ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Svarīgi!

Visām atbalsta darbībām jābūt īstenotām un pēdējais Maksājuma pieprasījums ir jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31.augustam!

Saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro konfliktu Ukrainā, LIAA nesniegs atbalstu uzņēmumu pieteiktajām tirgus pārorientācijas aktivitātēm, kas vērstas uz darījumiem Krievijā un Baltkrievijā, lai nodrošinātu lietderīgu un ekonomiski pamatotu Eiropas struktūrfondu finanšu līdzekļu izlietojumu.

Attiecināmās izmaksas:

 • izstādes reģistrācijas maksa;
 • nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu;
 • maksa par stenda noformējumu;
 • mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, ar izstādi saistītā speciālā preses izdevumā, izstādes norises telpās/norises vietās);
 • izstādes organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar izstādi saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas (saistītās ar stenda un ekspozīcijas laukuma aprīkošanu);
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • viena kalendārā gada laikā viens gala labuma guvējs šai darbībai var saņemt atbalstu ne vairāk kā 2 reizes;
 • konferences/foruma reģistrācijas maksa (tai skaitā maksa par prezentācijas sniegšanu);
 • nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu;
 • maksa par stenda noformējumu;
 • mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana konferences/foruma katalogā, konferences/foruma speciālā preses izdevumā, konferences/foruma norises telpās);
 • konferences/foruma organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar konferenci/forumu saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu kontaktbiržas katalogā, kontaktbiržas speciālā preses izdevumā vai norises telpā;
 • dalībnieka reģistrācijas maksa kontaktbiržā ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • platformu dalības maksa vai platformas gada abonements, un digitālās platformas sniegto pakalpojumu izmaksas  ne vairāk kā piecās platformās viena kalendārā gada laikā;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja  pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • tulkošanas pakalpojumu izmaksas mārketinga tekstu pielāgošanai attiecīgajam tirgum un valodai Latvijas tūrisma un darījumu tūrisma produktu atpazīstamības veicināšanai mērķa tirgū;
 • preču zīmes izstrādes un reģistrēšanas izmaksas;
 • preču zīmes, logotipa stratēģijas izstrādes izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai dokumentācijas izstrādes izmaksas, prezentāciju paraugu vizuālā noformējuma izstrādes izmaksas;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Attiecināmās izmaksas:

 • oficiālā organizatora noteiktā reģistrācijas maksa;
 • dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā;
 • stenda vizuālā koncepta izstrādes un izveides izmaksas;
 • telpu īres izmaksas;
 • tehniskā aprīkojuma izmaksas;
 • digitālās platformas īres izmaksas.

Tīmekļvietnes, internetveikalu, aplikāciju digitālo risinājumu un virtuālās komunikācijas platformu izstrāde, digitālo prezentāciju un mārketinga materiālu veidošanas platformu iegāde, izstrāde vai  abonēšanas perioda apmaksa, kā arī datu vadības un analīzes sistēmu izstrāde, licenču iegāde vai abonēšanas apmaksa.

Attiecināmās izmaksas:

 • tīmekļvietnes tulkošanas izmaksas, to adaptēšanas un tehniskās izmaksas;
 • tīmekļvietnes, internetveikalu un aplikāciju digitālo  risinājumu izstrādes izmaksas;
 • tīmekļvietnes domēna iegādes izmaksas;
 • virtuālās komunikācijas platformu izstrādes izmaksas;
 • digitālo prezentāciju un mārketinga materiālu veidošanas platformu iegādes vai abonēšanas izmaksas;
 • datu vadības un analīzes sistēmu izstrādes, licenču iegādes vai abonēšanas izmaksas.

Vēršam uzmanību, ka programmas ietvaros nav atbalstāma jaunu produktu izstrāde vai uzlabošana, sekojoši atbalstu nevar saņemt tādas tīmekļvietnes vai aplikācijas izstrādei, kas pēc būtības ir atbalsta saņēmēja produkts. Atbalstāmās darbības ietvaros atbalsts pieejams tādu mājaslapu, internetveikalu vai digitālo aplikāciju izstrādei, kas kalpo kā mārketinga rīks uzņēmuma esošo, paša ražoto produktu vai sniegto pakalpojumu popularizēšanai vai pārdošanai.

Attiecināmās izmaksas:

 • tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādes un iegādes izmaksas.

Viena kalendāra gada laikā var saņemt atbalstu  ne vairāk kā 12 000 euro.

 

Attiecināmās izmaksas:

• ēdināšanas, izņemot alkoholisko dzērienu, pakalpojumu izmaksas;

• transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp darījumu tūrisma organizētajām norises vietām;

• tūrisma objektu apmeklējuma izmaksas un gida izmaksas;

• tulkošanas pakalpojumu izmaksas.

Attiecināmās izmaksas:

• nozaru asociācijas noteiktā reģistrācijas maksa un/vai ikgadējā biedru maksa.

Attiecināmās izmaksas:

• kompetentās atbilstības novērtēšanas un sertifikācijas iestādes pakalpojumu izmaksas.

Svarīgi!
 • Visām atbalstāmajām darbībām, kas tiek īstenotas iepērkot pakalpojumu un līgumcena ir mazāka par 70 000 eiro (bez PVN), nepieciešams veikt cenu aptauju, un tās dokumentēšanu, lai pamatotu pakalpojuma sniedzēja izvēli un sniegtā pakalpojuma cenu. Cenu aptaujas ietvaros ir jāizvērtē vismaz 3 pretendentu piedāvājumi. Savukārt, ja pakalpojuma paredzamā līgumcena ir 70 000 euro (bez PVN) un vairāk, tad ir jāveic iepirkuma procedūra saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104  "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem IV nodaļā minētajiem nosacījumiem. Atbalsta saņēmēji, kuri ir Publisko iepirkumu likuma subjekti ievēro minētā likuma prasības.
 • Atbalstāmo darbību ietvaros nav pieļaujami darījumi ar saistītajām personām, proti, saistība starp finansējuma saņēmēju, tā dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, jebkura no tiem radinieku līdz otrajai radniecības pakāpei, laulāto vai svaini līdz pirmajai svainības pakāpei, kā arī finansējuma saņēmēja prokūristu vai komercpilnvarnieku no vienas puses un piegādātāju, tā apakšuzņēmēju, kā arī jebkura no tiem dalībnieku, akcionāru, biedru, padomes vai valdes locekli, prokūristu vai komercpilnvarnieku no otras puses. Minētā saistība pastāv gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir fiziskas personas, gan tad, kad dalībnieki, akcionāri un biedri ir juridiskas personas.

Atbalstu var saņemt:

 • komersanti* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* (izņemot tie, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
 • pašvaldības**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu.

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

 

Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs var saņemt atbalstu ne vairāk kā 60 000 euro par visām kalendārajā gadā pabeigtajām tūrisma atbalsta darbībām, kas minētas MK noteikumu Nr.678 18.3.1, 18.5.1, 18.6.1, 18.7., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.15., 18.16., 18.17., 18.18. un 18.19. apakšpunktos.

 

Atbalsta intensitāte: 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Iesniedzamie dokumenti

 1.  
 2. Deklarācija  un  deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (attiecas uz komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu, kuri paredz saņemt de minimis atbalstu ) saite uz dokumentiem
 3. De minimis uzskaites veidlapa, kas jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Plašāka informācija pieejama De minimis sadaļā.
 4. EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma) izdrukāta izziņa par nodokļu nomaksu, kas apliecina, ka iesnieguma iesniegšanas dienā atbalsta saņēmējam nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.
  Jāiesniedz, ja atbalsta saņēmējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju iesnieguma iesniegšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums. Informācija par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi pieejama
  VID mājas lapā.

Atbalsta piešķiršanas kārtība

 1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu
 2. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotām darbībām
 3. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana
 4. Atbalsta finansējuma izmaksa

Maksājumu pieprasījuma iesniegšanas termiņš

Maksājuma pieprasījumu ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc notikušas atbalstāmās darbības. Pēdējais Maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam.