Tūrisms

"Jaunajā gadā man ir arī pozitīvas ziņas - ir atjaunots Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes darbs, kas ir sevišķi svarīgi šajā sarežģītajā pārmaiņu laikā starp diviem ES fondu plānošanas periodiem. Cīņa ar Covid-19 izraisītajām sekām ir nopietns un resursu ietilpīgs darbs, tādēļ sagaidu, ka padome palīdzēs kopīgi rast nozarei atbilstošākos pasākumus gan īstermiņa krīzes risinājumiem, gan arī ilgtermiņā domājot par efektīvas politikas izveidi," šodien, 8. janvārī tiešsaistē tiekoties ar Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes pārstāvjiem pauda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Piektdien, 2021. gada 8. janvārī tiešsaistē notika pirmā atjaunotās Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes sēde. Par Padomes priekšsēdētāju ekonomikas ministrs iecēla ilggadējo tūrisma nozares ekspertu Jāni Nagli, bet par vietnieku – Biznesa augstskolas "Turība" Tūrisma pētniecības centra vadītāju Ēriku Lingebērziņu.

"Esmu pārliecināts, ka padomes darbā abu iesaistīto pušu - tūrisma nozares un valsts sektora pārstāvība un produktīva sadarbība nodrošinās rezultatīvu padomes darbu. Jauns gads, jaunas iespējas un atjaunotā padome ir laba kombinācija, un arī rezultātam ir jābūt pārliecinošam. Sagaidu, ka kolēģi no ministrijām sniegs būtisku atbalstu gan Ekonomikas ministrijas, gan nozares privātā sektora pārstāvju iniciatīvām. Novēlu sekmīgu padomes darbu," tikšanās laikā uzsvēra ekonomikas ministrs.

Pirmajā sanāksmē Padome vienojās par tās sastāvu un turpmākajiem organizatoriskajiem jautājumiem, kā arī iepazinās ar esošiem un plānotiem atbalsta pasākumiem. Padomes sastāvā tika iekļauti 25 valsts sektora un tūrisma nozares organizāciju pārstāvji.

Padomē ir paredzēts sākotnēji izveidot sešas apakšgrupas, kuru ietvaros tiks risināti nozarei aktuālie jautājumi. Pašlaik jau darbojas vairākas apakšgrupas, kurās notiek diskusijas par atbalsta pasākumiem nozarei un tūrisma politikas jautājumiem.

Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu tūrisma politikas izstrādi, īstenošanu un novērtēšanu. Padomes nolikums vēl ir jāapstiprina Ministru kabineta sēdē.

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa