Mēnešalga:
līdz 1917 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Pērses iela 2, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aicinām pievienoties mūsu komandai kolēģi ar atbildību par investīciju vidi un investīciju piesaisti eksporta kapacitātē Latvijā, nodrošinot tiešā padotībā esošo struktūrvienību darba optimālu organizāciju un LIAA kopējo rezultātu sasniegšanu, investīciju un inovāciju politikas sinerģiju Latvijas tautsaimniecības attīstībā!

Mūsu vērtības

 • Darbs kā misija sabiedrības labā.
 • Profesionalitāte un intelekts.
 • Kvalitāte.
 • Atbildība.

Piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu profesionālā un dinamiskā komandā ar iespēju realizēt savas idejas.
 • Profesionālās pilnveides iespējas, piedaloties un apmeklējot LIAA organizētos pasākumus (semināri, konferences, tīklošanās, u.c.).
 • Mēnešalgu 1917,00 euro (bruto) apmērā un piemaksu par ieguldījumu LIAA mērķu sasniegšanā (līdz 40% apmērā no noteiktās mēnešalgas), sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
 • Papildatvaļinājumu, papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta 1 mēneša).
 • Labus darba apstākļus un darba izpildes vietu Rīgas centrā, attālinātā darba iespēju.

Galvenie amata pienākumi

 • Organizēt un koordinēt tiešā padotībā esošo struktūrvienību – Investīciju projektu departamenta, Tehnoloģiju departamenta un Norvēģijas finanšu instrumenta departamenta (turpmāk – padotās struktūrvienības) darbību:
 • atbilstoši LIAA reglamentā un padotās struktūrvienības reglamentā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, kā arī kontrolēt šo uzdevumu izpildi;
 • nodrošināt padotībā esošo struktūrvienību mērķu un darbību koordināciju, tādējādi veicinot darba un procesu optimizāciju un augstāku efektivitāti;
 • aktīvi piedalīties Ekonomikas ministrijas un citu iestāžu politikas dokumentu komentēšanā, kas attiecas uz LIAA darbību un stratēģiju;
 • izstrādāt priekšlikumus jauniem uzņēmējdarbības vides atbalsta instrumentiem, saskaņojot pozīciju ar LIAA direktoru un direktora vietnieku eksporta jautājumos;
 • izvērtēt un sniegt LIAA direktoram informāciju par padoto struktūrvienību darbības rezultātiem un darba pilnveidošanai veicamajiem pasākumiem;
 • piedalīties padoto struktūrvienību darbinieku darba izpildes novērtēšanā un amatu aprakstu izstrādē;
 • sniegt LIAA direktoram priekšlikumus par padoto struktūrvienību darbinieku pieņemšanu darbā, iecelšanu amatā pārcelšanu, atbrīvošanu no darba un amata, atstādināšanu no darba pienākumu veikšanas vai amata pienākumu izpildes, materiālo stimulēšanu vai disciplinārsoda piemērošanu;
 • izstrādāt un iesniegt LIAA direktoram priekšlikumus padoto struktūrvienību kompetencē esošu jautājumu risināšanai;
 • nodrošināt padoto struktūrvienību un amatpersonu darbības tiesiskuma kontroli, nodrošināt valsts interešu pienācīgu pārstāvību un tiesisku un valsts interesēs pamatotu lēmumu pieņemšanu;
 • nodrošināt padoto struktūrvienību saskaņotu un koordinētu darbību no citām LIAA struktūrvienībām pieprasītās informācijas un dokumentu sniegšanu;
 • atbilstoši kompetencei sagatavot priekšlikumus LIAA vidēja termiņa darbības stratēģijai, gadskārtējam darbības plānam, un kontrolēt darbības plānā padoto struktūrvienību uzdevumu izpildi.
 • Pārstāvēt LIAA un tās intereses starptautiskajās organizācijās un institūcijās. Prasības pretendentiem
 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. - Darba pieredze vadošā amatā (vismaz trīs gadi).
 • Darba pieredze lielu vai starptautisku projektu vadībā (vismaz trīs gadi).
 • Darba pieredze investīciju piesaistes jomā un/vai inovāciju jomā un/vai uzņēmējdarbības attīstības jomā (vismaz divi gadi).
 • Darba pieredze valsts pārvaldē vai privātajā sektorā ar amata pienākumiem saistītās jomās (vismaz divi gadi).
 • Zināšanas par uzņēmējdarbības un investīciju vidi Latvijā, uzņēmumu attīstības cikliem un investīciju piesaisti.
 • Zināšanas par Eiropas Savienības fondiem un EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentiem.
 • Prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu un padoto darbu.
 • Zināšanas par publisko pārvaldi, personāla vadību un lēmumu pieņemšanas procesu.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir ES oficiālā valoda) zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā.
 • Teicamas vadības, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes.
 • Stratēģiskā un analītiskā domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē.
 • Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru.
 • Augsta atbildība, uz rezultātu orientēta pieeja darbam.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 22.septembrim, motivētu pieteikuma vēstuli un CV (latviešu valodā), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai pa e-pastu personals@liaa.gov.lv, ar norādi „LIAA direktora vietnieks”.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai un uz atlases otro kārtu izvirzītajiem pretendentiem būs jāsagatavo un atlases 2.kārtā jāprezentē Redzējums par investīciju piesaistes un inovāciju veicināšanu uzņēmējdarbībā līdz 2027.gadam.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā, turpmāk – Datu apstrādes principi atlasei). Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.

Tālrunis uzziņām – 67039403 vai 26518171.

Pretendentiem jāpiesakās līdz