No otrdienas 21. decembra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāk pieteikumu pieņemšanu tirdzniecības un sporta centriem kā arī kultūras, atpūtas un izklaides vietām valsts atbalsta programmā, kuras mērķis ir kompensēt Covid 19 ierobežojumu radītos zaudējumus. Kopējais programmas atbalsta apmērs ir 50 miljoni eiro. Pieteikumus varēs iesniegt LIAA līdz 2022. gada 17. janvārim, reģistrējoties platformā business.gov.lv un aizpildot pieteikumu.

Atbalsts tiks piešķirts apgrozījuma krituma kompensācijai Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centru īpašniekiem, sporta centru tiesiskajiem valdītājiem un nomniekiem par to īpašumā, pārvaldībā vai nomā esošo sporta centru, kultūras, atpūtas un izklaides vietu tiesiskajiem valdītājiem un nomniekiem par to īpašumā, pārvaldībā vai nomā esošo kultūras, atpūtas un izklaides vietu. Atbalsts tiks izmaksāts kā vienreizējs maksājums, lai segtu ar ēkas un telpu lietošanu saistītās operacionālās izmaksas. Saņemtos līdzekļus varēs izmantot, lai segtu ar ēkas un telpu lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus un ārpakalpojumu izmaksas. Attiecināmais periods par kuru varēs segt minētos izdevumus ir no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Lai saņemtu atbalstu Covid-19 skartajiem tirdzniecības, sporta un kultūras centriem jāreģistrē iesniegumu valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu apliecināts iesniegums jānosūta pa e-pastu pasts@liaa.gov.lv. Iesniegumam pievieno papildus iesniedzamos dokumentus atbilstoši MK noteikumu Nr.772 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām” 13., 19 un 25.punktam.

Atbalsts tirdzniecības centriem

Atbalsts tirdzniecības centriem ir  noteikts 15 eiro apmērā par katru tirdzniecības centra ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, izņemot stāvlaukumus un pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas, kas atrodas tirdzniecības centrā un uz kurām nebija attiecināti iepriekš noteiktie tirdzniecības ierobežojumi. Pieņemot lēmumu par atbalsta apmēru, prioritāri tiek vērtēts saņemtais apgrozāmo līdzekļu atbalsts atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" (turpmāk – apgrozāmo līdzekļu grants). Kopējais atbalsts tirdzniecības centiem, summējot ar atbalstu par apgrozāmajiem līdzekļiem par 2021.gada oktobri un novembri, nevarēs pārsniegt 90% no tirdzniecības centra apgrozījuma 2019. vai 2020. gada novembrī.

Lai saņemtu atbalstu tirdzniecības centriem jāatbilst sekojošām prasībām:

  • Tirdzniecības centra kopējā platība ir lielāka par 1500 m2, tās atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojumu sniedzēji un pārtikas preču veikaliem atvēlētā platība neaizņem vairāk kā 50% no kopējās tirdzniecības centra platības.
  • Tirdzniecības centra īpašniekam Covid-19 krīzes ietekmē kopējai nomas apgrozījuma kritumus ir vismaz 30 % apmērā.
  • Tirdzniecības centra īpašnieks piešķīris nomas atlaidi vismaz 50% apmērā (kumulatīvi) par 2021. gada novembra mēnesi vismaz 50% tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām. izņemot pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietas, kurām netika noteikti ierobežojumi.

Atbalsts sporta centriem

Atbalsts sporta centriem ir noteikts 25 eiro apmērā par katru sporta centra iekštelpu kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, izņemot iznomātās biroja telpas un tirdzniecības telpas komercdarbībai (veikalus un kafejnīcas). Pieņemot lēmumu par atbalsta apmēru, prioritāri tiek vērtēts saņemtais apgrozāmo līdzekļu atbalsts. Kopā ar piešķirto apgrozāmo līdzekļu grantu par 2021.gada oktobri un novembri atbalsts nevarēs pārsniegt 90 % no attiecīgā triju mēnešu kopējā apgrozījuma 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019.gada oktobrī, novembrī un decembrī.

Lai saņemtu atbalstu sporta centriem jāatbilst sekojošām prasībām:

  • Atbalstam kvalificējas iekštelpu fitnesa centri, sporta klubi, sporta zāles, ledus halles, publiskās lietošanas peldbaseini un olimpiskie sporta centri.
  • Sporta centrs Covid-19 krīzes ietekmē piedzīvojis kopējo apgrozījuma kritumu vismaz 60% apmērā laika posmā no 2021. gada oktobra līdz decembrim salīdzinot ar šo periodu 2019. gadā vai periodu no 2021. gada jūlija līdz septembrim.

Atbalsts kultūras, atpūtas un izklaides vietām

Kultūras, atpūtas un izklaides vietu tiesiskajiem valdītājiem un nomniekiem atbalsts tiek noteikts 25 eiro apmērā par katru kultūras, atpūtas un izklaides vietas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, izņemot iznomātās biroja telpas un tirdzniecības telpas komercdarbībai (veikalus un kafejnīcas). Kopējais atbalsts kultūras, atpūtas un izklaides vietām, summējot ar apgrozāmo līdzekļu grantu, par 2021.gada oktobri un novembri nevarēs pārsniegt 90% no apgrozījuma 2019. vai 2020. gada novembrī.

Lai saņemtu atbalstu kultūras, atpūtas un izklaides vietām jāatbilst sekojošām prasībām:

  • kultūras, atpūtas un izklaides vietas darbības nodrošināšanai īpašumā vai nomā ir iekštelpas, kuru platība ir vismaz 150 m2, un iekštelpu īpašuma vai nomas tiesības iegūtas pirms 2020. gada 1. marta un ir spēkā vismaz līdz 2021. gada 31. decembrim.
  • Pamatdarbībai vai papilddarbībai jāatbilst NACE 2. redakcijas klasifikācijas kodam: 59.00; 68.20; 74.90; 77.39; 82.30; 85.52; 90.01-90.04, 91.01-91.04; 93.21; 93.29.
  • Kultūras, atpūtas un izklaides vietas Covid-19 krīzes ietekmē kopējais apgrozījuma kritums ir vismaz 30 % laika posmā no 2021. gada oktobra līdz decembrim salīdzinot ar šo periodu 2019. gadā vai periodu no 2021. gada jūlija līdz septembrim.

Detalizēti ar Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumiem Nr. 772 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām” var iepazīties https://likumi.lv/ta/id/327899-noteikumi-par-atbalstu-covid-19-krizes-skartajiem-tirdzniecibas-un-sporta-centriem-un-kulturas-atputas-un-izklaides-vietam