Pieteikumu pieņemšana ir noslēgusies!


tbalsta programma granta piešķiršanai apgrozījuma krituma kompensācijai Covid-19 krīzes skartajiem kultūras, atpūtas un izklaides vietu tiesiskajiem valdītājiem un nomniekiem par to īpašumā, pārvaldībā vai nomā esošo kultūras, atpūtas un izklaides vietām. Programmas ietvaros par kultūras, atpūtas un izklaides vietu uzskata kultūras, atpūtas un izklaides pasākumiem paredzētu vietu iekštelpās (turpmāk - kultūras, atpūtas un izklaides vieta).

Atbalsts tiks sniegts granta veidākas būs vienreizējs atbalsts periodam no 2021. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, lai segtu ar ēkas un telpu lietošanu saistītas operacionālās izmaksas no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Programma tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumiem Nr. 772 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām  (turpmāk – MK noteikumi Nr.772), kā arī  Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumiem Nr. 802 Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 772 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām".

20. decembra semināra video pieejams šeit

Nosacījumi, lai saņemtu atbalstu kultūras, atpūtas un izklaides vietām:

 • nodokļu maksātājs ir Komercreģistrā reģistrēts komersants vai Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums;
 • nodokļu maksātājs atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma statusam vai lielā uzņēmuma definīcijai;
 • kultūras, atpūtas un izklaides vietas darbības nodrošināšanai īpašumā vai nomā ir iekštelpas, kuru platība ir 150 m2 vai vairāk, un iekštelpu īpašuma vai nomas tiesības iegūtas pirms 2020. gada 1. marta un ir spēkā vismaz līdz 2021. gada 31. decembrim;
 • pamatdarbībai vai papilddarbībai jāatbilst NACE 2. redakcijas klasifikācijas kodam:
  • 59.00 (kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana);
  • 68.20 (sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana);
  • 74.90 (citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi);
  • 77.39 (citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings);
  • 82.30 (sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi);
  • 85.52 (kultūras izglītība);
  • 90.01-90.04 (radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības);
  • 91.01-91.04 (bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība),
  • 93.21 (atrakciju un atpūtas parku darbība)
  • 93.29 (izklaides un atpūtas darbība);
 • kultūras, atpūtas un izklaides vietas Covid-19 krīzes ietekmē kopējais apgrozījuma kritums ir vismaz 30 % vienā no šādiem laikposmiem:
  • salīdzinot apgrozījuma kopsummu par 2021. gada oktobri, novembri un decembri ar apgrozījuma kopsummu par 2019. gada oktobri, novembri un decembri;
  • salīdzinot apgrozījuma kopsummu par 2021. gada oktobri, novembri un decembri ar apgrozījuma kopsummu par 2021. gada jūliju, augustu un septembri.

Nodokļu maksātājs var pieteikties tikai uz vienu no MK noteikumos Nr.772 paredzētajiem atbalstiem.

Atbalstu nepiešķir:

 • nodokļu maksātājam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;
 • vidējam vai lielajam nodokļu maksātājam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;
 • sīkajam (mikro) vai mazajam nodokļu maksātājam, ja tas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:
  • tas jau 2019. gada 31. decembrī bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;
  • tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un joprojām nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;
 • reģistrētām juridiskām personām vai personu apvienībām, kā arī Latvijā reģistrētām juridiskām personām, kurās vairāk nekā 25 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;
 • valsts un pašvaldību institūcijām, publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām, brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām;
 • kredītiestādēm, finanšu iestādēm un finanšu starpniekiem.

Atbalsta apmērs:

 • Vienreizējs maksājums - 25 EUR par katru kultūras, atpūtas un izklaides vietas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, izņemot iznomātās biroja telpas un tirdzniecības telpas komercdarbībai (veikalus un kafejnīcas).
 • Atbalstu piešķir, ievērojot, ka Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) ietvaros piešķiramā ierobežota apjoma atbalsta apmērs vienam nodokļu maksātājam un ar to saistīto personu grupai nepārsniedz 2 300 000 euro.
 • Sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu vai iepriekš atbilstoši šiem noteikumiem saņemto atbalstu, izņemot atbalstu, kas sniegts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 676.
 • Pieņemot lēmumu par atbalsta apmēru, prioritāri tiek vērtēts saņemtais apgrozāmo līdzekļu atbalsts atbilstoši Noteikumiem Nr. 676 un tirdzniecības centra piešķirtā nomas atlaide (ja attiecināms).
 • Atbalsts kopā ar piešķirto atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem par 2021. gada oktobri, novembri un decembri un tirdzniecības centra piešķirtā nomas atlaide (ja attiecināms) nepārsniedz 90 % no triju mēnešu kopējā apgrozījuma apmēra 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019. gada oktobrī, novembrī un decembrī.

Finansējums:

Atbalsta pasākuma ietvaros (visām trīs aktivitātēm kopā) pieejamais valsts budžeta finansējums ir 50 000 000 euro.

Atbalsta izlietojums:

Operacionālo izmaksu segšanai (ar ēkas un telpu lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas) no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Pieteikšanās termiņš:

Līdz 2022. gada 17. janvāra plkst. 23:59.

Iesniegumu iesniegšana:

Valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv vai  ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu apliecinātu sūtot uz pasts@liaa.gov.lv

Papīra formātā iesniegtie projekti netiks vērtēti!

Iesniedzamie dokumenti:

 • aizpildīta iesnieguma veidlapa (ja iesniegumu sniedz izmantojot www.business.gov.lv, tad veidlapa atsevišķi nav jāpievieno);
 • ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
 • telpu nomas līgums, ja atbalsta pretendents nav kultūras, atpūtas un izklaides vietas īpašnieks (gadījumā, ja kultūras, atpūtas un izklaides vieta aizņem daļu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās telpu kopējās platības, kadastrālās uzmērīšanas lietas telpu plānā norāda robežas, no kurām var identificēt kultūras, atpūtas un izklaides vietas atrašanās vietu telpu plānā un tās platību);
 • informācija par kultūras, atpūtas un izklaides vietas triju mēnešu kopējā apgrozījuma apmēru 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019.gada oktobrī, novembrī un decembrī.
 • PVN deklarācijas vai, ja nodokļu maksātājs nav reģistrēts kā PVN maksātājs, pārskats par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par kultūras, atpūtas un izklaides vietas kopējā apgrozījuma krituma aprēķinā ietvertajiem mēnešiem;
 • aizpildīta deklarācija par nodokļu maksātāja atbilstību mazajam (sīkajam) vai vidējam saimnieciskās darbības veicējam, plašāka informācija pieejama šeit;
 • Lai pārliecinātos, ka uzņēmums nav nonācis finanšu grūtībās (GNU), lūgums aizpildīt sekojošu informāciju par finanšu datiem uz 31.12.2019 saskaņā ar gada pārskatu:
 • Kredītiestādes vai maksājumu pakalpojuma sniedzēja līgums/iesniegums/izziņa par iesniegumā norādītā konta atvēršanu, vai cits dokuments, piemēram, konta izdruka vai ekrānšāviņš, kas satur konta numuru, uzņēmuma nosaukumu un uzņēmuma reģistrācijas numuru;
 • Nodokļu maksātāja pārstāvēttiesīgās personas izdota ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pilnvara, ja iesniegumu paraksta vai, izmantojot valsts platformu biznesa attīstībai www.business.gov.lv, iesniedz persona, kura nav tiesīga pārstāvēt nodokļu maksātāju.

Lēmuma pieņemšana:

 • LIAA pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas izmaksā atbalstu. LIAA lēmumu nosūta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
 • LIAA lēmumu pieņem līdz 2022. gada 30. jūnijam.
 • LIAA atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros, ņemot vērā secību, kādā nodokļu maksātāji iesnieguši iesniegumus.

Uzraudzība:

 • Ja piešķirtais atbalsts pārsniedz MK noteikumi Nr.772 21.4. apakšpunktā minētā apgrozījuma krituma segšanai nepieciešamo apmēru, nodokļu maksātājs nekavējoties informē LIAA par apstākļiem, kas ir par pamatu piešķirtā atbalsta pilnīgai vai daļējai atmaksai, un labprātīgi atmaksā LIAA atbalsta daļu, kas nav izlietota.
 • Nodokļu maksātājs līdz 2022. gada 31. jūlijam iesniedz LIAA informāciju un maksājumus apliecinošus dokumentus (piemēram, konta izdrukas, maksājuma uzdevumus), kas apliecina, ka saņemtais atbalsts izmantots, lai segtu operacionālās izmaksas.
 • Lai pārliecinātos par nodokļu maksātāja atbilstību un viņa saņemtā atbalsta izlietošanas atbilstību MK noteikumu Nr.772 prasībām, LIAA izlases veidā pārbauda 15 % no kopējā nodokļu maksātāju skaita, kas saņēmuši atbalstu.
 • LIAA ir tiesības pieprasīt no nodokļa maksātāja nepieciešamo informāciju pārbaudes veikšanai.
 • Ja nodokļu maksātājs līdz 2022. gada 30.jūnijam nav labprātīgi atmaksājis piešķirto neapgūto komercdarbības atbalstu, līdz 2022. gada 31. jūlijam nav iesniedzis LIAA dokumentus, kas apliecina, ka saņemtais atbalsts izmantots lai segtu operacionālās izmaksas vai ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, LIAA pieņem lēmumu par atbalsta atgūšanu. Šajā gadījumā nodokļu maksātājam ir pienākums atmaksāt saņemto komercdarbības atbalstu pilnā apmērā.

Noderīgas saites:

 • VID administrētā nodokļu parādnieku datu bāze šeit
 • Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. red. šeit