Informatīvi izdevumi

2023. gada decembrī ir pabeigts Rīgas Tehniskās universitātes un LU Cietvielu fizikas institūta veikts pētījums "Pusvadītāju tehnoloģiju un lietojumu jomas attīstība Latvijā", kura mērķis bija

  • identificēt Latvijas iespējas un potenciālu iekļauties globālajā pusvadītāju vērtību ķēdē,
  • novērtēt to ietekmi uz Latvijas ekonomiku,
  • izstrādāt priekšlikumus pētniecības, izglītības un inovāciju un uzņēmējdarbības vides attīstībai pārskatāmā laikā periodā (10 gadu laikā).

Pētījumā izstrādāta un izvirzīta Latvijas stratēģija pusvadītāju nozares attīstībai. Stratēģija paredz pusvadītāju jomas kapacitātes stiprināšanu ilgtermiņā, veicinot talantu piesaisti un noturēšanu, izveidojot jaunas mācību programmas un palielinot izpratni par nozari. Uzsvars tiek likts uz kompetenču celšanu un sadarbību starp akadēmisko un rūpniecisko sektoru, kā arī nišu identificēšanu produktiem un tehnoloģijām ar augstu pievienoto vērtību un nesātinātiem tirgiem.

Stratēģijā paredzētas aktivitātes, kas ietver dizainu, testēšanu, iepakošanu un pilotlīniju izveidošanu, īpaši uzsverot silīcija un polimēru fotonikas nozari. Šajā jomā jau pastāv sadarbība ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu (EDI) un Cietvielu fizikas institūtu (CFI), un ir plānots šo sadarbību paplašināt, lai veicinātu jaunu un inovatīvu produktu radīšanu. Līdztekus tam tiek plānots papildināt testēšanas un dizaina laboratorijas ar iepakošanas iekārtām, kas atbalstīs jaunuzņēmumu un esošo uzņēmumu attīstību Latvijā.

Līguma izpildei par pētījuma veikšanu finansējums piešķirts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2. pasākuma "Inovāciju motivācijas programma”( projekta identifikācijas numurs 1.2.2.2/16/I/001) līdzekļiem.