Attiecināmās izmaksas:

 • izstādes reģistrācijas maksa; 
 • nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu; 
 • mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā, izstādes norises telpās); 
 • izstādes organizatora noteiktās izmaksas un ar izstādi saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas (saistītās ar stenda un ekspozīcijas laukuma aprīkošanu);
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • konferences/foruma reģistrācijas maksa (tai skaitā maksa par prezentācijas sniegšanu);
 • nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, maksa par stenda noformējumu; 
 • mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana konferences/foruma katalogā, speciālā preses izdevumā, konferences/foruma norises telpās);
 • konferences/foruma organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar konferenci/forumu saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas;
 • dalības maksa par konferences/foruma apmeklējumu ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem vienā konferencē; ne vairāk kā 2 konferences gadā;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu kontaktbiržas katalogā, speciālā preses izdevumā vai norises telpā;
 • dalībnieka reģistrācijas maksa kontaktbiržā ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • platformu dalības maksa vai platformas gada abonements ne vairāk kā trīs platformās viena kalendārā gada laikā;
 • digitālās platformas sniegto pakalpojumu izmaksas;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja  pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • tulkošanas pakalpojumu izmaksas etiķetes un citu mārketinga tekstu pielāgošanai attiecīgajam tirgum un valodai; 
 • iepakojuma dizaina izstrādes/pielāgošanas pakalpojuma izmaksas;
 • maksa par preču zīmes un dizaina parauga izstrādi un reģistrēšanu;
 • preču zīmes, logotipa stratēģijas izstrādes izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai iepakojuma un etiķešu dizaina izstrādes izmaksas, dokumentācijas izstrādes izmaksas, prezentāciju paraugu vizuālā noformējuma izstrādes izmaksas;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • reklāmas laukuma izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos nozaru medijos; 
 • reklāmas rakstu, interviju, preses relīžu sagatavošanas un publicēšanas izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos nozaru medijos, kā arī mārketinga izmaksas;
 • mārketinga materiālu (katalogu) izstrādes izmaksas;
 • reklāmas vizuālo materiālu par produktu/pakalpojumu izstrādes izmaksas;
 • reklāmas kampaņas par produkta palaišanu eksporta tirgū izstrādes un vadības izmaksas;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • maksa par telemārketinga pakalpojumiem, tādiem kā zvanu veikšanai un kampaņveidīgas informācijas sūtīšanai ar mērķi ieinteresēt un piesaistīt pakalpojumam vai produktam jaunus klientus, sadarbības partnerus, kā arī lai papildinātu klientu, sadarbības partneru datu bāzes;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Saraksts veidots sadarbībā ar nozaru asociācijām. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar LIAA, izvērtēsim iespēju sarakstu papildināt.

Attiecināmās izmaksas:

 • nozaru asociācijas noteiktā reģistrācijas maksa un/vai ikgadējā biedru maksa; 
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • oficiālā organizatora noteiktā reģistrācijas maksa;
 • dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā;
 • stenda vizuālā koncepta izstrādes un izveides izmaksas;
 • telpu īres izmaksas;
 • tehniskā aprīkojuma izmaksas;
 • digitālās platformas īres izmaksas.

Attiecināmās izmaksas:

 • tīmekļvietnes tulkošanas izmaksas, to adaptēšanas un tehniskās izmaksas;
 • tīmekļvietnes, internetveikalu un aplikāciju digitālo  risinājumu izstrādes izmaksas;
 • tīmekļvietnes domēna iegādes izmaksas;
 • virtuālās komunikācijas platformu izstrādes izmaksas.

Attiecināmās izmaksas:

 • tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādes un iegādes izmaksas.

Attiecināmās izmaksas:

 • ārvalstu atbilstošās nozares eksperta pakalpojuma izmaksas eksporta tirgus stratēģijas izstrādei un realizēšanai dalībnieka eksporta tirgos.
Svarīgi!
 • Visām atbalstāmajām darbībām, kas tiek īstenotas iepērkot pakalpojumu un līgumcena ir mazāka par 70 000 eiro, nepieciešams veikt cenu aptaujuun tās dokumentēšanu, lai pamatotu pakalpojuma sniedzēja izvēli un sniegtā pakalpojuma cenu. Cenu aptaujas ietvaros ir jāizvērtē vismaz 3  pretendentu piedāvājumi. Savukārt, ja pakalpojuma paredzamā līgumcena ir 70 000 euro un vairāk, tad ir jāveic iepirkuma procedūra saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"  IV nodaļā minētajiem nosacījumiem. Atbalsta saņēmēji, kuri ir Publisko iepirkumu likuma subjekti ievēro minētā likuma prasības.
 • Atbalstāmo darbību ietvaros nav pieļaujami darījumi ar saistītajām personām, proti, saistība starp finansējuma saņēmēju, tā dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, jebkura no tiem radinieku līdz otrajai radniecības pakāpei, laulāto vai svaini līdz pirmajai svainības pakāpei, kā arī finansējuma saņēmēja prokūristu vai komercpilnvarnieku no vienas puses un piegādātāju, tā apakšuzņēmēju, kā arī jebkura no tiem dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, prokūristu vai komercpilnvarnieku no otras puses. Minētā saistība pastāv gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir fiziskas personas, gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir juridiskas personas.

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • ostu pārvaldes**
 • pašvaldības**
 • plānošanas reģioni**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma vienam atbalsta saņēmējam kalendārajā gadā par pieteikumā iekļautajām darbībām ir 40 000 eiro.

Atbalsta intensitāte: 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Lai saņemtu atbalstu, jābūt noslēgtam līgumam  ar LIAA par atbalsta saņemšanu un iesniegtam un apstiprinātam Eksporta atbalsta darbību pieteikumam par darbībām, par kurām tiek prasīts atbalsts.

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc pēdējās konkrētā kalendārā gada Eksporta atbalsta darbību pieteikumā norādītās darbības. Pēdējais maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.

Par Eksporta atbalsta darbību pieteikumā īstenotām darbībām atbalsta saņēmējs var iesniegt starpposma maksājuma pieprasījumus.