"Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākums ""Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" projekts "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā""

Dalībnieki Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināts noteikts pretendentu skaits, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem.

Ja piešķirtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota pieteikuma iesniedzējam, kurš 1. kritērijā (Atbalsta saņēmēja piedāvātais produkts atbilst tūrisma produktu attīstības pamatprincipiem ) ir ieguvis vairāk punktus, ja arī 1. kritērijā ir iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka dodama tam atbalsta saņēmējam, kurš 3.kritērijā (Atbalsta saņēmēja izdales materiāla atbilstība izstādes specifikai un mērķa tirgus prasībām (saturs, valoda)) ieguvis vairāk punktus.

  Kritērijs Punkti
1

Atbalsta saņēmēja piedāvātais produkts atbilst tūrisma produktu attīstības pamatprincipiem (kvalitāte1, ilgtspēja2, inovācijas3, eksportspēja4, augsta pievienotā vērtība5).

5 punkti – ja ir aprakstīts kā atbilst (nevis tikai ka atbilst) 5 pamatprincipiem
4 punkti – ja atbilst 4 pamatprincipiem
3 punkti – ja atbilst 3 pamatprincipiem
2 punkti – ja atbilst 2 pamatprincipiem
1 punkts – ja atbilst vienam pamatprincipam
0 punkti – ja nav aprakstīta atbilstība
2 Atbalsta saņēmēja piedāvātā produkta prezentācija internetā
(interneta vietņu atbilstība mērķa tirgum, informācija mērķa tirgum piemērotās svešvalodās).
2 punkti – interneta mājaslapa ir vismaz 2 valodās, kā arī izstādes norises vietas valsts valodā (izņemot ja izstādes specifika ir starptautiska tūrisma kontaktbirža, kurā tiek lietota angļu valoda), kur visu mājaslapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā
1 punkts – interneta mājaslapa vismaz angļu valodā vai arī nepilnīgs informācijas ievietojums citu valodu sadaļās
0 punkti – nav interneta mājas lapas vai arī saites uz norādīto interneta mājas lapu, vai tās sadaļas uz anketas aizpildīšanas brīdi nestrādā
3 Atbalsta saņēmēja izdales materiāla atbilstība izstādes specifikai un mērķa tirgus prasībām (saturs, valoda). 1 punkts – ja izdales materiāla saturs ir atbilstošs izstādes specifikai un mērķa tirgum, un materiāls ir sagatavots izstādes norises vietas valsts valodā (izņemot ja izstādes specifika ir starptautiska tūrisma kontaktbirža, kurā tiek lietota angļu valoda)
0 punkti – ja izdales materiāla saturs nav atbilstošs izstādes specifikai un mērķa tirgum vai tas nav sagatavots izstādes norises vietas valsts valodā (izņemot ja izstādes specifika ir starptautiska tūrisma kontaktbirža, kurā tiek lietota angļu valoda)
4

Atbalsta saņēmēja pārstāvju profesionālā atbilstība izstādes specifikai un mērķa tirgus prasībām (mērķa tirgiem piemērotu svešvalodu zināšanas, pieredze)

1 punkts – ja Atbalsta saņēmēja pārstāvju profesionālā atbilstība ir atbilstoša izstādes specifikai un mērķa tirgum, kā arī Atbalsta saņēmēja pārstāvji runā izstādes norises vietas valsts valodā (izņemot ja izstādes specifika ir starptautiska tūrisma kontaktbirža, kurā tiek lietota angļu valoda)
0 punkti – ja Atbalsta saņēmēja pārstāvju profesionālā atbilstība nav atbilstoša izstādes specifikai un mērķa tirgum vai Atbalsta saņēmēja pārstāvji nerunā izstādes norises vietas valsts valodā (izņemot ja izstādes specifika ir starptautiska tūrisma kontaktbirža, kurā tiek lietota angļu valoda)
5 Pretendenta piedāvātā produkta priekšrocību apraksts (salīdzinājums ar līdzīgiem produktiem vai pakalpojumiem tirgū) 1 punkts – ja ir aprakstīts produkts un norādītas tā salīdzinošās priekšrocības ar līdzīgiem produktiem tirgū
0 punkti – apraksta nav


Papildus vērtēšanas kritēriji dalībai izstādē

Ja pamata kritērijos piešķirtais punktu skaits ir vienāds, tiek vērtēts papildus kritērijos dalībai patērētāju tūrisma izstādē saņemto punktu skaits. 

Ja šajā kritērijā tiek saņemti 0 punkti, tiek uzskatīts, ka atbalsta saņēmējs neatbilst izstādes specifikai.

  Kritērijs Punkti
1.

Atbalsta saņēmēja atbilstības izstādes specifikai apliecinājumi
(norādīt vietu, kur tie ir pieejami apskatei internetā):

  1. Izdales materiāla paraugi (skat. Vērtēšanas kritēriju 3.punktu);
  2. Atbalsta saņēmēja pārstāvju atbilstību apliecinoši dokumenti (skat. Vērtēšanas kritēriju 4.punktu).
3 punkti – ja ir vairāk kā viena izdales materiāla paraugi un pārstāvja dokumenti
2 punkti – ja ir vismaz viena materiāla paraugi un pārstāvja dokumenti
1 punkts – ja ir tikai materiālu paraugi
0 punkti – ja nav pievienoti apliecinājumi

 

Priekšroka dodama tam atbalsta saņēmējam, kurš pārstāv lielāku skaitu tūrisma objektu un uzņēmumu. Ja pārstāvēto tūrisma objektu un uzņēmumu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota tam atbalsta saņēmējam, kurš pārstāv lielāku teritoriju.

   Kritērijs Punkti
2.

Atbalsta saņēmēja pārstāvētā teritorija, tūrisma objekti un tūrisma uzņēmumi:

  1. Pārstāvētās teritorijas lielums km²;
  2. Pārstāvēto tūrisma objektu un tūrisma uzņēmumu skaits.
Punkti tiek piešķirti atbilstoši minētajam pārstāvēto tūrisma objektu un tūrisma uzņēmumu skaitam.

Papildus vērtēšanas kritēriji dalībai B2B izstādē

Ja šajā kritērijā tiek saņemti 0 punkti, tiek uzskatīts, ka atbalsta saņēmējs neatbilst izstādes specifikai.

  Kritērijs Punkti
1.

Pretendenta piedāvātā produkta apraksts (produkta piemērotība B2B izstādei)

1 punkts – ja ir aprakstīts vismaz viens biznesa partneriem piemērots tūrisma produkts
0 punkti – ja nav aprakstīts produkts vai tas nav piemērots B2B izstādei

Papildus vērtēšanas kritēriji dalībai darījumu tūrisma izstādē

Ja pamata kritērijos piešķirtais punktu skaits ir vienāds, tiek vērtēts papildus kritērijos dalībai darījumu tūrisma izstādē saņemto punktu skaits. 

Ja šajos kritērijos tiek saņemti 0 punkti, tiek uzskatīts, ka atbalsta saņēmējs neatbilst izstādes specifikai.

  Kritērijs Punkti
1. Atbalsta saņēmēja iepriekšējā pieredze (pēdējo 3 gadu periodā) konferenču un korporatīvo pasākumu rīkošanā grupām ar dalībnieku skaitu lielāku par 50 dalībniekiem (norādīt konkrētus pasākumus) 5 punkti – ja ir minēti 5 pasākumi
4 punkti – ja 4 pasākumi
3 punkti – ja 3 pasākumi
2 punkti – ja 2 pasākumi
1 punkts – ja viens pasākums
0 punkti – nav aprakstīta pieredze
2. Atbalsta saņēmēja piedāvātā darījumu tūrisma produkta prezentācija internetā (norādīt saiti) 1 punkts – interneta mājaslapā ir  atspoguļoti darījumu tūrisma produkti
0 punkti – nav interneta mājas lapas vai arī saites uz norādīto interneta mājas lapu, vai tajā netiek atspoguļoti darījumu tūrisma produkti

1Kvalitatīvs tūrisma produkts ir tāds tūrisma produkts, kurš ar savu kvalitatīvo īpašību kopumu spēj izpildīt klienta prasības.

2Ilgtspējīgs tūrisma produkts ir tāds produkts, kurš tiek ražots saskaņā ar vietējo vidi, sabiedrību un kultūru tādā veidā, ka pēdējie kļūst par ieguvējiem, nevis zaudētājiem no tūrisma attīstības.

3Inovatīvs tūrisma produkts ir jauninājums salīdzinot ar esošajiem produktiem, kas palielina vispārējo nozares rentabilitāti, tālāku attīstību un konkurētspēju, ar piesaisti galamērķim un spēju ātri reaģēt uz mainīgo tūrisma pieprasījumu.

4Eksportspējīgs tūrisma produkts ir produkts, kurš spēj piesaistīt pēc iespējas vairāk ārvalstu tūristu, un tā izmantošanā pastāv pēc iespējas mazāk barjeru t.sk. valodas un informācijas pieejamības barjera (informācija par produktu pieejama vairākās valodās, dažādos informācijas kanālos t.sk. interneta vidē (sava mājas lapa, sociālie tīkli u.tml.)).

5Tūrisma produkts ar augstu pievienoto vērtību ir tāds produkts, kur pievienoto vērtību rada cilvēks ar savām zināšanām un profesionalitāti. Tas ir produkts ar augstu potenciālu un resursiem.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis