Kopējie ieņēmumi no  kultūras, izklaides un atpūtas vietas iekštelpām ir PVN deklarācijā norādītie ieņēmumi attiecīgajā mēnesī no kuriem tiek atskaitīti ārpus iekštelpām gūtie ieņēmumi (piemēram, autostāvvietas iznomāšana).

Ieņēmumos no iekštelpām netiek saprasts konkrēta ieņēmumu veida vai darbības nozares ieņēmumi, bet ieņēmumi konkrētā objektā.

Pieteikumu var iesniegt jau tagad, iesniedzot visu pārējo informāciju tai skaitā PVN deklarāciju par oktobri, novembri, savukārt par decembri PVN deklarāciju var iesūtīt vēlāk  kā papildus dokumentu. Būtiski, lai pats iesniegums par atbalsta saņemšanu tiktu iesniegts līdz 15. janvārim.

Jā, ja vienam īpašniekam pieder vairākas kultūras, atpūtas, izklaides vietas un tās visas atbilst programmas nosacījumiem, vienā pieteikumā iekļauj informāciju par visām ēkām, ja tās atbilst programmas nosacījumiem.

Nē, viens projekta iesniedzējs var pieteikties tikai vienam no trim atbalstiem, kas tiek piešķirti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 772.

Ir nepieciešams iesniegt tirdzniecības centra kadastrālās uzmērīšanas lietu un tajā jāatzīmē telpas, kurās atrodas kultūras, izklaides vai atpūtas vieta. Kā arī jāpievieno nomas līgums.

Atbalsts ir jāizlieto operacionālo izmaksu segšanai no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Grants ir paredzēts, lai segtu ar ēkas un telpu lietošanu saistītās operacionālās izmaksas, tai skaitā nomas maksu, komunālos maksājumus (par elektrību, ūdeni, siltumu), saistību maksājumus (tai skaitā kredītmaksājumus (pamatsumma un procenti), kas tieši saistīti ar ēkas lietošanu), un ārpakalpojumu izmaksas. Ar ārpakalpojumu izmaksām tiek saprasti grāmatvedības pakalpojumi, apsaimniekošanas pakalpojumi, kā arī dažādu sistēmu uzturēšanas pakalpojumi, piemēram, ventilācijas, gāzes, signalizācijas, uzturēšanas sistēmu, u.tml.

MK noteikumu Nr. 772 33.punkts nosaka, ka nodokļu maksātājs līdz 2022. gada 31. jūlijam iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā informāciju – rēķinus (vai rēķinu kopsavilkumu) un maksājumus apliecinošus dokumentus (piemēram, konta izdrukas, maksājuma uzdevumus), kas apliecina, ka saņemtais atbalsts izmantots atbilstoši šo noteikumu 2. punktā minētajam mērķim. Līdz ar to, tā ir obligāta prasība, kas būs jāizpilda visiem uzņēmumiem, kas saņems šo atbalstu.

Pieteikuma veidlapas II sadaļā ir jānorāda informācija par 2019.gadu, jo tiek vērtēti uzņēmuma rādītāji pirms krīzes iestāšanās.

Nepieciešams izvērtēt vai uzņēmumam, kas piesakās atbalstam, nav bijušas grūtības nonākuša uzņēmuma pazīmes jau pirms krīzes laikā.

Iesnieguma 1.12. sadaļā jānorāda informācija par visu iepriekš saņemto un plānoto atbalsta apmēru, kas izsniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020.gada 19.marta paziņojumu “Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā” (C(2020)1863) (turpmāk – Komisijas paziņojums) 3.1. sadaļu.

Iesnieguma 1.13. sadaļā jānorāda informācija par saņemto un pieteikto atbalstu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.676 par 2021. gada oktobri, novembri un decembri.

1) Ja lēmums no VID vēl nav, tad 1.13. sadaļas attiecīgajā vietā ieliek “X” un norāda pieteikto summu, kas 1.12.sadaļā būs norādīta kā “plānotā” atbalsta apmērs.

2) Ja jau ir saņemts pozitīvs VID lēmums, tad 1.13. sadaļas attiecīgajā vietā ieliek “X” un norāda saņemto summu, kas 1.12.sadaļā būs norādīta kā “saņemtā” atbalsta apmērs.

3) Ja apgrozāmos līdzekļus VID maksā vairākos maksājumos un jau ir saņemts pozitīvs VID lēmums un vēl viens lēmums tiek gaidīts, , tad 1.13. sadaļas attiecīgajā vietā ieliek “X” un norāda gan saņemto summu, gan pieteikto summu (kas vēl nav samaksāta) kopā. Gan saņemtais, gan plānotais apgrozāmo līdzekļu maksājums identificējams atsevišķi 1.12.sadaļā kā “saņemtā” atbalsta apmērs un kā “plānotā” atbalsta apmērs.

1.13.punkta B apakšpunktā jānorāda tikai jau saņemtais apgrozāmo līdzekļu atbalsts (par 2021.gada oktobri, novembri, decembri, ja atbalsts ir pieteikts, bet nav saņemts vēl no VID, tad šajā sadaļā norāda 0.