Darbinieku apmācībām pieejams līdzfinansējums līdz 75 tūkstošiem eiro

Līdz 27. jūnijam uzņēmumi tiek aicināti pieteikties darbinieku apmācību programmai “Labās prakses pārņemšana eksportspējas veicināšanai”. Ar šīs programmas atbalstu iespējams īstenot uzņēmuma vajadzībām pieskaņotas apmācības kādā no saistītajiem uzņēmumiem, vai iepirkt mācības ārpakalpojumā. Katrs uzņēmums šīs programmas ietvaros var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 75 tūkstošiem eiro.

“Viens no izaicinājumiem ar kuru sastopas uzņēmēji ir darbinieku trūkums ar nepieciešamo kvalifikāciju. Kvalificētu darbinieku trūkumu kā vienu no attīstību ierobežojošiem faktoriem min arī Ārvalstu investoru padome. Īpaši izteikti tas ir viedo specializāciju nozarēs, kurās nepieciešamas ļoti specifiskas darbinieku prasmes. Tādēļ sadarbībā ar Ekonomikas ministriju esam raduši iespēju īpašā programmā novirzīt 7,9 miljonus eiro aktivitātēm, kas vērstas uz darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu. Šobrīd iespējams pieteikties labās prakses pārņemšanai, bet tuvākajā laikā būs pieejams atbalsts arī dažādu vadības prasmju apguvei kā, piemēram, Agile vai Scrum,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns.

Aktivitātes mērķis ir veicināt komersantu produktivitāti, eksportspēju un darba efektivitāti, paaugstinot nodarbināto kvalifikāciju un prasmes. Atbalsts tiek sniegts mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem, kuri izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā.

Lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu, uzņēmumam jāraksturo pētniecības un attīstības komponente savā uzņēmējdarbībā, pamatojot apmācību nepieciešamību un potenciālos ieguvumus inovāciju ieviešanā vai darbības efektivitātes paaugstināšanā.

Projekta attiecināmās izmaksas ir izdevumi, kas saistīti ar apmācību maksu, transporta izdevumiem, darbinieku atalgojumu apmācību laikā, apmācību materiālu sagatavošana, darbinieku izmitināšanas izmaksas, ja apmācības notiek ārvalstīs u.c. ar apmācībām saistītās izmaksas.

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem saskaņā ar de minimis atbalsta nosacījumiem (līdz 200 tūkstošiem eiro trīs gadu periodā vienam uzņēmumam) par pirmajiem 3 pieteiktajiem darbiniekiem tiek segti 100% no mācību izmaksām, bet par pārējiem pieteiktajiem darbiniekiem atbalsta intensitāte ir 85%. Savukārt lielajiem komersantiem atbalsta intensitāte ir 85%. Gadījumos, kad maksimālais de minimis atbalsts ir izsmelts, mazajiem komersantiem tiek segti 70%, vidējiem 60%, bet lielajiem 50% no visām ar apmācībām saistītajām izmaksām. Apmācību projekta ieviešanas termiņš ir 2023. gada 30. septembris.

Detalizētāk iepazīties ar atbalsta programmas nosacījumiem var LIAA mājas lapā, bet pieteikties atbalstam var valsts vienotajā biznesa atbalsta platformā www.business.gov.lv