Pamatojoties uz Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma  plānu, viens no instrumentiem integrācijai starptautiskās vērtības ķēdēs, sadarbības tīklos un ES līmeņa inovāciju ekosistēmās ir Latvijas uzņēmumu dalība IPCEI jeb Eiropai svarīgo kopīgo interešu projektos (Important Projects of Common European Interest, turpmāk –  IPCEI) un ES industriālajās aliansēs.

ES rūpniecības stratēģijas īstenošana tiek veicināta ar valsts atbalsta programmu jeb stratēģisko instrumentu IPCEI. Šādi liela mēroga stratēģiski un transnacionāli projekti apvieno zināšanas, finanšu resursus un ekonomikas dalībniekus visā Savienībā, lai pārvarētu nozīmīgas tirgus vai sistēmiskas nepilnības un sabiedrības problēmas, kuras citādi nevarētu risināt. IPCEI veido Eiropas konsorciji galvenajās stratēģiskās vērtību ķēdēs, kas savieno atsevišķu uzņēmumu projektus. IPCEI projektos varēs veikt rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālās izstrādes un tehniski ekonomiskās priekšizpētes pētniecības projektiem. 

Investīcijas mērķis ir palielināt privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, iesaistoties Eiropai svarīgo kopīgo interešu projektos.

Lai projektu varētu kvalificēt kā IPCEI, tam jābūt kvantitatīvi vai kvalitatīvi īpaši svarīgam apjoma vai tvēruma ziņā vai jāietver sevišķi nozīmīgs tehnoloģiskais vai finanšu risks, vai abi šie riski. Lai noteiktu projekta svarīgumu, Komisija ņem vērā Komisijas Paziņojumu Kritēriji, pēc kuriem analizē saderīgumu ar iekšējo tirgu valsts atbalstam ar mērķi sekmēt svarīgu projektu īstenošanu visas Eiropas interesēs 2021/C 528/02.

Saskaņā ar Latvijas Atveseļošanas fonda plānu finansējumu plānots piešķirt investīcijas Nr.5.1.1.2.i. “Privāto P&A investīciju motivācija” ietvaros. Finansējuma intensitāte paredzēta atbilstoši GBER regulas Nr. 651/2014 25.pantam vai IPCEI Komisijas paziņojums par kritērijiem, kas atkarīgs no tālākās IPCEI attīstības. 

IPCEI projektu mērķis ir attīstīt pavisam jaunas tehnoloģijas un risinājumus, kas vēl nav pieejami tirgū un lietošanā, bet atrodas izstrādes vai pētniecības stadijā, kurus kopīgu projektu ietvarā plānots izvērst ražošanā. 

Papildu informācija par Svarīgiem projektiem visas Eiropas interesēs IPCEI un attiecīgie ES saistošie dokumenti un saites uz tiem:

  1. Aktuālu un praktisku informāciju par  IPCEI projektiem sniedz Eiropas Komisijas Konkurences politikas mājas lapa Important Projects of Common European Interest (IPCEI)Šeit var atrast informāciju par IPCEI sagatavošanu, veidnes, Labas prakses kodeksu, apstiprinātos projektu aprakstus un saites uz tiem. https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/modernisation/ipcei_en
  1. Eiropadome 2010. gadā, pieņemot stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei, definēja septiņas pamatiniciatīvas: Inovācijas savienība, Jaunatne kustībā, Digitālā programma Eiropai, Resursu ziņā efektīva Eiropa, Rūpniecības politika globalizācijas laikmetam, Jaunu prasmju un darba vietu programma, Eiropas platforma cīņai pret nabadzību.

Eiropas Komisija (2010) Komisijas paziņojums Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, Communication from the Commission Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/6a915e39-0aab-491c-8881-147ec91fe88a/language-lv

  1. Inovācijas ir jāsasaista ES un dalībvalstu pētniecības un inovācijas sistēmu un jāizveido kopēja Eiropas Pētniecības telpa (European Research Area (ERA)).

Eiropas Komisija (2014) Eiropas Pētniecības telpa: Progresa ziņojums 2014, European Research Area: Progress Report 2014 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5318bf25-c051-4106-a7ed-0691078cc2d7/language-en/format-PDF/source-search

  1. 2012. gadā Eiropas Komisija uzsāka Valsts atbalsta modernizācijas iniciatīvu (State Aid Modernisation Initiative (SAM))https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/modernisation_en , kas noteica kopējos principus. Kā šīs iniciatīvas turpinājums, un ar mērķi veicināt valsts atbalstu lieliem, nozīmīgiem kopējiem Eiropas projektiem 2014.gadā Eiropas Komisija pieņem ietverdokumentu ar kritērijiem stratēģiskajam instrumentam “Svarīgi projekti visas Eiropas interesēs” jeb IPCEI.

Eiropas Komisija (2014) Valsts atbalsts: Komisija pieņem jaunus noteikumus, lai atbalstītu svarīgus Eiropas kopējās nozīmes projektus, State aid: Commission adopts new rules to support important projects of common European Interest, IP/14/673 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_14_673

  1. 2021.gadā ietverdokuments tika precizēts, vienkāršots un saskaņots ar politikas aktualitātēm, lai reaģētu uz mūsdienu ekonomikas un sabiedrības problēmām un, apstiprināts, kā Komisijas paziņojums “Kritēriji, pēc kuriem analizē saderīgumu ar iekšējo tirgu valsts atbalstam ar mērķi sekmēt svarīgu projektu īstenošanu visas Eiropas interesēs (2021/C 528/02)“ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:52021XC1230(02)

Šis dokuments uzsver, ka Svarīgi projekti visas Eiropas interesēs (IPCEI) var sniegt nozīmīgu ieguldījumu ilgtspējīgā ekonomikas izaugsmē, nodarbinātībā, konkurētspējā, veicinot radikālas inovācijas un infrastruktūras projektus, pateicoties pārrobežu sadarbībai, kuriem būs pozitīva netiešā ietekme uz iekšējo tirgu un sabiedrību kopumā. IPCEI apvieno zināšanas, ekspertu pieredzi, finanšu līdzekļus un ekonomikas dalībniekus, lai novērstu tirgus vai sistēmiskās nepilnības vai risināt sabiedrības problēmas, ko citādi nebūtu bijis iespējams atrisināt. Būtiski, ka IPCEI jādod ieguldījumus rīcībpolitikās, kas vērstas uz kopīgo Eiropas mērķu sasniegšanu un jo īpaši ietvertu Eiropas zaļo kursu, digitālo stratēģiju un digitālo desmitgadi, jauno Eiropas industriālo stratēģiju un tās atjaunināto versiju, kā arī Eiropas Datu stratēģiju un Next Generation EU, - dokuments norāda uz saitēm uz attiecīgajiem Eiropas politiku ietvardokumentiem jeb Komisijas paziņojumiem.

Eiropas Komisija (2021) Valsts atbalsts: Komisija pieņem pārskatītus valsts atbalsta noteikumus par svarīgiem projektiem visas Eiropas interesēs. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_21_6245 Šeit var atrast informāciju par to, kādam jābūt IPCEI projektam.