ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Atbalstu var saņemt

 • komersanti* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • pašvaldības**;
 • plānošanas reģioni**.

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

Ekspozīcijas laukuma noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas utml. izdevumi, kā arī konsultatīvs atbalsts sagatavojoties izstādei, uzrunājot potenciālos partnerus, organizējot tikšanās un strādājot stendā.

Atbalsta intensitāte: 100%

Pieteikšanās kārtība dalībai LIAA organizētajos nacionālajos stendos

 1. Pieteikums dalībai
 2. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 3. Izvērtēšana pēc stendu kritērijiem
 4. Līgums par dalību pasākumā
 5. Dalība pasākumā

Turklāt nacionālā stenda dalībnieki var pretendēt uz atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu (starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta) segšanai trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā.

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai ceļa izdevumu segšanai

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par notikušu pasākumu
 3. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja izstāde noslēgusies 2022. gada 9. martā, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2022. gada 9. jūnijam), bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.