Noslēgtie līgumi un īstenotās apmācības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" darbībā "vidējo un lielo komersantu apmācības, ņemot vērā investoru pamatotu apmācību pieprasījumu".

ES fondu vizuālo elementu ansamblis