ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Attiecas tikai uz komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, un pašvaldībām

neattiecas uz tiem, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu

Saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro konfliktu Ukrainā, LIAA nesniegs atbalstu uzņēmumu pieteiktajām tirgus pārorientācijas aktivitātēm, kas vērstas uz darījumiem Krievijā un Baltkrievijā, lai nodrošinātu lietderīgu un ekonomiski pamatotu Eiropas struktūrfondu finanšu līdzekļu izlietojumu.

Tūrisma atbalsta darbību pieteikumu iesniedz, ja atbalsta saņēmējs ir noslēdzis Līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu un plāno saņemt atbalstu par uz eksporta tirgiem mērķētām darbībām:

 • Preču zīmes vai produkta, vai pakalpojuma publicitāte ārvalstu specializētajos tūrisma un darījumu tūrisma drukātajos un digitālajos medijos, kā arī mārketinga materiālu izstrāde;

Atbalstāmās darbības ietvaros var saņemt vienreizēju avansa maksājumu, ievērojot šādus nosacījumus:

1)pakalpojuma līguma summa par attiecināmajām izmaksām ir vismaz 5 000 euro;

2)avansa maksājums nepārsniedz 35 % no pakalpojuma līgumā iekļautajām attiecināmajām izmaksām;

3)iesniegts finansējuma saņēmējam avansa maksājuma pieprasījums un noslēgtais pakalpojuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina uzņemtās saistības.

 • Pārdošanas vizītēm ārvalstīs ar mērķi prezentēt Latvijas tūrisma piedāvājumu klientiem klātienē un tiešsaistē;

 

Atbalstāmās darbības ietvaros var saņemt vienreizēju avansa maksājumu, ievērojot šādus nosacījumus:

1)pakalpojuma līguma summa par attiecināmajam izmaksām ir vismaz 3 000 euro;

2)avansa maksājums nepārsniedz 35 % no pakalpojuma līguma iekļautajām attiecināmajām izmaksām;

3)iesniegts finansējuma saņēmējam avansa maksājuma pieprasījums un noslēgtais pakalpojuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina uzņemtās saistības.

Svarīgi!

Visām atbalstāmajām darbībām, kas tiek īstenotas iepērkot pakalpojumu, nepieciešams veikt cenu aptauju, lai pamatotu pakalpojuma sniedzēja izvēli un sniegtā pakalpojuma cenu. Cenu aptaujas ietvaros ir jāizvērtē vismaz 3 pakalpojumu sniedzēju piedāvājumi.

Tūrisma atbalsta darbību pieteikums ir jāiesniedz 1 reizi gadā – par darbībām, kuras tiek uzsāktas kalendārajā gadā, par kuru tiek iesniegts pieteikums. Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā var iekļaut darbības, kas notikušas 3 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA.

Iesniedzamie dokumenti

 1. Deklarācija un deklarācijas pielikums (ja attiecas) par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu)
 2. De minimis uzskaites veidlapa, kas jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Plašāka informācija pieejama De minimis sadaļā.
 3. EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka iesnieguma iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.
  Jāiesniedz, ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju 
  iesnieguma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.  Informācija par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi pieejama VID mājas lapā.

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. LIAA apstiprināts Tūrisma atbalsta darbību pieteikums par kalendāro gadu
 3. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotām darbībām
 4. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 5. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc pēdējās konkrētā kalendārā gada Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā norādītās darbības. Pēdējais maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.

Par Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā īstenotām darbībām atbalsta saņēmējs var iesniegt starpposma maksājuma pieprasījumus.

Pēdējais Maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā 3 mēneša laikā pēc pēdējās Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā norādītās darbības, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.  

Dokumentus LIAA var iesniegt:

 1. elektroniska dokumenta formā, kur katrs dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: eksports@liaa.gov.lv 
 2. vai papīra formā, sūtot pa pastu uz adresi – Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Tūrisma atbalsta darbību pieteikumu papīra formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls).

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!