"Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākums "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"" Uzņēmumi 50% atbalstam tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināts noteikts uzņēmumu skaits – kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši kritērijiem. Ja piešķirtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota pieteikuma iesniedzējam, kurš kritērijā "Eksporta apjoms % no iepriekšējā gada apgrozījuma" ir ieguvis vairāk punktus. Ja arī kritērijā "Eksporta apjoms % no iepriekšējā gada apgrozījuma" ir iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota tam pieteikuma iesniedzējam, kuram ir lielāks gada apgrozījums (no kura tiek vērtēts eksporta apjoms).

Kritērijs

Punkti

Ir skaidri definēts vismaz viens eksporta produkts/pakalpojums

2 punkti – ir definēts eksporta produkts/pakalpojums (iesniegt 5 slaidu prezentāciju par eksporta produktu/pakalpojumu)

1 punkts – ir definēts eksporta produkts/pakalpojums

0 punkti – nav eksporta produkta/pakalpojuma

* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek tālāk izskatīts

Atbalsta saņēmēja produktu/pakalpojumu priekšrocību apraksts

1 punkts – atbalsta saņēmējs ir sniedzis detalizētu informāciju par atbalsta saņēmēja produktu/pakalpojumu, norādījis tā izmantošanas mērķi kā arī priekšrocības salīdzinājumā ar līdzīgiem produktiem/pakalpojumiem tirgū

0 punkti – apraksta nav

Atbalsta saņēmēja potenciālo sadarbības partneru apraksts

1 punkts – atbalsta saņēmējs ir norādījis detalizētu potenciālo sadarbības partneru aprakstu, norādot to nosaukumu, darbības jomas, kā arī pamatojumu to izvēlei

0 punkti – apraksta nav

Atbalsta saņēmējs spēj nodefinēt vēlamo mājas lapas / E-veikala izskatu un struktūru (var ņemt par piemēru citu mājas lapu elementus) un galvenos atslēgvārdus;

Vai spēj nodefinēt vēlamos uzlabojumus, ja piesakās mājas lapas / E-veikala auditam un modernizēšanai, un galvenos atslēgvārdus

2 punkti – atbalsta saņēmējs ir iesniedzis vēlamās mājas lapas / E-veikala izskata un struktūras aprakstu, definējis galvenos atslēgvārdus vai ir iesniedzis esošās mājas lapas / E-veikala vēlamos uzlabojumus, ja piesakās mājas lapas /E-veikala auditam un modernizēšanai, un definējis galvenos atslēgvārdus

1 punkts - atbalsta saņēmējs ir iesniedzis nepilnīgu aprakstu par vēlamo mājas lapu / E-veikalu jeb esošās mājas lapas / E-veikala uzlabojumiem

0 punkti – apraksta nav

Apgrozījums 2019. gadā

4 punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums lielāks par 1 000 000 EUR

3 punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums 250 001–1 000 000 EUR

2 punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums 50 001–250 000 EUR

1 punkts – atbalsta saņēmēja apgrozījums 0–50 000 EUR

0 punkti – nav datu par apgrozījumu

Eksporta apjoms, % no 2019. gada apgrozījuma

4 punkti – eksporta apjoms ir 51–100 % no apgrozījuma

3 punkti – eksporta apjoms ir 31–50% no apgrozījuma

2 punkti – eksporta apjoms ir 11–30% no apgrozījuma

1 punkts – eksporta apjoms ir 0 –10% no apgrozījuma

0 punkti – nav norādīts eksporta apjoms

Darbinieku skaits 2019. gadā

4 punkti – darbinieku skaits ir vairāk kā 100

3 punkti – darbinieku skaits ir 51–100

2 punkti – darbinieku skaits ir 11–50

1 punkts – darbinieku skaits ir mazāks par 10

0 punkti – darbinieku skaits netiek uzrādīts

Atbalsta saņēmējam ir

darbinieki, kas ir atbildīgi par mārketinga (digitālā mārketinga) aktivitātēm uzņēmumā.

2 punkti – par mārketingu atbildīgo darbinieku skaits ir 2 vai vairāk

1 punkts – ir viens darbinieks, kas atbild par mārketingu

0 punkti – uzņēmumā nav par mārketingu atbildīga darbinieka

Eksporta tirgi

4 punkti – eksportē uz 4 un vairāk valstīm

3 punkti – eksportē uz vismaz 3 valstīm

2 punkti – eksportē uz vismaz 2 valstīm

1 punkts – eksportē uz vismaz 1 valsti

0 punkti – eksports nav uzsākts

Pētniecības & attīstības komponente

2 punkti – atbalsta saņēmējam ir iekšējie resursi pētniecības un attīstības procesa nodrošināšanai (uzņēmumam ir darbinieks vai darbinieku grupa, kas atbild par jaunu produktu radīšanu).

1 punkts – atbalsta saņēmējs pērk pētniecības un attīstības pakalpojumu no ārpakalpojumu sniedzējiem.

0 punkti – nav apraksta

Procesu inovācijas

3 punkti – atbalsta saņēmējs ir ieviesis 3 vai vairāk inovatīvus procesus uzņēmumā, kas saistīti ar produkta/pakalpojuma izstrādi vai pārdošanu

2 punkti – atbalsta saņēmējs ir ieviesis 2 inovatīvus procesus uzņēmumā, kas saistīti ar produkta/pakalpojuma izstrādi vai pārdošanu

1 punkts – atbalsta saņēmējs ir ieviesis 1 inovatīvu procesus uzņēmumā, kas saistīti ar produkta/pakalpojuma izstrādi vai pārdošanu

0 punkti – inovāciju procesi nav ieviesti

ES fondu vizuālo elementu ansamblis