Pieteikumu pieņemšana noslēgusies! 

2021. gada 30. jūnijā noslēgusies pieteikumu iesniegšana atbalsta programmā Atbalsts sporta centriem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai.

 

Programmas nosacījumi

Atbalsta programma Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem – sporta centru īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un nomniekiem – to īpašumā, pārvaldībā vai nomā esošo sporta centru (turpmāk – sporta centrs) apgrozījuma krituma kompensācijai.

Programma tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 277 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem sporta centriem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.277) nosacījumiem.

Atbalstu – vienreizēju grantu – piešķirs Covid-19 krīzes skartam komersantam tā īpašumā, pārvaldībā vai nomā esoša sporta centra operacionālo izmaksu segšanai par komunālajiem maksājumiem, tai skaitā, elektrības, ūdens un siltuma apgādes, nekustamā īpašuma nomas, kā arī saistību maksājumiem, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojuma izmaksām no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Atbalsta programmas izpratnē par sporta centru uzskata sporta iekštelpas – fitnesa centrus, sporta klubus, sporta zāles, ledus halles, publiskas lietošanas peldbaseinus un olimpiskos sporta centrus ar kopējo iekštelpu platību virs 500 m2.

Atbalstu var saņemt komersants:

 • kuram Covid-19 krīzes ietekmē konkrētā sporta centra kopējais apgrozījuma kritums 2020. gada decembrī un 2021. gada janvārī, februārī un martā, salīdzinot ar 2019. un 2020. gada attiecīgo mēnešu apgrozījuma kopsummu, ir vismaz 60 %.
 • kurš atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma statusam vai lielā uzņēmuma definīcijai.
 • Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības (izņemot kredītiestāžu un finanšu iestādes), tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no darbībām, kurām piešķirts komercdarbības atbalsts šo noteikumu ietvaros.

Atbalstu nepiešķir:

 • komersantam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;
 • vidējam vai lielajam komersantam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai:
 • sīkajam (mikro) vai mazajam komersantam, ja tas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:
  • tas jau 2019. gada 31. decembrī bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;
  • tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un joprojām nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;
 • ārzonā reģistrētām juridiskām personām vai personu apvienībām, kā arī Latvijā reģistrētām juridiskām personām, kurās vairāk nekā 25 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;
 • kredītiestādēm un finanšu iestādēm;
 • valsts un pašvaldību institūcijām, publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām, brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām, izņemot publiskas lietošanas peldbaseinus ar nacionālās sporta bāzes statusu un olimpiskos centrus;
 • sporta centru apakšnomniekiem, kuri nomā telpas olimpiskajos sporta centros.

Atbalsta apmērs

 • Vienreizējs maksājums – 25 eiro par katru sporta centra iekštelpu kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, izņemot iznomātās biroja telpas un tirdzniecības telpas komercdarbībai kopējam atbalsta apmēram nepārsniedzot apgrozījuma krituma apmēru.
 • Piešķiramā ierobežota apjoma atbalsta apmērs vienam uzņēmumam un ar to saistīto personu grupai nepārsniedz 1 800 000 eiro (atbalstu piešķir Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) ietvaros).
 • Ja komersants ir saistīto personu grupā, komercdarbības atbalstu piešķir, ievērojot komersantu iesniegumu iesniegšanas secību, lai nodrošinātu, ka saistīto personu grupā netiek pārsniegts šo noteikumu ietvaros pieļaujamais maksimālais atbalsts.
 • Komercdarbības atbalstam komersants var pieteikties vienu reizi.
 • Atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu.

Finansējums

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 8 000 000 eiro.

Atbalsta izlietojums

Operacionālo izmaksu segšanai (komunālos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas) no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Pieteikšanās termiņš

No 2021. gada 25. maija līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Lai pieteiktos atbalstam, jāiesniedz:

 • Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, ja attiecināms. Deklarācija pieejama šeit.
  Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Pielikums pieejams šeit. 
  (Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības)
  Vēršam uzmanību, ka lielajiem komersantiem MVK deklarācija nav jāsniedz!
 • Lai pārliecinātos, ka uzņēmums nav nonācis finanšu grūtībās (GNU), lūgums aizpildīt sekojošu informāciju par pēdējo noslēgto gada pārskatu calc.liaa.gov.lv
 • Sporta centra ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta, kas apliecina  informāciju par kopējo sporta centra iekštelpu platību;
 • Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas par sekojošiem mēnešiem – 2019. un 2020. gada decembris, 2020. un  2021. gada: janvārs, februāris un marts  vai, ja komersants nav reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, pārskatu par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par šo noteikumu 5.2.1. vai 5.2.2. apakšpunktā minētajiem mēnešiem;
 • Informācija par sporta centra ieņēmumu veidiem, nodalot sporta centra iekštelpu un ārtelpu ieņēmumus par mēnešiem, kuros radies iekštelpu apgrozījuma kritums. Paraugs pieejams šeit.
 • Ja atbalsta pretendents nav sporta centra telpu īpašnieks, iesniegumam pievieno telpu nomas līgumu par sporta centra telpu nomu vai sporta centra pārvaldību apliecinošo dokumentu;
 • Kredītiestādes vai maksājumu pakalpojuma sniedzēja līgums/iesniegums/izziņa par iesniegumā norādītā konta atvēršanu, vai cits dokuments, piemēram, konta izdruka vai ekrānšāviņš, kas satur konta numuru, uzņēmuma nosaukumu un uzņēmuma reģistrācijas numuru;
 • Uzņēmuma pārstāvēttiesīgās personas izdota ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pilnvara, ja iesniegumu paraksta vai, izmantojot portālu www.latvija.lv, iesniedz persona, kura nav tiesīga pārstāvēt uzņēmumu.

Iesniegumu iesniegšana

Iesniegumu elektroniski iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu apliecinātu sūtot uz pasts@liaa.gov.lv vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Papīra formātā iesniegtie projekti netiks vērtēti!

  Lēmuma pieņemšanas kārtība

  • Lēmumu par atbalsta piešķiršanu LIAA pieņem līdz 2021. gada 30. septembrim. (Projektiem, kas iesniegti LIAA no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lēmumi par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemti līdz 2021. gada 31. oktobrim.)
  • LIAA atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros, ņemot vērā secību, kādā komersanti iesnieguši iesniegumus.
  • Izmaksu par visu pieprasīto atbalstu LIAA veic 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.  
  • Finansējums jāizlieto, lai segtu  operacionālās izmaksas no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

  Svarīgi! Ja piešķirtais atbalsts pārsniedz pārsniedz sporta centriem apgrozījuma krituma segšanai nepieciešamo apmēru (MK noteikumu Nr. 2277 5.2.punts), komersants nekavējoties informē LIAA par apstākļiem, kas ir par pamatu piešķirtā komercdarbības atbalsta pilnīgai vai daļējai atmaksai, un labprātīgi atmaksā LIAA komercdarbības atbalsta daļu, kas nav izlietota apgrozījuma krituma segšanai. Šajā gadījumā LIAA lēmumu par komercdarbības atbalsta atgūšanu nepieņem.

  Uzraudzība

  • Komersants līdz 2022. gada 31. janvārim iesniedz LIAA informāciju un maksājumus apliecinošus dokumentus (konta izdrukas, maksājuma uzdevumus), kas apliecina, ka saņemtais komercdarbības atbalsts izmantots lai segtu operacionālās izmaksas.
  • Lai pārliecinātos par komersanta un tā saņemtā komercdarbības atbalsta izlietošanas atbilstību šo noteikumu prasībām, LIAA izlases veidā pārbauda 15 % no kopējā komersantu skaita, kas saņēmuši komercdarbības atbalstu šajā programmā.
  • LIAA ir tiesības pieprasīt no komersanta nepieciešamo informāciju pārbaudes veikšanai.
  • Ja komersants līdz 2021. gada 31. decembrim nav labprātīgi atmaksājis piešķirto neapgūto komercdarbības atbalstu, līdz 2022. gada 31. janvārim nav iesniedzis LIAA dokumentus, kas apliecina, ka saņemtais komercdarbības atbalsts izmantots lai segtu operacionālās izmaksas vai ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, LIAA pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta atgūšanu. Šajā gadījumā komersantam ir pienākums atmaksāt saņemto komercdarbības atbalstu pilnā apmērā.