Tūrisms

Lai veicinātu Latvijas tūrisma nozares izpēti un analīzi un sekmētu studentu zinātniski pētniecisko darbību tūrisma jomā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departaments izsludina "Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2020. gada konkursu.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas tūrisma nozarei nozīmīgu jautājumu pētīšanu, inovatīvu ideju attīstību, tūrisma mērķa tirgu izpēti, tūrisma produktu analīzi, attīstību un virzīšanu tirgū, moderno tehnoloģiju risinājumu ieviešanu tūrisma nozarē, kā arī veicināt studentu zinātniski pētniecisko darbību tūrisma jomā, iesaistīt studentus un augstākās izglītības iestādes nozīmīgu tūrisma nozares jautājumu risināšanā, veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un tūrisma nozari pārstāvošajām institūcijām.

Konkursa dalībnieki ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēto augstāko izglītības iestāžu Darbu autori.

Konkursam var iesniegt maģistra darbu, bakalaura darbu, diplomdarbu, studiju darbu, gada projektu vai cita līdzīga rakstura pētījumu ar teorētisku, metodoloģisku vai lietišķu orientāciju kādā no studiju kursiem, kurš aizstāvēts augstākās izglītības iestādē  no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020. gada 31.janvārim.

Lai pieteiktu darbu konkursam, konkursa dalībnieks aizpilda un iesniedz aģentūrā nolikuma pielikumā iekļauto anketu “Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2020.gada konkursa pieteikuma anketa”, pievienojot savu zinātniski pētniecisko darbu.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2020. gada 13. martam:

  • līdz plkst. 17:00 personīgi Aģentūrā, Pērses ielā 2, Rīgā, LV – 1442, darba laikā no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 vai nosūtot pa pastu
  • līdz plkst. 24:00 nosūtot elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz elektroniskā pasta adresi: kristine.mickane@liaa.gov.lv

Sūtot pieteikumu elektroniski, dalībnieks norāda, ka tas iesniegts „Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2020.gada konkursam”.

Pieteiktie darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

  • Konkursa darba tēmas oriģinalitāte, pētāmā jautājuma, tajā skaitā problēmsituāciju, formulējums un pamatojums, atbilstība konkursa mērķim.
  • Pētāmā jautājuma aktualitāte un novitāte tūrisma nozarē.
  • Mērķa, pētāmā jautājuma, darba uzdevumu saskaņotība, informācijas avotu vispusīgums un plašums, datu interpretācija, autora patstāvīgais pētījums un spriedumi.
  • Rezultātu analīze, interpretācija, loģiski slēdzieni, secinājumi, priekšlikumu lietišķums, inovatīvas, jaunas un vērtīgas idejas, attīstības perspektīvas.
  • Darba vizuālais noformējums un izteiksmes līdzekļi.
  • Darba rezultātu praktiskā pielietojamība Aģentūras aktivitāšu īstenošanā atbilstoši Aģentūras darba plānā noteiktajiem darbības virzieniem.

Konkursa balvas tiek piešķirtas darba autoram un darba vadītājam. Konkursa godalgoto vietu ieguvēji balvās iegūs dāvanu kartes atpūtai Latvijā, diplomu par godalgoto vietu konkursā un iespējas prezentēt konkursa darbu tūrisma nozares pasākumos.

Konkursa uzvarētājus noteiks LIAA direktora izveidota komisija.