībai www.business.gov.lv, iesniedz persona, kura nav tiesīga pārstāvēt nodokļu maksātāju.

Iesniegumu iesniegšana

Valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv vai  ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu apliecinātu sūtot uz pasts@liaa.gov.lv.

Papīra formātā iesniegtie projekti netiks vērtēti!

Lēmuma pieņemšanas kārtība

 • LIAA pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas izmaksā atbalstu. LIAA lēmumu nosūta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
 • LIAA lēmumu pieņem līdz 2022. gada 30. jūnijam.
 • LIAA atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros, ņemot vērā secību, kādā nodokļu maksātāji iesnieguši iesniegumus

Uzraudzība

 • Ja piešķirtais atbalsts pārsniedz MK noteikumi Nr.772 9.3. apakšpunktā minētā apgrozījuma krituma segšanai nepieciešamo apmēru, nodokļu maksātājs nekavējoties informē LIAA par apstākļiem, kas ir par pamatu piešķirtā atbalsta pilnīgai vai daļējai atmaksai, un labprātīgi atmaksā LIAA atbalsta daļu, kas nav izlietota.
 • Nodokļu maksātājs līdz 2022. gada 31. jūlijam iesniedz LIAA informāciju un maksājumus apliecinošus dokumentus (piemēram, konta izdrukas, maksājuma uzdevumus), kas apliecina, ka saņemtais atbalsts izmantots, lai segtu operacionālās izmaksas.
 • Lai pārliecinātos par nodokļu maksātāja atbilstību un viņa saņemtā atbalsta izlietošanas atbilstību MK noteikumu Nr.772 prasībām, LIAA izlases veidā pārbauda 15 % no kopējā nodokļu maksātāju skaita, kas saņēmuši atbalstu.
 • LIAA ir tiesības pieprasīt no nodokļa maksātāja nepieciešamo informāciju pārbaudes veikšanai.
 • Ja nodokļu maksātājs līdz 2022. gada 30. jūnijam nav labprātīgi atmaksājis piešķirto neapgūto komercdarbības atbalstu, līdz 2022. gada 31. jūlijam nav iesniedzis LIAA dokumentus, kas apliecina, ka saņemtais atbalsts izmantots lai segtu operacionālās izmaksas vai ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, LIAA pieņem lēmumu par atbalsta atgūšanu. Šajā gadījumā nodokļu maksātājam ir pienākums atmaksāt saņemto komercdarbības atbalstu pilnā apmērā.

Noderīgas saites:

 • VID administrētā nodokļu parādnieku datu bāze šeit
 • Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. red. šeit