JAUNU PROJEKTU PIETEIKUMU ATLASE ATBALSTA PROGRAMMAS IETVAROS IR PĀRTRAUKTA


Vidējiem un lieliem komersantiem ir iespēja pieteikties atbalstam darbinieku apmācībām aktivitātē “Apmācību īstenošana ārvalstu investoru darbiniekiem”. Šīs aktivitātes ietvaros apmācības var nodrošināt saistītais vai partneruzņēmums.

Var pieteikties komersanti, kuri:

 • reģistrēti Latvijā;
 • vairāk nekā 10 % no komercsabiedrības parastajām akcijām vai balsstiesībām tieši kontrolē ārvalstu uzņēmums vai tam ir ekvivalenta līdzdalība, un kura apgrozījums grupā pārsniedz 5 miljonus eiro pēdējā noslēgtā pārskata gadā;
 • izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā;
 • no apmācību projekta iesniegšanas brīža līdz apmācību projekta pabeigšanai radīs vismaz 15 jaunas darba vietas vai veiks ieguldījumus pamatlīdzekļos vismaz miljons eiro apmērā. 

Finansējums

Maksimālais atbalsta apjoms vienam komersantam – 200 000 eiro. Uz katriem 8 000 eiro atbalsta apjoma tiek apmācīta vismaz viena ne-unikāla persona.

Atbalsta intensitāte

Maksimālā finansējuma intensitāte:

Maksimālā finansējuma intensitāte:

Ja piemēro de minimis atbalstu (saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013):

 • 100% - sīkajam (mikro), mazajam un vidējam komersantam pirmajiem trim komersanta atbalstam pieteiktajiem nodarbinātajiem, 85 % nākamajiem pieteiktajiem komersanta nodarbinātajiem;
 • 85 % lielajam komersantam.

Ja maksimālais de minimis atbalsts tiek pārsniegts (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem):

 • 70% sīkajam (mikro) un mazajam komersantam;
 • 60 vidējam komersantam;
 • 50% lielajam komersantam.
 • Ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem (saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 2.panta 3. un 4.punktā minētajām definīcijām), intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem (atbalsta intensitāti var paaugstināt ne vairāk kā līdz 70% no attiecināmajām izmaksām).

Apmācību projekta ieviešanas termiņš ir 2023. gada 30. septembris.

Pieteikumus var iesniegt sekojošos veidos:

 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz LIAA e-pasta adresi: pasts@liaa.gov.lv ;
 • nosūtot LIAA pa pastu uz adresi: Pērses iela 2, Rīga, LV – 1442.

Regulējošie noteikumi:

Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumi Nr.365 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)” īstenošanas noteikumi”

Pielikumi

Sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu deklarācija

iesniedz tikai vidējie komersanti: