ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai
Svarīgi!

Visām darbībām jābūt īstenotām līdz 2023. gada 31. jūlijam, sekojoši Maksājuma pieprasījuma un izmaksas pamatojošo dokumentu iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Tirdzniecības misija ir atbalstāma, ja tajā piedalās vismaz divi dalībnieki un tā ir vienota vizīte ārvalstī ar iepriekš sagatavotu kopēju un katram tirdzniecības misijas dalībniekam atsevišķi izstrādātu programmu (šī programma saturiski iekļaujas tirdzniecības misijas organizatora izstrādātajā kopējā grupas vizītes programmā, kurā ir atspoguļotas grupas kopējās un individuālās tikšanās ar potenciālajiem ārvalstu partneriem), lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu partneriem.

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • ostu pārvaldes**
 • pašvaldības** (tikai dalībai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs)
 • plānošanas reģioni** (tikai dalībai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs)

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

 • dalības maksa ne vairāk kā 2000 euro par piedalīšanos vienā pasākumā;
 • ceļa (transporta) izdevumi ne vairāk kā trim personām;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalsta intensitāte: 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pieteikšanās kārtība LIAA organizētajās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs

 1. Pieteikums dalībai.
 2. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana.
 3. Līgums par dalību pasākumā.
 4. Dalība pasākumā.

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu.
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA.
 3. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana.
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa.

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim.