Attiecas tikai uz komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

neattiecas uz tiem, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu

Tūrisma atbalsta darbību pieteikumu iesniedz, ja atbalsta saņēmējs ir noslēdzis Līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu un plāno saņemt atbalstu par sekojošām darbībām:

 • Dalību starptautiskajās tūrisma un darījumu tūrisma izstādēs ar individuālu stendu vai kopstendu;
 • Dalību tūrisma un darījumu tūrisma konferencēs/forumos ārvalstīs ar individuālo stendu, ar prezentāciju vai kā klausītājam/apmeklētājam;
 • Dalību tūrisma un darījumu tūrisma kontaktbiržās ārvalstīs un ārvalstu kontaktbiržās tiešsaistē;
 • Dalību starptautiskās digitālās tūrisma un darījumu tūrisma platformās, tai skaitā digitālās izstādēs;
 • Publicitāti ārvalstu tūrisma un darījumu tūrisma medijos;
 • Produktu/pakalpojumu pielāgošanu ārvalstu tirgiem;
 • Pārdošanas vizītēm ārvalstīs ar mērķi prezentēt Latvijas tūrisma piedāvājumu klientiem.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma vienam atbalsta saņēmējam kalendārajā  gadā par pieteikumā iekļautajām darbībām ir 20 000 eiro.

Tūrisma atbalsta darbību pieteikums ir jāiesniedz 1 reizi gadā – par darbībām, kuras tiek uzsāktas kalendārajā gadā, par kuru tiek iesniegts pieteikums. Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā var iekļaut darbības, kas notikušas 3 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA.

Pēdējais Maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc pēdējās Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā norādītās darbības, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.  

Iesniedzamie dokumenti

 1. Tūrisma atbalsta darbību pieteikums 202_. gadam
 2. Deklarācija un deklarācijas pielikums (ja attiecas) par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu)
 3. De minimis uzskaites veidlapa, kas jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Plašāka informācija pieejama De minimis sadaļā.
 4. Ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju pieteikuma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 eiro, jāiesniedz EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka iesnieguma iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav bijis nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 150 eiro. Informācija par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi pieejama VID mājas lapā.

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. LIAA apstiprināts Tūrisma atbalsta darbību pieteikums par kalendāro gadu
 3. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotām darbībām
 4. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 5. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc pēdējās konkrētā kalendārā gada Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā norādītās darbības. Pēdējais maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.

Par Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā īstenotām darbībām atbalsta saņēmējs var iesniegt starpposma maksājuma pieprasījumus.

Dokumentus LIAA var iesniegt:

 1. elektroniska dokumenta formā, kur katrs dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: eksports@liaa.gov.lv 
 2. vai papīra formā, sūtot pa pastu uz adresi – Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Tūrisma atbalsta darbību pieteikumu papīra formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls).

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

ES fondu vizuālo elementu ansamblis