Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumi Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

Informējam

  • tāpat kā līdz šim LIAA turpina pieņemt maksājuma pieprasījumus par atbalsta sniegšanu dalībai LIAA nacionālajos stendos starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs (ceļa izdevumi stenda dalībnieka 3 darbiniekiem 50% apmērā), ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības;
  • no 2020. gada 5. augusta LIAA uzsāk maksājuma pieprasījumu pieņemšanu par dalību LIAA organizētajos tūrisma un darījumu tūrisma prezentācijas pasākumos (ceļa izdevumi stenda dalībnieka 3 darbiniekiem 50% apmērā), ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības;
  • no 2020. gada 5. augusta LIAA uzsāks maksājuma pieprasījumu pieņemšanu par starptautisko konferenču, kongresu un semināru organizēšanu Latvijā, ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības.

Svarīgi!

No 2020. gada 5. augusta tiek uzsākta Tūrisma atbalsta darbību pieteikumu pieņemšana, ievērojot MK noteikumu Nr.678 nosacījumus.

2020. gada 28. jūlijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.482Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"” (turpmāk – Grozījumi), kas stājās spēkā 2020. gada 1. augustā  un kas paredz būtiskas izmaiņas atbalstāmo darbību klāstā un attiecināmo izmaksu pozīcijās.

Ar Grozījumiem tiek mainīta pieteikšanās kārtība atbalstam, paredzot, ka Atbalsta saņēmējs, kam ir noslēgts līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu, sākotnēji iesniedz LIAA Tūrisma atbalsta darbību pieteikumu par kalendārajā gadā plānotajām tūrisma atbalsta darbībām (dalībai starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs, tūrisma konferencēs/forumos ārvalstīs, tūrisma kontaktbiržās ārvalstīs, starptautiskās digitālās tūrisma nozaru platformās, produktu/pakalpojumu pielāgošanai ārvalstu tirgiem, publicitātei ārvalstu tūrisma medijos, pārdošanas vizītēm ārvalstīs ar mērķi prezentēt Latvijas tūrisma piedāvājumu klientiem), kuru kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 25 000 eiro ar atbalsta intensitāti 80% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb sniedzamā atbalsta apmērs nepārsniedz 20 000 eiro kalendārajā gadā. Savukārt, lai saņemtu atbalstu, Atbalsta saņēmējs pēc katras vai pēc vairāku atbalstāmo darbību īstenošanas iesniedz LIAA maksājuma pieprasījumu ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām.