Lai nodrošinātu finanšu pieejamību lieliem investīciju projektiem ekonomikas atveseļošanai pēc Covid-19 izraisītās krīzes, veicinātu jaunu investīciju veikšanu uzņēmējdarbības paplašināšanā, kā arī dotu stimulu uzņēmējiem veikt jaunas investīcijas, valdība š.g. 21. decembra sēdē piešķīra papildu finansējumu 41 milj. EUR apmērā Altum un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalsta programmā uzņēmējiem lieliem investīciju projektiem (vismaz 10 milj. EUR apmērā), kā arī veica citus precizējumus atbalsta programmas efektivitātes palielināšanai.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda: “Par papildu atbalsta nepieciešamību šajā atbalsta programmā valdība un Saeima lēma, jau apstiprinot 2022. gada valsts budžetu. Līdz ar to šobrīd lielo investīciju projektu aizdevumu programmas kopējais finansējums ir gandrīz 100 miljoni EUR. Tas nodrošinās finanšu pieejamību un dos stimulu mūsu uzņēmējiem veikt ieguldījumus jaunu produktu izstrādē. Vienlaikus mēs stiprināsim mūsu uzņēmumu konkurētspēju, veicināsim jaunu, labi apmaksātu darba vietu radīšanu,  motivēsim veikt  ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, kā arī nodrošināsim būtisku eksporta pieaugumu, kā rezultātā pieaugs arī nodokļu ieņēmumi.”

“Jāatzīmē, ka  atbalsts lieliem investīciju projektiem stiprinās arī vietējo un mazo uzņēmumu vērtību ķēdes, jo veicinās pakalpojumu un produktu radīšanu, kas savukārt nodrošinās jaunas darba vietas. Tas ir svarīgi mūsu tautsaimniecības turpmākai attīstībai,” turpina ministrs

Kā zināms, atbalsta programma valdībā apstiprināta š.g. jūlija sākumā, kuras ietvaros uzņēmējiem ir pieejams aizdevums ar kapitāla atlaidi, t.i. pēc noteiktu kritēriju izpildes pēc projekta realizācijas tiks samazināta aizdevuma pamatsumma dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai. Maksimālā kapitāla atlaide ir līdz 30 % no projekta attiecināmām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 000 EUR, nepārsniedzot šajos MK noteikumos pieļaujamo atbalsta intensitāti. Kapitāla atlaides pamatsummas dzēšanai maksimālais apmērs noteikts līdz 30% no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 10 milj. EUR, ko piešķirs pēc pirmā nostrādātā gada no projekta realizācijas brīža. Aizdevums uzņēmumam tiks sniegts līdz 20 gadiem.

Programmas ietvaros plānots radīt 800 jaunas darba vietas, katram projektam plānots trīs miljonu EUR eksporta pieaugums un 250 tūkstoši EUR pētniecības un attīstības izdevumi.

Līdz ar grozījumiem atbalsta programmā precizēta arī atlases kārtu organizēšanas kārtība, nosakot, ka pieteikumi atbalsta saņemšanai ir jāiesniedz Altum, papildus īsu kopsavilkumu iesniedzot arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), kura veiks projektu atlasi, atbilstoši tās izstrādātājam nolikumam, un novērtēs, vai komersants atbilst RIS 3 nozarēm un kādus mērķus plāno sasniegt komersants. Atgādinām, RIS 3 jomas ir zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija; fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; viedā enerģētika un mobilitāte; kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Izskatot atbalsta pieteikumus, tiks vērtēta uzņēmumu plānoto darba vietu izveide, kas tiks izveidotas investīciju projekta īstenošanas rezultātā (skaits, uzskaitījums un tajās nepieciešamās kompetences investīciju projekta īstenošanai), un par plānoto vidējo mēneša darba samaksas bruto apmēru. Tāpat tiks vērtēts plānoto preču vai pakalpojumu eksporta apjoms pēc projekta īstenošanas, sniedzot ziņas par plānoto preču vai pakalpojumu eksporta apjomu katrā atsevišķā gadā piecu gadu laikā pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas, un plānotajiem eksporta tirgiem, kas tiks nodrošināti projekta īstenošanas rezultātā. Vienlaikus tiks vērtēts plānotais ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī katrā atsevišķā gadā piecu gadu laikā pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas. Papildus tik vērtēts, vai vismaz 20% no investīciju projektā plānotajiem ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā un citu uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu vērstu produktu ražošanā.

Turpmākajā procesā Altum slēgs līgumu ar komersantu un citu finansētāju par aizdevumu. Savukārt kapitāla atlaidi sāks piemērot ne vēlāk kā ar 3. gadu pēc projekta pabeigšanas (kopā 30%, ja komersants sasniedz savus noteiktos rādītājus katru gadu). Tāpat līdz ar grozījumiem noteikts, ka citu finansētāju sniegtā finansējuma apmērs nevar būt mazāks par atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtā Altum aizdevuma summu. Savukārt Altum aizdevuma procentu likme tiks pielīdzināta cita finansētāja aizdevuma likmei. Nemainīgi paša komersanta līdzfinansējums jābūt vismaz 25% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, tai skaitā cita finansētāja izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu, un par šo līdzfinansējumu nevar būt saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts.

Vienlaikus noteikts, ka Altum lēmuma pieņemšanas datums par aizdevumu, t.sk., kapitāla atlaidi, uzskatāms par atbalsta piešķiršanas datumu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apjoms un pirms kura ir izvērtēta komersanta atbilstība MK noteikumu nosacījumiem. Vienlaikus MK noteikumos iestrādātas reģionālā atbalsta intensitātes, atbilstoši jaunajai valsts atbalsta reģionālajai kartei, kā arī veikti tehniski precizējumi, ņemot vērā aizdevumu programmas (atlases izsludināšanas) sagatavošanas laikā radušos jautājumus par interpretāciju komersantiem un atbalsta sniedzējiem par aizdevumu programmas nosacījumiem un īstenošanas gaitu.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai" var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā.