Projekta mērķis ir nodrošināt centralizētu, uz modernām tehnoloģijām balstītu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu Ekonomikas ministrijā (EM) un EM resorā – Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB), Konkurences padomē (KP), Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC)  un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), uzlabojot pamatdarbības procesu elektronizācijas līmeni. 

Projekta īstenošanas ietvarā tiks centralizēti, apvienoti un standartizēti EM resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietojumi un infrastruktūra, tādejādi samazinot IKT uzturēšanas un administrēšanas izmaksas. 

Sistēmu administrēšanas, uzturēšanas un lietotāju atbalsta efektivitāti sekmēs tehnoloģiski viendabīga  un integrēta informācijas tehnoloģiju infrastruktūra, aizstājot sadrumstalotos, atsevišķos resora IKT risinājumus, kā arī atbilstoša pakalpojuma līmeņa nodrošināšana. 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir EM sadarbības partneris IKT infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšanā. Savukārt VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojuma ietvaros nodrošina šifrētus datu pārraides pakalpojumus starp EM, tās resora iestādēm un Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu centru. 

Līdz ar pakalpojuma “Ekonomikas ministrijas resora vienota darba vieta” izveidi EM,  BVKB, KP, PTAC un LIAA tiks izveidotas vienotas darba vietas, tādējādi uzlabojot darba vietu uzturēšanas efektivitāti. EM sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku ir ieviesusi EM resorā darbvirsmu virtualizācijas risinājumu, lai specifisku programmnodrošinājumu gadījumā darbinieki varētu droši un attālināti piekļūt vajadzīgajiem IKT resursiem.

Projekta apraksts ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta noteikumiem Nr.466 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 27.0. versija)”.

Projekta kopējais finansējums kopā veido - 1 227 000 euro, savukārt Projekta īstenošanas laiks ir 40 mēneši.

Tāpat 2020. gada 15. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta rīkojums Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam" (MK rīkojums Nr. 374), kas, cita starpā, paredz EM īstenot jaunu projektu “Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija” par kopējo finansējumu 600 000 euro. Plānots, ka šī projekta ietvaros tiks izmantota projekta Nr.2.2.1.1/17/I/031 „Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā” ietvaros izstrādātā tehniskā specifikācija attiecībā uz biznesu procesu pilnveidi un elektronizāciju.

Projekta aktualitātes:

26.10.2021.

Projekta īstenošana ir noslēgusies.

29.04.2021.

EM resorā tiek uzsākta centralizētas datu analīzes platformas ieviešana, ar iespēju to izmantot EM resora iestādēm iekšējai un publiskai lietošanai, pilnveidojot datu analīzes procesu.

02.12.2020.

Uzsākts darbs pie Resursu vadības sistēmas integrācijas ar Finanšu un budžeta plānošanas un prognozēšanas programmu.

EM resorā līdz šim nav izmantots centralizēts rīks finanšu un budžeta plānošanai un prognozēšanā. Vairumā EM resora iestādēs tiek izmantots Microsoft Excel, kas nesniedz pilnvērtīgu un operatīvu informāciju par iestādēs pieejamo finansējumu, tostarp plānotais pret faktisko izpildi. Process būtu centralizējams un elektronizējams, izmantojot mūsdienīgu rīku finanšu un budžeta plānošanai un prognozēšanai, kas tiktu integrēts ar EM resora centralizēto resursu vadības sistēmu, nodrošinot efektīvāku plānošanu, prognozēšanu pret faktisko izpildi.

29.07.2020.

Uzsākti Vienotas darba vietas ieviešanas un konfigurācijas darbi, balstoties uz centralizētu aktīvās direktorijas pārvaldīšanu.

15.07.2020.

Ar mērķi pārstrukturizēt atsevišķu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektu finansējumu, kas sniegtu ieguldījumu mērķtiecīgai vīrusa COVID-19 pandēmijas izraisītās ekonomiskās krīzes seku pārvarēšanai ar MK rīkojumu Nr. 374 Projektam samazināts finansējums.

Minētā rezultātā pārplānots Projekta tvērums. Attiecīgi viena no Projekta īstenojamām aktivitātēm – Lietu pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešana, vairs netiks īstenota.

09.07.2020.

Tiek uzsākts darbs pie ugunsmūra fizisko iekārtu un tā darbināšanai nepieciešamo programmatūru uzstādīšanas, lai nodrošinātu EM resora centralizētu ugunsmūra pārvaldību ar vienotas drošības politikas nosacījumiem. Ugunsmūra risinājums nodrošinās nepieciešamās noslodzes jaudas, kas veidojas pīķa stundās EM resorā.

30.04.2020.

EM ir noslēgusi līgumu ar LVRTC par Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojuma (šifrēta datu pārraide) nodrošināšanu.

LVRTC Projekta ietvaros nodrošinās šifrētu datu pārraides savienojumu ar LVRTC Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra datu centriem, LNB datu centriem, EM un tās padotības iestādēm – KP, PTAC, LIAA, BVKB un valsts aģentūru “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (datu pārraides kanāla un optisko šķiedru nomas pakalpojumu).

21.02.2020.

EM Projekta īstenošanas ietvaros ir noslēgusi sadarbības līgumu ar LNB par Projekta īstenošanu un uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas un EM resora vienotā datu centra pakalpojumu sniegšanu.

Attiecīgi LNB kā Projekta sadarbības partneris turpmāk nodrošinās EM resora vienotā datu centra pakalpojumu, kā arī EM resoram sniedzot būtiskus IKT infrastruktūras pakalpojumus, kas kopumā EM resoram samazinās izmaksas tehniskās infrastruktūras augstas pieejamības līmeņa uzturēšanai.

23.12.2019.

Veikta fiziskā ugunsmūra iekārtas un tā darbināšanai nepieciešamās sērijveida programmatūras iegāde, lai nodrošinātu EM resora centralizētu ugunsmūra pārvaldību ar vienotas drošības politikas nosacījumiem.

28.06.2019.

Ekonomikas ministrija Projekta īstenošanas ietvaros ir noslēgusi sadarbības līgumu ar LIAA, tādējādi LIAA iesaistot kā sadarbības partneri, kas iesaistās Projekta īstenošanā līdz Projekta īstenošanas termiņa beigām, kā arī Projekta ietvaros sasniegto rezultātu uzturēšanā un saglabāšanā piecus gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma.

25.01.2019.

Ekonomikas ministrija Projekta īstenošanas ietvaros ir noslēgusi sadarbības līgumu ar BVKB, tādējādi BVKB iesaistot kā sadarbības partneri, kas iesaistās Projekta īstenošanā līdz Projekta īstenošanas termiņa beigām, kā arī Projekta ietvaros sasniegto rezultātu uzturēšanā un saglabāšanā piecus gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma.

26.11.2018.

Ekonomikas ministrija Projekta īstenošanas ietvaros ir noslēgusi sadarbības līgumus ar KP un PTAC, tādējādi KP un PTAC iesaistot kā sadarbības partnerus, kas iesaistās Projekta īstenošanā līdz Projekta īstenošanas termiņa beigām, kā arī Projekta ietvaros sasniegto rezultātu uzturēšanā un saglabāšanā piecus gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma.

18.10.2018.

Ņemot vērā Projekta sasniedzamos mērķus – nodrošināt centralizētu, uz modernām tehnoloģijām balstītu IKT pakalpojumu sniegšanu; kā arī uzlabot darbības procesu elektronizācijas līmeni – tiek uzsākts darbs pie vienotu risinājumu arhitektūras izveides.

Risinājumi ietver šādus uzlabojumus:

  1. Projekta ietvaros tiks izveidota EM resora vienota darba vieta, nodrošinot centralizētu un ērtu darba vietu, lietotāju un to tiesību uzturēšanu un pārvaldīšanu.
  2. Datu analītiskais risinājums – Datu analītiskā risinājuma funkcionalitāte paredz iespēju saņemt datus un veikt to automātisku apstrādi, iespēju veikt manuālas datu atlases, kā arī nodrošina analīzes funkciju atbalstu (piemēram, tirgus izpētei) un atskaišu veidošanas atbalstu dažādās dimensijās un griezumos.
  3. Plānošanas modulis – Modulis nodrošinās EM resora finanšu un budžeta plānošanu un prognozēšanu un to izpildes kontroles atbalstu. Kopā ar Datu analītisko risinājumu modulis nodrošinās informācijas pieejamību finanšu plānošanai un uzraudzībai.
  4. Datu noliktava – Datu noliktavā paredzēts saglabāt visus EM resora vēsturiskos un esošos datus, ja to būs iespējams realizēt neieguldot nesamērīgus līdzekļus, nodrošinot informācijas saņemšanu un nodošanu citām komponentēm.

27.06.2018.

Starp EM un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi noslēgta vienošanās par Projekta īstenošanu

Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis

Kontaktinformācija:

Barbara Sūniņa

Ekonomikas ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta projektu vadītāja

Barbara.Sunina@em.gov.lv

Tālrunis: 67013042

Alvils Pierhurovičs

Ekonomikas ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors

Alvils.Pierhurovics@em.gov.lv

Tālrunis: 67013007