ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai
Svarīgi!

Informējam, ka 2023. gada 29. augustā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.3. pasākuma "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē-Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi".

!!! Ar grozījumiem tiek mainīts darbības “ražotņu un produktu/pakalpojumu atbilstības novērtēšana’’ (turpmāk – sertificēšana) īstenošanas termiņš līdz 2023. gada 31. oktobrim un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņš līdz 2023. gada 30. novembrim, ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības. Atbalstu var saņemt LIAA projektā „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) esošā līguma ietvaros.

Atbalstu var saņemt, lai apliecinātu, ka attiecīgā ražotne, produkts, process, pakalpojums atbilst mērķa tirgos noteiktām prasībām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kompetento iestāžu vai sadarbības partneru prasībām, kuru apgrozījums pārsniedz 150 miljonus eiro gadā.

Informatīvā semināra "SERTIFICĒŠANĀS PROCESS UN PIEEJAMAIS LIAA ATBALSTS" | 23.08.2022. (Uzņēmējdarbība) ieraksts.  

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

Attiecināmās izmaksas 

50 000 eiro ar atbalsta intensitāti 90% apmērā, līdz ar to, maksimālais atbalsts ir 45 000 eiro gadā.

 • neatkarīgas trešās personas vai kompetentās iestādes pakalpojumu izmaksas, lai apliecinātu, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai ražotne atbilst tirgus prasībām;
 • ražotņu un produktu atbilstības ekspertīžu izmaksas;
 • maksa par sertificēšanas centru un testēšanas laboratoriju pakalpojumiem, ja tiek sertificēta vai testēta vesela vai viena produktu kategorija vai grupa, nevis viena atsevišķa produktu partija;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalstāmajā darbībām cenu aptauja nav nepieciešama!

Atbalsta intensitāte

90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 45 000 eiro gadā.

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA
 3. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

Darbības īstenošanas termiņš ir ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31.oktobrim, savukārt maksājuma pieprasījuma iesniegšanas termiņš līdz 2023. gada 30.novembrim, ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības.