ELWIND
eldwin

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu, ir uzsākts darbs pie Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja parka ELWIND ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN). Lai sagatavotos šai procedūrai, vasarā tika aizvadīti divi informatīvie semināri Pāvilostā un Jūrkalnē, informējot  iedzīvotājus par projekta ieviešanas gaitu, bet 7. augustā sekoja sākotnējā sabiedriskā apspriešana.

Sarunas ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem par labāko projekta ieviešanas praksi turpinās arī IVN procedūras laikā. Tā 20. septembrī tika aizvadīts informatīvais seminārs Liepājā par biznesa iespējām atkrastes vēja parku attīstības procesā, bet 10. novembrī projekts tika prezentēts viziuminārā “Atjaunīgā enerģija Latvijas ekonomikai” Ventspilī. Viens no projekta uzdevumiem ir attīstīt vēja enerģijas nozari Latvijā, aicinot jau laikus šajā procesā iesaistīties piekrastes teritorijas iedzīvotājus un uzņēmumus, kuri varēs piedāvāt savus pakalpojumus gan vēja parka būvniecības laikā, gan vēlāk šo parku ekspluatācijas laikā.

“Valsts no savas puses nodrošinās visus nepieciešamos pētījumus - ietekmes uz vidi novērtējumu, tehniskos, inženiertehniskos un sociālekonomiskos pētījumus. Lielākais pienesums būs garantijas par tīkla pieslēguma izbūvi, kas ir ļoti svarīgi privātajiem attīstītājiem,” stāsta Jānis Ločmelis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ELWIND projekta nodaļas vadītājs, piebilstot, ka potenciāli līdz ar vēja enerģiju Latvijā varētu attīstīties jaunas energoietilpīgas nozares kā, piemēram, ūdeņraža projekti.

Kopumā divu gadu laikā plānots veikt vairāk nekā 20 dažādus pētījumus. Liela daļa no tiem tiks uzsākti jau 2024. gada sākumā. Pirmajos izpētes posmos paredzēts analizēt vēja parka ietekmi uz putnu un sikspārņu migrācijas ceļiem, zivju nārsta vietām un roņiem, kam ir būtiski vairāku sezonu novērojumi. Visi plānotie pētījumi tiks veikti ciešā sadarbībā  ar Igauniju.

“Sabiedrības viedoklis ir ļoti svarīgs, tāpēc mēs organizējām sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, noskaidrojot viedokļus no vietējām kopienām. Pētījumos īpašu uzmanību pievērsīsim ainavai, jo daļai iedzīvotāju joprojām ir bažas, ka vēja parka attīstība varētu ietekmēt viņu ikdienas dzīves ritmu. Tāpat turpināsim pētīt situāciju saistībā ar vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību. Citu valstu pieredze gan līdz šim liecina, ka uzņēmējdarbība pēc vēja parku attīstības aktivizējas un ietekmes uz tūrisma nozari nav, vai arī tā ir pozitīva, saistībā ar kopējo teritorijas revitalizāciju,” uzsver Jānis Ločmelis.

Noslēdzoties ietekmes uz vidi pētījumiem, aptuveni pēc diviem gadiem, tiks organizēta sabiedriskā apspriešana, kurā iedzīvotājiem būs iespēja iepazīties ar pētījuma rezultātiem, aktualitātēm, kā arī izteikt savu viedokli un priekšlikumus par projekta turpmāko attīstību. Nākamais solis būs laukuma izsole, kurā varēs piedalīties ikviens potenciālais investors, kurš atbildīs izvirzītajiem izsoles kritērijiem. Plānots, ka izsole varētu notikt 2026. gadā.

“Šis ir ambiciozs, bet izpildāms laika grafiks, pie kura pieturēsimies. ELWIND nav tikai vēja parks jūrā, tā ir iespēja, uz kuru jāskatās plašākā kontekstā. Tas stiprinās mūsu enerģētisko drošību, radīs jaunu industriju un labi apmaksātas darba vietas, stiprinās Rietumu piekrastes ekonomisko pievilcīgumu un pieprasījumu pēc tūrisma pakalpojumiem,” tā Jānis Ločmelis.

Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja parks “ELWIND" ir pēdējo gadu nozīmīgākais projekts Baltijas jūras reģionam ar lielu ekonomisko un sociālo ietekmi, un tā kopīgā elektroenerģijas jauda potenciāli sasniegs līdz 1000 MW. Latvijā atkrastes vēja parku paredzēts izbūvēt Kurzemes piekrastē starp Liepāju un Ventspili aptuveni 15 - 20 km attālumā no krasta līnijas. Projekta “ELWIND” laika plāns paredz, ka visi pētījumi tiks veikti līdz 2026. gadam. Pēc tam plānots organizēt izsoli komersantiem, kuri vēlēsies iesaistīties projekta turpmākajā realizācijā. Kā projekta noslēguma termiņš tiek plānots 2030. gads.

Plašāk par projektu: https://www.liaa.gov.lv/lv/elwind-aktualitates