ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumi Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr.678)

Svarīgi!

Informējam, ka 2023.gada 29.augustā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.3. pasākuma "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē-Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi".

Ar grozījumiem tiek mainīts darbības “ražotņu un produktu/pakalpojumu atbilstības novērtēšana’’ (turpmāk – sertificēšana) īstenošanas termiņš līdz 2023. gada 31.oktobrim un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņš līdz 2023. gada 30.novembrim, ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības. Atbalstu var saņemt LIAA projektā „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) esošā līguma ietvaros. Tāpat kā līdz šim maksimālās attiecināmās izmaksas sertificēšanai nepārsniedz 50 000 EUR ar atbalsta intensitāti 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb sniedzamā atbalsta apmērs nepārsniedz 45 000 EUR kalendārajā gadā.

Informējam, ka no 2023. gada 1. jūlija maksājuma pieprasījumi projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība)” (turpmāk – Projekts) ietvaros vairs netiek pieņemti, jo Projektā pieejamais finansējums eksporta atbalsta darbībām ir beidzies.

Augstāk minētais neattiecas uz atbalsta saņemšanu ražotņu un produktu/pakalpojumu atbilstības novērtēšanai un par dalību LIAA organizētajās tirdzniecības misijās un augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, kurām finansējums ir rezervēts, kā arī uz projektu “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”.

 

(Publicēts 06.06.2023) Saskaņā ar sākotnēji apstiprināto grafiku tika plānots, ka LIAA administrētais projekts „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) noslēgsies 2023. gada 31. augustā.

Tomēr ņemot vērā arvien pieaugošo uzņēmēju pieteikumu skaitu, projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) finansējums tiks izsmelts jūnijā. Līdz ar to visām atbalstāmajām darbībām jābūt īstenotām un pēdējais Maksājuma pieprasījums ir jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30.jūnijam!

Minētais termiņš neattiecas uz atbalsta saņemšanu par dalību LIAA organizētajās tirdzniecības misijās un augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs. Šīm darbībām jābūt īstenotām līdz 2023. gada 31. jūlijam, sekojoši Maksājuma pieprasījuma un izmaksas pamatojošo dokumentu iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Informatīvā semināra “Aktualitātes SKV programmā” (Uzņēmējdarbība) ieraksts

  Svarīgi!

  Saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro konfliktu Ukrainā, LIAA nesniegs atbalstu uzņēmumu pieteiktajām tirgus pārorientācijas aktivitātēm, kas vērstas uz darījumiem Krievijā un Baltkrievijā, lai nodrošinātu lietderīgu un ekonomiski pamatotu Eiropas struktūrfondu finanšu līdzekļu izlietojumu.

  2022.gada 19.aprīlī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1.decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"” (turpmāk – Grozījumi), kas stājās spēkā 2022.gada 23.aprīlī  un kas paredz būtiskas izmaiņas atbalstāmo darbību klāstā un attiecināmo izmaksu pozīcijās.

  Ar Grozījumiem tiek mainīta pieteikšanās kārtība atbalstam šādām eksporta atbalsta darbībām:

  1. dalībai starptautiskajās izstādēs ārvalstīs,

  2. dalībai konferencēs/forumos un kontaktbiržās ārvalstīs klātienē un tiešsaistē,

  3. starptautiskajās digitālajās nozaru platformās un digitālajās izstādēs,

  4. produktu pielāgošanai ārvalstu tirgiem, tai skaitā preču zīmes un dizainparauga izstrādei un reģistrēšanai,

  5. preču zīmes vai produkta, vai pakalpojuma publicitātei ārvalstu nozaru drukātajos un digitālajos medijos, kā arī visa veida reklāmas satura sagatavošanai un mārketinga materiālu izstrādei,

  6. ārvalstu telemārketinga pakalpojumiem,

  7. dalībai starptautisko nozaru asociācijās,

  8. dalībai starptautiskajās digitālajās izstādēs, konferencēs, ārvalstu kontaktbiržās ar virtuālu stendu Latvijā, tai skaitā virtuālo prezentācijas pasākumu organizēšanai potenciālajiem klientiem,

  9. tīmekļvietnes, internetveikalu, aplikāciju digitālo risinājumu un virtuālās komunikācijas platformu izstrādei,

  Vēršam uzmanību, ka programmas ietvaros nav atbalstāma jaunu produktu izstrāde vai uzlabošana, sekojoši atbalstu nevar saņemt tādas tīmekļvietnes vai aplikācijas izstrādei, kas pēc būtības ir atbalsta saņēmēja produkts. Atbalstāmās darbības ietvaros atbalsts pieejams tādu mājaslapu, internetveikalu vai digitālo aplikāciju izstrādei, kas kalpo kā mārketinga rīks uzņēmuma esošo, paša ražoto produktu vai sniegto pakalpojumu popularizēšanai vai pārdošanai.

  10. tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādei un iegādei,

  11. ārvalstu atbilstošās nozares eksperta piesaistei eksporta tirgos,

  proti, Atbalsta saņēmējam vairs nav jāiesniedz LIAA Eksporta atbalsta darbību pieteikums (turpmāk – Pieteikums) par kalendārajā gadā plānotajām eksporta atbalsta darbībām. Lai saņemtu atbalstu, Atbalsta saņēmējs pēc katras vai pēc vairāku atbalstāmo darbību īstenošanas iesniedz LIAA maksājuma pieprasījumu ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām, ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības.

  Maksimālās attiecināmās izmaksas iepriekš minētajām darbībām nepārsniedz 75 000 EUR ar atbalsta intensitāti 80% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb sniedzamā atbalsta apmērs nepārsniedz 60 000 EUR kalendārajā gadā.

  Ja Atbalsta saņēmējs Pieteikumu 2022.gada plānotajām eksporta atbalsta darbībām LIAA jau ir iesniedzis un Pieteikums no LIAA puses jau ir apstiprināts, tad Atbalsta saņēmējs var turpināt īstenot Pieteikumā iekļautās darbības, kā arī citas Pieteikumā neiekļautās darbības, bet, iesniedzot maksājuma pieprasījumu par notikušu darbību, piemēro Grozījumos noteikto paaugstināto atbalsta intensitāti un atbalsta apmēru.

  Papildus informējam, ka:

  1) tāpat kā līdz šim LIAA turpina pieņemt maksājuma pieprasījumus par atbalsta sniegšanu ražotņu un produktu/pakalpojumu atbilstības novērtēšanai (turpmāk -sertificēšana), ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības. Savukārt, ar Grozījumiem tiek noteikts, ka maksimālās attiecināmās izmaksas sertificēšanai nepārsniedz 50 000 EUR ar atbalsta intensitāti 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb sniedzamā atbalsta apmērs nepārsniedz 45 000 EUR kalendārajā gadā;

  2) tāpat kā līdz šim LIAA turpina pieņemt maksājuma pieprasījumus par dalību LIAA organizētajās tirdzniecības misijās un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs (dalības maksa ne vairāk kā 2 000 EUR un ceļa izdevumi ne vairāk kā trim personām ar atbalsta intensitāti 80% apmērā), ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības.

  Pasākuma ietvaros netiek sniegts finansējums šādās nozarēs: 

  • tirdzniecības nozarē (NACE 2. red. G sadaļa "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts");
  • finanšu starpniecības nozarē (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");
  • komercpakalpojumu nozarē (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļa "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings");
  • azartspēļu nozarē (NACE 2. red. R sadaļas "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļa "Azartspēles un derības").
  Atbalsta apjoms un līdzfinansējums
  Sniegto atbalstu skaits