Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumi Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr.678)

  Svarīgi!

  2021. gada 13. maijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.482 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"" (turpmāk – Grozījumi), kas stājās spēkā 2021. gada 18. maijā un kas paredz būtiskas izmaiņas atbalstāmo darbību klāstā un attiecināmo izmaksu pozīcijās.

  No 2021. gada 18. maija tiek uzsākta Eksporta atbalsta darbību pieteikumu pieņemšana, ievērojot MK noteikumu Nr.678 nosacījumus.

  Ar Grozījumiem netiek mainīta pieteikšanās kārtība atbalstam, proti, Atbalsta saņēmējs sākotnēji iesniedz LIAA Eksporta atbalsta darbību pieteikumu par kalendārajā gadā plānotajām eksporta atbalsta darbībām:

  1. dalībai starptautiskajās izstādēs ārvalstīs;
  2. dalībai konferencēs/forumos un kontaktbižās ārvalstīs klātienē un tiešsaistē;
  3. dalībai starptautiskajās digitālajās nozaru platformās un digitālajās izstādēs;
  4. produktu pielāgošanai ārvalstu tirgiem, tai skaitā preču zīmes un dizainparauga izstrādei un reģistrēšanai;
  5. preču zīmes vai produkta, vai pakalpojuma publicitātei ārvalstu specializētajos nozaru drukātajos un digitālajos medijos, kā arī visa veida reklāmas satura sagatavošanai un mārketinga materiālu izstrādei;
  6. telemārketinga pakalpojumi nozaru ārvalstu sadarbības partneru meklēšanai;
  7. dalībai starptautisko nozaru asociācijās;
  8. dalībai starptautiskajās digitālajās izstādēs, konferencēs, ārvalstu kontaktbiržās ar virtuālu stendu Latvijā, tai skaitā virtuālo prezentācijas pasākumu organizēšanai potenciālajiem klientiem;
  9. tīmekļvietnes, internetveikalu, aplikāciju digitālo  risinājumu un virtuālās komunikācijas platformu izstrādei;
  10. tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādei un iegādei;
  11. ārvalstu atbilstošās nozares eksperta piesaistei eksporta tirgos.

  Iepriekš minētajām darbībām maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 80 000 eiro ar atbalsta intensitāti 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb sniedzamā atbalsta apmērs nepārsniedz 40 000 eiro kalendārajā gadā. Savukārt, lai saņemtu atbalstu, Atbalsta saņēmējs pēc katras vai pēc vairāku atbalstāmo darbību īstenošanas iesniedz LIAA maksājuma pieprasījumu ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām.

  Informējam:

  • tāpat kā līdz šim, LIAA turpina pieņemt maksājuma pieprasījumus par atbalsta sniegšanu ražotņu un produktu/pakalpojumu atbilstības novērtēšanai, ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības;
  • tāpat kā līdz šim LIAA turpina pieņemt maksājuma pieprasījumus par par dalību LIAA organizētajās tirdzniecības misijās un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības.

  Aktuālā informācija par atbalstāmajām darbībām un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA mājas lapas sadaļās "Atbalstāmās darbības" un "Eksporta atbalsta darbību pieteikums".

  Pasākuma ietvaros netiek sniegts finansējums šādās nozarēs: 

  • tirdzniecības nozarē (NACE 2. red. G sadaļa "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts");
  • finanšu starpniecības nozarē (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");
  • komercpakalpojumu nozarē (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļa "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings");
  • azartspēļu nozarē (NACE 2. red. R sadaļas "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļa "Azartspēles un derības").
  Atbalsta apjoms un līdzfinansējums
  Sniegto atbalstu skaits

  ES fondu vizuālo elementu ansamblis