"Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākums "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana""

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā/tirdzniecības misijā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināts noteikts uzņēmumu skaits – kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši kritērijiem.

Ja piešķirtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota pieteikuma iesniedzējam, kurš kritērijā "Eksporta apjoms % no iepriekšējā gada apgrozījuma" ir ieguvis vairāk punktus. Ja arī kritērijā "Eksporta apjoms % no iepriekšējā gada apgrozījuma" ir iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota tam pieteikuma iesniedzējam, kuram ir lielāks gada apgrozījums (no kura tiek vērtēts eksporta apjoms).

Kritērijs Punkti
Produkta/pakalpojuma atbilstība izstādes specifikai un nacionālā stenda koncepcijai 2 punkti – produkts atbilst izstādes specifikai un stenda koncepcijai
0 punkti – produkts/pakalpojums neatbilst izstādes specifikai un stenda koncepcijai
* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek tālāk izskatīts
Apgrozījums 2022. gadā 4 punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums lielāks par 1 000 000 EUR
3 punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums 250 001–1 000 000 EUR
2 punkti – atbalsta saņēmēja apgrozījums 50 001–250 000 EUR
1 punkts – atbalsta saņēmēja apgrozījums 0–50 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Eksporta apjoms, % no 2022. gada apgrozījuma 4 punkti – eksporta apjoms ir 51–100 % no apgrozījuma
3 punkti – eksporta apjoms ir 31–50% no apgrozījuma
2 punkti – eksporta apjoms ir 11–30% no apgrozījuma
1 punkts – eksporta apjoms ir 0 –10% no apgrozījuma
0 punkti – nav norādīts eksporta apjoms
Darbinieku skaits 2022. gadā 4 punkti – darbinieku skaits ir vairāk kā 100
3 punkti – darbinieku skaits ir 51–100
2 punkti – darbinieku skaits ir 11–50
1 punkts – darbinieku skaits ir mazāks par 10
0 punkti – darbinieku skaits netiek uzrādīts
Atbalsta saņēmējā ir ieviesti tā pamatdarbībai un eksporta mērķu valstīs nepieciešamie sertifikāti (ISO, OHSAS, t.sk. sertifikāti atbilstoši uzņēmuma darbības nozarei – ISO TS, EN, BRC, IFS, GMP, GLP, FSC, CE u.c.) 1 punkts – ir
0 punkti – nav
Eksporta tirgi 4 punkti – eksportē uz 4 un vairāk valstīm
3 punkti – eksportē uz vismaz 3 valstīm
2 punkti – eksportē uz vismaz 2 valstīm
1 punkts – eksportē uz vismaz 1 valsti
0 punkti – eksports nav uzsākts
Dalība starptautiskās izstādēs pēdējo divu gadu laikā, saņemot vai nesaņemot valsts atbalstu 3 punkti – ja uzņēmums ir piedalījies uzņēmuma pārstāvētās nozares starptautiskās izstādēs, piedaloties ar individuālo stendu, nesaņemot valsts atbalstu
2 punkti – ja uzņēmums ir piedalījies uzņēmuma pārstāvētās nozares starptautiskās izstādēs, gan piedaloties ar individuālo stendu un nesaņemot valsts atbalstu, gan citu organizāciju (LIAA, LTRK, nozaru asociācijas, klasteri un tml.) organizētajos nacionālajos stendos vai arī individuāli saņemot valsts atbalstu
1 punkts – ja uzņēmums ir piedalījies uzņēmuma pārstāvētās nozares starptautiskās izstādēs citu organizāciju (LIAA, LTRK, nozaru asociācijas, klasteri un tml.) organizētajos nacionālajos stendos vai arī individuāli saņemot valsts atbalstu
0 punkti – ja uzņēmums nav piedalījies starptautiskās izstādēs
Atbalsta saņēmēja potenciālo sadarbības partneru apraksts 1 punkts – atbalsta saņēmējs ir norādījis detalizētu potenciālo sadarbības partneru aprakstu, norādot to nosaukumu, darbības jomas, kā arī pamatojumu to izvēlei
0 punkti – apraksta nav
Atbalsta saņēmēja produktu/pakalpojumu priekšrocību apraksts 1 punkts – atbalsta saņēmējs ir sniedzis detalizētu informāciju par atbalsta saņēmēja produktu/pakalpojumu, norādījis tā izmantošanas mērķi kā arī salīdzinošās priekšrocības salīdzinājumā ar līdzīgiem produktiem/pakalpojumiem tirgū
0 punkti – apraksta nav
Interneta mājas lapa 3 punkti – interneta mājaslapa vismaz 3 valodās, kur visu mājaslapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā
2 punkti – interneta mājaslapa vismaz 2 valodās, kur visu mājas lapas sadaļu informācija ir pieejama visās norādītājās valodās vienādā apmērā
1 punkts – interneta mājaslapa vismaz vienā valodā vai arī nepilnīgs informācijas ievietojums citu valodu sadaļās
0 punkti, ja nav interneta mājas lapas vai arī saites uz norādīto interneta mājas lapu, vai tās sadaļām uz anketas aizpildīšanas brīdi nestrādā
Papildus 1 punkts par mājaslapu izstādes norises vietas valsts valodā, ja norises valsts sakrīt ar mērķa tirgus valodu (ja mērķa tirgus nav pirmajās 3 valodās runājošās valstis)
Atbalsta saņēmēja pārstāvība sociālajos tīklos 1 punkts – ir pārstāvība
0 punkti – nav pārstāvība

Pētniecības & attīstības komponente

2 punkti – atbalsta saņēmējam ir iekšējie resursi pētniecības un attīstības procesa nodrošināšanai (uzņēmumam ir darbinieks vai darbinieku grupa, kas atbild par jaunu produktu radīšanu).
1 punkts – atbalsta saņēmējs pērk pētniecības un attīstības pakalpojumu no ārpakalpojumu sniedzējiem.
0 punkti – nav apraksta
Procesu inovācijas 3 punkti – atbalsta saņēmējs ir ieviesis 3 vai vairāk inovatīvus procesus uzņēmumā, kas saistīti ar produkta/pakalpojuma izstrādi vai pārdošanu
2 punkti – atbalsta saņēmējs ir ieviesis 2 inovatīvus procesus uzņēmumā, kas saistīti ar produkta/pakalpojuma izstrādi vai pārdošanu
1 punkts – atbalsta saņēmējs ir ieviesis 1 inovatīvu procesus uzņēmumā, kas saistīti ar produkta/pakalpojuma izstrādi vai pārdošanu
0 punkti – inovāciju procesi nav ieviesti

ES fondu vizuālo elementu ansamblis