Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina jaunu projektu atlasi Mini MBA programmas Inovāciju vadības apmācībām 3.grupai, kuras nodrošinās Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola, lai sniegtu praktiskas zināšanas inovācijas procesa vadīšanai un uzņēmuma izaugsmes paātrināšanai.

Apmācības paredzētas Latvijā reģistrētiem komersantu darbiniekiem – uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, dibinātājiem, inovācijas un attīstības procesu vadītājiem. 

Apmācību mērķis Mini MBA programmā “Inovāciju vadība” ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, gan par inovācijas spēju attīstīšanu, motivāciju un vadīšanu, lai palīdzētu apmācību dalībniekiem paaugstināt savas vadības spējas, vienlaikus paātrinot organizācijas izaugsmi, tādējādi paaugstinot konkurenci pasaules tirgos, eksportspēju un produktivitāti, tai skaitā:

 1. palielināt pašefektivitāti, vadot inovācijas organizācijās;
 2. izprast labākās stratēģijas un instrumentus, lai ieviestu jauninājumus un risinājumus;
 3. apgūt inovācijas mērķu identificēšanu un novērtēt to izpildīšanas iespējamību un metožu pielietojamību;
 4. uzlabot līderības prasmes inovāciju vadības procesu organizēšanā un vadīšanā;
 5. izprast prioritāšu noteikšanas principus un prast saplānot inovācijas ieviešanu;
 6. apgūt ilgtspējīgas inovācijas ilgtspējas principus;
 7. iegūt praktiskas uzņēmuma darbībā pielietojamas iemaņas caur mentoringu un konsultatīvo atbalstu.

Pieteikšanās atvērta no 16. februāra līdz 1. martam.

Apmācību grupas lielums – līdz 20 dalībniekiem. Maksimālais darbinieku skaits, ko var pieteikt apmācībām viens komersants – 3 darbinieki.

Mācības norisināsies angļu valodā klātienē Skolas ielā 11, Rīgā. Mācību uzsākšana plānota 2023. gada 13.aprīlī.

Lūgums iepazīties ar  grafiku.

Pieteikumus var iesniegt sekojošos veidos:

 • izmantojot informācijas sistēmu "Valsts platforma biznesa attīstībai" www.business.gov.lv
 • nosūtot LIAA pa pastu uz adresi: Pērses iela 2, Rīga, LV – 1442. Pa pastu nosūtītiem pieteikumiem par saņemšanas brīdi tiek uzskatīts datums un laiks, kad sūtījums nodots pastā (ierakstītiem sūtījumiem) vai saņemšanas datums LIAA (vienkāršiem pasta sūtījumiem).

NB! Projekti tiek ranžēti, ņemot vērā piešķirto kopējo punktu skaitu. Ja vairākiem iesniegumiem tiek iegūts vienāds punktu skaits, tie tiek ranžēti ņemot vērā projekta iesniegšanas datumu un laiku LIAA!

Lai pretendētu uz atbalstu komersantam jāatbilst sekojošiem būtiskākajiem kritērijiem:

 • komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā;
 • komersants izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā:
  • zināšanu ietilpīga bio-ekonomika;
  • biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;
  • viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
  • viedā enerģētika;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
 • apmācības ir nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantā.

Tāpat komersantu pieteikumi tiks vērtēti un ranžēti pēc sekojošiem punktu kritērijiem:

 • raksturota pētniecības un attīstības komponente savā uzņēmējdarbībā;
 • pamatota apmācību ietekme uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu;
 • Pamatota pretendenta motivācija piedalīties apmācību projektā (kopējie ieguvumi tā: 1) darbībā vai atsevišķā darbības nišā; 2) reģionā vai nozarē; 3) mērķa tirgos).

Komersantiem apmācību ietvaros tiek attiecinātas šādas izmaksas:

 • ārpakalpojumā iepirkto apmācību maksa, kuras pasākuma ietvaros organizē LIAA*;
 • nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā, tai skaitā nodokļu maksājumi.

*Slēdzot līgumu ar komersantu, tiek paredzēts komersanta līdzmaksājums atbilstoši LIAA iepirkto apmācību izmaksām vienai personai un komersantam pieejamai finansējuma intensitātei.

Apmācību izmaksas vienai personai 4320,00 euro bez PVN*

*Apmācību maksā iekļautas ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas, kā arī to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek nodarbināto īpašumā

Maksimālā finansējuma intensitāte:

Ja piemēro de minimis atbalstu (saskaņā ar Komisijas regulu Nr 1407/2013):

 • 100% - sīkajam (mikro), mazajam un vidējam komersantam;
 • 85% - lielajam komersantam.

Ja maksimālais de minimis atbalsts tiek pārsniegts (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem):

 • 70% sīkajam (mikro) un mazajam komersantam;
 • 60% vidējam komersantam*;
 • 50% lielajam komersantam*.

* Ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem (saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 2.panta 3. un 4.punktā minētajām definīcijām), intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem.

Projekta gaita:

 1. Pieteikumu iesniegšana LIAA programmā “Inovāciju vadība” no 16februāra līdz 1.martam;
 2. LIAA viena mēneša laikā veic pieteikumu vērtēšanu;
 3. Pozitīva lēmuma gadījumā LIAA slēdz līgumu ar komersantu;
 4. Komersanta līdzmaksājums 5 dienas pirms apmācībām (ja attiecināms);
 5. Apmācību norise;
 6. Komersants iesniedz LIAA maksājuma pieprasījumu par atalgojuma izmaksām (20 darba dienu laikā pēc apmācībām, ja radušās attiecināmas izmaksas);
 7. LIAA pārbauda maksājuma pieprasījumu un apliecinošos dokumentus (Iekšējās kārtības 4.pielikums);
 8. LIAA veic maksājumu.

Vēršam uzmanību, ka apmācību un atalgojuma izmaksas tiks attiecinātas (līdzfinansētas) tikai tajā gadījumā, ja apmācības tiks veiksmīgi pabeigtas un tiks saņemti sertifikāti!

Pretējā gadījumā komersantam būs jāatmaksā mācību dalības maksa LIAA pilnā apmērā.

 

MVK deklarācija (lielajiem komersantiem MVK deklarācija nav jāsniedz)

 • Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, ja attiecināms. Deklarācija pieejama šeit.
 • Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Pielikums pieejams šeit. (Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības).

Un citi papildu iesniedzamie dokumenti.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis