Svarīgi!

Personām, kurām IR izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja un, kuras ieceļo no augsta riska valstīm, kas nav ES, EEZ, Šveices Konfederācija un Apvienotā karaliste un īpaši augsta riska valsts, Latvijas komersantu saistību izpildei jāsniedz apliecinājums par Latvijas ārējās robežas šķērsošanu. 

Ieceļošanas aizliegums neattiecas uz:

  • Latvijas Republikas valstspiederīgajiem, viņu ģimenes locekļiem un ārzemniekiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā vai derīgs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu vai reģistrēšanu, kas ieceļo no augsta riska un īpaši augsta riska valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valsts, Šveices Konfederācija un  Apvienotā Karaliste.
  • Kā arī uz ārzemniekiem, kuru ierašanās saistīta ar jaunuzņēmuma dibinātāju termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu un kuru atbilstību Imigrācijas likuma  23. panta pirmās daļas 33. punktam apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegts lēmums.

Vairāk informāciju par ieceļošanas aizlieguma izņēmumiem skatīt Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 168. punktā

Saskaņā ar MK noteikumu NR.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“ 173.punktu,  ja ārzemnieka ieceļošanai Latvijā nodarbinātības nolūkā ir nepieciešama vīza vai uzturēšanās atļauja, viņa atbilstību kādam171.punktā minētajiem kritērijiem apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, apstiprinot ielūgumu vai izsaukumu un LIAA apliecinājums nav nepieciešams ārvalstniekiem, kam izsniegta vīza, sākot ar 22.11.2021.

Ja ārzemnieka ieceļošanai Latvijā nodarbinātības nolūkā IR nepieciešama vīza vai uzturēšanās atļauja, ārzemnieka atbilstību kādam no Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr.662 171. punktā minētajiem kritērijiem apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Uzmanību!

Šobrīd spēkā ieceļošanas aizliegums, kas attiecas uz vairākām Āfrikas valstīm, vairāk informācija šeit, kā arī attiecībā uz ceļojumu organizēšanu tajās.

Apliecinājums par Latvijas ārējās robežas šķērsošanu

Par pašizolācijas neievērošanu