ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Svarīgi!

Visām darbībām jābūt īstenotām līdz 2023. gada 31. jūlijam, sekojoši Maksājuma pieprasījuma un izmaksas pamatojošo dokumentu iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Atbalstu var saņemt

  • komersanti* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
  • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
  • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
  • pašvaldības**;
  • plānošanas reģioni**.

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

  • ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar neregulāro lidojumu un starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tai skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa) līdz prezentācijas pasākuma norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānoti vairāki pasākumi). Izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām, kuras ir prezentācijas pasākuma dalībnieki.

Atbalsta intensitāte 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai ceļa izdevumu segšanai

  1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
  2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par notikušu pasākumu
  3. Atbilstības MK noteikumiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana
  4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja prezentācijas pasākums noslēdzies 2022. gada 9. martā, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2022. gada 10. jūnijam), bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim.