Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no marta līdz jūnijam īstenos Mini MBA apmācības, kuras nodrošinās Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, lai sniegtu praktiskas zināšanas inovācijas procesa vadīšanai un uzņēmuma izaugsmes paātrināšanai.

Apmācības paredzētas Latvijā reģistrētiem komersantu darbiniekiem – uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, dibinātājiem, inovācijas un attīstības procesu vadītājiem. Mācības norisināsies attālināti tiešsaistes platformā angļu valodā.

Pieteikumu iesniegšana Mini MBA apmācībām programmās “Inovāciju vadība” līdz 17. februārim. Programmā “Digitālā transformācija” pieteikšanās turpinās līdz 10. martam.

Pieteikumus var iesniegt sekojošos veidos:

 • izmantojot informācijas sistēmu "Valsts platforma biznesa attīstībai" www.business.gov.lv
  • Pieteikšanās MiniMBA programmā “Inovāciju vadībā” (līdz 17. februāra plkst. 23:59)
  • Pieteikšanās MiniMBA programmā “Digitālā transformācijā” (pieteikšanās līdz 10. marta plkst. 23:59)
   Iesakām izmantot tieši šo informācijas iesniegšanas veidu, jo, iesniedzot pieteikumu platformā, jūs varēsiet platformā sekot pakalpojuma izpildes statusam, kā arī piekļūt daudzveidīgam personalizētam saturam – aktualitātēm, ziņām, pasākumiem. Vienreiz izveidojot savu profilu platformā, jūs to varēsiet izmantot, arī piesakoties citiem LIAA pakalpojumiem, t.sk. konsultācijām
 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz LIAA e-pasta adresi pasts@liaa.gov.lv līdz 2022. gada 10. marta plkst. 23:59;
 • nosūtot LIAA pa pastu uz adresi: Pērses iela 2, Rīga, LV – 1442. Pa pastu nosūtītiem pieteikumiem par saņemšanas brīdi tiek uzskatīts datums un laiks, kad sūtījums nodots pastā (ierakstītiem sūtījumiem) vai saņemšanas datums LIAA (vienkāršiem pasta sūtījumiem).

NB! Projekti tiek ranžēti, ņemot vērā piešķirto kopējo punktu skaitu. Ja vairākiem iesniegumiem tiek iegūts vienāds punktu skaits, tie tiek ranžēti ņemot vērā projekta iesniegšanas datumu un laiku LIAA!

Apmācību mērķis Mini MBA programmā “Inovāciju vadība” ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, gan par inovācijas spēju attīstīšanu, motivāciju un vadīšanu, lai palīdzētu apmācību dalībniekiem paaugstināt savas vadības spējas, vienlaikus paātrinot organizācijas izaugsmi, tādējādi paaugstinot konkurenci pasaules tirgos, eksportspēju un produktivitāti, tai skaitā:

 1. palielināt pašefektivitāti, vadot inovācijas organizācijās;
 2. izprast labākās stratēģijas un instrumentus, lai ieviestu jauninājumus un risinājumus;
 3. apgūt inovācijas mērķu identificēšanu un novērtēt to izpildīšanas iespējamību un metožu pielietojamību;
 4. uzlabot līderības prasmes inovāciju vadības procesu organizēšanā un vadīšanā;
 5. izprast prioritāšu noteikšanas principus un prast saplānot inovācijas ieviešanu;
 6. apgūt ilgtspējīgas inovācijas ilgtspējas principus;
 7. iegūt praktiskas uzņēmuma darbībā pielietojamas iemaņas caur mentoringu un konsultatīvo atbalstu.

Programmas “Digitālā transformācija” mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, gan par digitālo transformācijas risinājumu spēju attīstīšanu, motivāciju un vadīšanu, lai palīdzētu apmācību dalībniekiem paaugstināt savas vadības spējas, vienlaikus paātrinot organizācijas izaugsmi, gan par digitālo risinājumu un rīku piemērošanu un ieviešanu uzņēmējdarbībā, tādējādi paaugstinot konkurenci pasaules tirgos, eksportspēju un produktivitāti, tai skaitā:

 1. palielināt pašefektivitāti, vadot digitālo transformāciju risinājumus uzņēmumos;
 2. izprast labākās stratēģijas un instrumentus, lai ieviestu jauninājumus un digitālus transformācijas risinājumus;
 3. apgūt mērķu identificēšanu un novērtēt to izpildīšanas iespējamību un digitālu transformācijas metožu pielietojamību;
 4. uzlabot līderības prasmes digitālo transformācijas procesu organizēšanā un vadīšanā;
 5. izprast prioritāšu noteikšanas principus un prast saplānot digitālās transformācijas ieviešanu;
 6. apgūt ilgtspējīgas digitālas transformācijas ilgtspējas principus;
 7. iegūt praktiskas uzņēmuma darbībā pielietojamas iemaņas caur mentoringu un konsultatīvo atbalstu.

Atbalsta programmas ietvaros uz Mini MBA apmācībām var pretendēt komersanti ar šādiem būtiskākajiem nosacījumiem:

 • komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā;
 • raksturota pētniecības un attīstības komponente savā uzņēmējdarbībā;
 • pamatota augsta līmeņa apmācību projekta atbalsta ietekme uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu;
 • raksturota pretendenta motivācija piedalīties apmācību projektā;
 • atbalsts tiek sniegts komersantiem, kuri izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā:
  • zināšanu ietilpīga bio-ekonomika;
  • biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;
  • viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
  • viedā enerģētika;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Attiecināmās izmaksas

Komersantiem apmācību ietvaros tiek attiecinātas šādas izmaksas:

a) ārpakalpojumā iepirkto apmācību maksa, kuras pasākuma ietvaros organizē LIAA*;

b) nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā, tai skaitā nodokļu un nodevu maksājumi;

*Slēdzot līgumu ar komersantu, tiek paredzēts komersanta līdzmaksājums atbilstoši LIAA iepirkto apmācību izmaksām vienai personai un komersantam pieejamai finansējuma intensitātei.

Apmācību izmaksas vienai personai:

Inovāciju vadība - 3287,50 euro bez PVN*;

Digitālā transformācija - 3285,00 euro bez PVN*.

*Apmācību maksā iekļautas ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas, kā arī to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek nodarbināto īpašumā

Maksimālā finansējuma intensitāte:

Ja piemēro de minimis atbalstu (saskaņā ar Komisijas regulu Nr 1407/2013):

 • 100% - sīkajam (mikro), mazajam un vidējam komersantam pirmajiem trim komersanta atbalstam pieteiktajiem nodarbinātajiem, 85 % nākamajiem pieteiktajiem komersanta nodarbinātajiem;
 • 85% - lielajam komersantam.

Ja maksimālais de minimis atbalsts tiek pārsniegts (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem):

 • 70% sīkajam (mikro) un mazajam komersantam;
 • 60 vidējam komersantam;
 • 50% lielajam komersantam.

Ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem (saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 2.panta 3. un 4.punktā minētajām definīcijām), intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem.

Projekta gaita:

 1. Pieteikumu iesniegšana LIAA programmā “Inovāciju vadība” līdz 17. februārim, programmā “Digitālā transformācija” līdz 10. martam.
 2. LIAA viena mēneša laikā veic pieteikumu vērtēšanu
 3. Pozitīva lēmuma gadījumā LIAA slēdz līgumu ar komersantu
 4. Komersanta līdzmaksājums 5 dienas pirms apmācībām (ja attiecināms)
 5. Apmācību norise
 6. Komersants iesniedz LIAA maksājuma pieprasījumu par atalgojuma izmaksām (10 dd laikā pēc apmācībām, ja radušās attiecināmas izmaksas)
 7. LIAA pārbauda maksājuma pieprasījumu un apliecinošos dokumentus (Iekšējās kārtības 4.pielikums)
 8. LIAA veic maksājumu.

Pasniedzēju apraksti abām programmām:

Programmu grafiki:

Priekšmetu mērķi:

1. pielikums "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta saņēmēja projekta iesnieguma veidlapa"

MVK deklarācija (lielajiem komersantiem MVK deklarācija nav jāsniedz)

 • Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, ja attiecināms. Deklarācija pieejama šeit.
 • Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Pielikums pieejams šeit. (Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības).

Un citi papildu iesniedzamie dokumenti.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis