Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumi Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr.678)

Iesniegumu pieņemšana līguma par atbalsta saņemšanu slēgšanai ar LIAA ir uzsākta 2016. gada 15. martā.

Informējam:

 • tāpat kā līdz šim, LIAA turpina pieņemt maksājuma pieprasījumus par atbalsta sniegšanu ražotņu un produktu/pakalpojumu atbilstības novērtēšanai, ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības;
 • no 2020. gada 5. augusta LIAA atsāk maksājuma pieprasījumu pieņemšanu par dalību LIAA organizētajās tirdzniecības misijās un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības.

Svarīgi!

No 2020. gada 5. augusta tiek uzsākta Eksporta atbalsta darbību pieteikumu pieņemšana, ievērojot MK noteikumu Nr.678 nosacījumus.

2020. gada 28. jūlijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.482 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"” (turpmāk – Grozījumi), kas stājās spēkā 2020. gada 1. augustā  un kas paredz būtiskas izmaiņas atbalstāmo darbību klāstā un attiecināmo izmaksu pozīcijās.

Ar Grozījumiem tiek mainīta pieteikšanās kārtība atbalstam, paredzot, ka Atbalsta saņēmējs, kam ir noslēgts līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu, sākotnēji iesniedz LIAA Eksporta atbalsta darbību pieteikumu par kalendārajā gadā plānotajām eksporta atbalsta darbībām (dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs, konferencēs/forumos ārvalstīs, kontaktbiržās ārvalstīs, starptautiskās digitālās nozaru platformās, produktu pielāgošanai ārvalstu tirgiem, publicitātei ārvalstu nozaru medijos, ārvalstu telemārketinga pakalpojumiem, dalībai starptautisko nozaru asociācijās), kuru kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 40 000 EUR ar atbalsta intensitāti 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb sniedzamā atbalsta apmērs nepārsniedz 20 000 EUR kalendārajā gadā. Savukārt, lai saņemtu atbalstu Atbalsta saņēmējs pēc katras vai pēc vairāku atbalstāmo darbību īstenošanas iesniedz LIAA maksājuma pieprasījumu ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām.

Aktuālā informācija par atbalstāmajām darbībām un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA mājas lapas sadaļās "Atbalstāmās darbības" un "Eksporta atbalsta darbību pieteikums".

  Pasākuma ietvaros netiek sniegts finansējums šādās nozarēs: 

  • tirdzniecības nozarē (NACE 2. red. G sadaļa "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts");
  • finanšu starpniecības nozarē (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");
  • komercpakalpojumu nozarē (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļa "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings");
  • azartspēļu nozarē (NACE 2. red. R sadaļas "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļa "Azartspēles un derības").

  ES fondu vizuālo elementu ansamblis