Dalībnieki Latvijas stendā starptautiskajā tūrisma izstādē tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināts noteikts pretendentu skaits, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem.

  Kritērijs Punkti
1. Pretendenta piedāvātā produkta prezentācija internetā
(interneta vietņu atbilstība mērķa tirgum, informācija mērķa tirgum piemērotās svešvalodās).

2 punkti – interneta mājaslapa ir vismaz 2 valodās, kā arī izstādes norises vietas valsts valodā (izņemot ja izstādes specifika ir starptautiska tūrisma kontaktbirža, kurā tiek lietota angļu valoda), kur visu mājaslapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā

1 punkts – interneta mājaslapa vismaz angļu valodā vai arī nepilnīgs informācijas ievietojums citu valodu sadaļās

0 punkti – nav interneta mājas lapas vai arī saites uz norādīto interneta mājas lapu, vai tās sadaļas uz anketas aizpildīšanas brīdi nestrādā
2. Pretendenta piedāvātā produkta priekšrocību apraksts (salīdzinājums ar līdzīgiem produktiem vai pakalpojumiem tirgū)

1 punkts – ja ir aprakstīts produkts un norādītas tā salīdzinošās priekšrocības ar līdzīgiem produktiem tirgū

0 punkti – apraksta nav

Ja pamata kritērijos piešķirtais punktu skaits ir vienāds, tiek vērtēts papildus kritērijos dalībai patērētāju tūrisma izstādē saņemto punktu skaits. 

Papildu vērtēšanas kritēriji dalībai B2C izstādē

Priekšroka tiek dota tam pretendentam, kurš pārstāv lielāku skaitu tūrisma objektu un uzņēmumu. Ja pārstāvēto tūrisma objektu un uzņēmumu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota tam pretendentam, kurš pārstāv lielāku teritoriju.

  Kritērijs Punkti
1.

Pretendenta pārstāvētā teritorija, tūrisma objekti un tūrisma uzņēmumi:

  1. Pārstāvētās teritorijas lielums km²
  2. Pārstāvēto tūrisma objektu un tūrisma uzņēmumu skaits.
Punkti tiek piešķirti atbilstoši minētajam pārstāvēto tūrisma objektu un tūrisma uzņēmumu skaitam.

 

Papildu vērtēšanas kritēriji dalībai B2B izstādē

Ja šajā kritērijā tiek saņemti 0 punkti, tiek uzskatīts, ka pretendents neatbilst izstādes specifikai.

  Kritēriji Punkti
1. Pretendenta piedāvātā produkta apraksts (produkta piemērotība B2B izstādei)

1 punkts – ja ir aprakstīts vismaz viens biznesa partneriem piemērots tūrisma produkts

0 punkti – ja nav aprakstīts produkts vai tas nav piemērots B2B izstādei

Papildu vērtēšanas kritēriji dalībai darījumu tūrisma izstādē

Ja pamata kritērijos piešķirtais punktu skaits ir vienāds, tiek vērtēts papildus kritērijos dalībai darījumu tūrisma izstādē saņemto punktu skaits. 

Ja šajos kritērijos tiek saņemti 0 punkti, tiek uzskatīts, ka pretendents neatbilst izstādes specifikai.

  Kritēriji Punkti
1. Pretendenta iepriekšējā pieredze (pēdējo 3 gadu periodā) konferenču un korporatīvo pasākumu rīkošanā grupām ar dalībnieku skaitu lielāku par 50 dalībniekiem (norādīt konkrētus pasākumus)

5 punkti – ja ir minēti 5 pasākumi

4 punkti – ja 4 pasākumi

3 punkti – ja 3 pasākumi

2 punkti – ja 2 pasākumi

1 punkts – ja viens pasākums

0 punkti – nav aprakstīta pieredze

2. Pretendenta piedāvātā darījumu tūrisma produkta prezentācija internetā (norādīt saiti)

1 punkts – interneta mājaslapā ir  atspoguļoti darījumu tūrisma produkti

0 punkti – nav interneta mājas lapas vai arī saites uz norādīto interneta mājas lapu, vai tajā netiek atspoguļoti darījumu tūrisma produkti