Attiecināmās izmaksas:

 • izstādes reģistrācijas maksa; 
 • nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu; 
 • mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā, izstādes norises telpās); 
 • izstādes organizatora noteiktās izmaksas un ar izstādi saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas (saistītās ar stenda un ekspozīcijas laukuma aprīkošanu);
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • konferences/foruma reģistrācijas maksa (tai skaitā maksa par prezentācijas sniegšanu);
 • nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, maksa par stenda noformējumu; 
 • mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana konferences/foruma katalogā, speciālā preses izdevumā, konferences/foruma norises telpās);
 • konferences/foruma organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar konferenci/forumu saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas;
 • dalības maksa par konferences/foruma apmeklējumu ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem vienā konferencē; ne vairāk kā 2 konferences gadā;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu kontaktbiržas katalogā, speciālā preses izdevumā vai norises telpā;
 • dalībnieka reģistrācijas maksa kontaktbiržā ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • platformu dalības maksa vai platformas gada abonements ne vairāk kā trīs platformās viena kalendārā gada laikā;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja  pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa ir ne vairāk kā 2 000 eiro kalendārajā gadā.

Attiecināmās izmaksas:

 • tulkošanas pakalpojumu izmaksas etiķetes un citu mārketinga tekstu pielāgošanai attiecīgajam tirgum un valodai; 
 • iepakojuma dizaina izstrādes/pielāgošanas pakalpojuma izmaksas; 
 • maksa par preču zīmes reģistrēšanu; 
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa ir ne vairāk kā 2 000 eiro kalendārajā gadā.

Attiecināmās izmaksas:

 • reklāmas laukuma izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos nozaru medijos; 
 • reklāmas rakstu publicēšanas izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos nozaru medijos; 
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa ir ne vairāk kā 2 000 eiro kalendārajā gadā.

Attiecināmās izmaksas:

 • maksa par telemārketinga pakalpojumiem;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Maksimāli pieļaujamā atbalsta summa ir ne vairāk kā 2 000 eiro kalendārajā gadā.

Saraksts veidots sadarbībā ar nozaru asociācijām. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar LIAA, izvērtēsim iespēju sarakstu papildināt..

Attiecināmās izmaksas:

 • nozaru asociācijas noteiktā reģistrācijas maksa un/vai ikgadējā biedru maksa; 
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • ostu pārvaldes**
 • pašvaldības**
 • plānošanas reģioni**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma vienam atbalsta saņēmējam kalendārajā  gadā par pieteikumā iekļautajām darbībām ir 20 000 eiro.

Atbalsta intensitāte: 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Lai saņemtu atbalstu, jābūt noslēgtam līgumam  ar LIAA par atbalsta saņemšanu un iesniegtam un apstiprinātam Eksporta atbalsta darbību pieteikumam par darbībām, par kurām tiek prasīts atbalsts.