Atbalsta nosacījumi un kritēriji

Vai šajā atbalsta mehānismā tomēr nav iespēja arī pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas nav Olimpiskie centri, pieteikties uz atbalstu?
100% pašvaldības kapitālsabiedrības var saņemt atbalstu?

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 277 20.6. apakšpunktam, komercdarbības atbalstu nepiešķir valsts un pašvaldību institūcijām, publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām, brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām, izņemot publiskas lietošanas peldbaseinus ar nacionālās sporta bāzes statusu un olimpiskos centrus. 100% pašvaldības kapitālsabiedrībai atbalsts netiek paredzēts, ja vien tas nav publiskas lietošanas peldbaseins ar nacionālās sporta bāzes statusu vai olimpiskais centrs.

Ja uzņēmējdarbība sākta 2020.gada jūlijā un nav ar ko salīdzināt. Vai šādā gadījumā var pieteikties?

Atbilstoši pašlaik spēkā esošiem MK noteikumiem Nr.277 pieteikties atbalsta saņemšanai nav iespējams. Iespējams tiks veikti normatīvo aktu grozījumi, kas pieļaus pieteikties atbalstam norādītajā situācijā.

Kas ir “kopējie ieņēmumi par sporta centra iekštelpām”?

Kopējie ieņēmumi no sporta centra iekštelpām ir sporta centra PVN deklarācijā norādītie ieņēmumi attiecīgajā mēnesī no kuriem tiek atskaitīti ārpus sporta centra iekštelpām gūtie ieņēmumi (piemēram, autostāvvietas iznomāšana).

Ieņēmumos no sporta centra iekštelpām netiek saprasts konkrēta ieņēmumu veida vai darbības nozares ieņēmumi, bet visi ieņēmumi konkrētā objektā.

Vai no neto apgrozījuma jānodala konkrēts ieņēmumu veids, jeb tiek vērtēts viss neto apgrozījums?

Kopējie ieņēmumi no sporta centra iekštelpām ir sporta centra PVN deklarācijā norādītie ieņēmumi attiecīgajā mēnesī no kuriem tiek atskaitīti ārpus sporta centra iekštelpām gūtie ieņēmumi (piemēram, autostāvvietas iznomāšana).

Ieņēmumos no sporta centra iekštelpām netiek saprasts konkrēta ieņēmumu veida vai darbības nozares ieņēmumi, bet visi ieņēmumi konkrētā objektā.

Vienā no kritērijiem ir norādīts, ka tie kas jau saņem kādu no valsts atbalstiem uz šo vienreizējo pabalstu nevar pretendēt.
Varbūt ir iespējams pretendēt uz konkrētu remontdarbu izmaksu segšanu? Nepretendējot uz visu summu attiecībā pret m2.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 277 10.8. punktam komersants apliecina, ka iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām. Līdz ar to ir iespējams saņemt citu atbalstu, tikai ne par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 2.punktam, atbalsts tiek piešķirts, lai segtu operacionālās izmaksas (komunālos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas).

Atbalstu iespējams pieprasīt mazākā apmērā, bet vēršam uzmanību, ka remontdarbi neietilpst operacionālajās izmaksās.

Sporta centros ir telpas ar dažādām funkcijām, piemēram, tualetes, ģērbtuves, žāvētavas, ledus arēnas, fitnesa centri, gaiteņi, kases, kafejnīcas, ēdnīcas, biroji u.c. Vai Noteikumu Nr.277 8.punktā minētais atbalsts ir attiecināms uz visām (jebkurām) sporta centrā esošajām minētajām telpām?

Atbalsts noteikts 25 eiro apmērā par katru sporta centra iekštelpas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās  kopējās platības m2, atskaitot iznomātās biroja telpas un tirdzniecības telpas komercdarbībai, un nepārsniedzot kopējos zaudējumus par periodu.

Kā precīzi aprēķināt kompensējamo telpu platību un kādus dokumentus iespējams izmantot kā pamatojumu platības aprēķinam – kā rīkoties, ja

  1. inventarizācijas lietās norādītā stāvvietu platība nav apzīmēta kā stāvvieta, bet gan kā “nedzīvojamā ārtelpu platība”
    un
  2. dažas no telpām, kas norādītas kā stāvvieta, patiesībā ir parastākās t/c palīgtelpas?

Kā pamatojums kompensējamo telpu platības aprēķinam ir iesnieguma veidlapā un ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītā informācija. Gadījumā, ja faktiskā tirdzniecības centra platība (izņemot stāvlaukumus) ir mazāka nekā kadastrālās uzmērīšanas lietā norādīts, par to jānorāda iesnieguma veidlapā veicot atbalsta summas aprēķinu.

  1. Projekta iesniegumā jānorāda informācija, ka kadastrālās uzmērīšanas lietā stāvvieta apzīmēta kā “nedzīvojamā ārtelpu platība”;
  2. Pie projekta iesnieguma pievienot pamatojošu skaidrojumu un dokumentāciju, kas pie projekta iesnieguma tiks izvērtēta.

Vai drīkst iekļaut koridoru starp hallēm, ja koridoram ir atsevišķa kadastra lieta?

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 277 8.punktam komercdarbības atbalsta apmērs ir 25 eiro par katru sporta centra iekštelpu kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru. Ja tas ir iekštelpu koridors, kas savieno iekštelpu sporta halles un viss kopā kompleksi ir uzskatāms kā iekštelpu sporta centrs (sastāv no vairākām hallēm un savienojošiem koridoriem), tad visa platība, tai skaitā savienojošais iekštelpu koridors, var tikt iekļauta kopējā sporta centra iekštelpu platības aprēķinā.

Ja sporta centrs ir izvietots divās adresēs – abas ēkas savienotas ar slēgtu pāreju, bet otrā ēkā ir mazāk par 500m2, vai var uzskatīt, ka šis ir viens sporta centrs un sasummēt abu telpu kvadrātmetrus?

Ja sporta centrs pieder (vai ir pārvaldībā vai nomā) vienai un tai pašai juridiskajai personai/komersantam un pēc savas būtības tas ir viens sporta centrs, kas sastāv no vairākām ēkām, kas savienotas ar slēgtu pāreju, tad visas vienā sporta centrā esošās ēkas summējas kopējā aprēķina platībā kā vienots sporta centrs. Savukārt, ja viena komersanta īpašumā, pārvaldībā vai nomā atrodas vairāki sporta centri, iesniegumā iekļauj informāciju tikai par tiem sporta centriem, kuru iekštelpu platība pārsniedz 500 m2. Nepieciešams izvērtēt pēc būtības, vai tas ir viens sporta centrs, vai vairāki sporta centri.

Likme par kvadrātmetru būs 25 eiro vai līdz 25 eiro?

Atbalsts noteikts 25 eiro apmērā par katru sporta centra iekštelpas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās  kopējās platības m2, atskaitot iznomātās biroja telpas un tirdzniecības telpas komercdarbībai.

Kompensējamās izmaksas

Lūdzu sīkāk paskaidrot Noteikumu Nr.277 2.punktā minētas izmaksas, t.i., ko ietver saistību maksājumi, tai skaitā kredītmaksājumi un ārpakalpojumu izmaksas?

Ar saistību maksājumiem tiek saprasti kredītmaksājumi, procentu maksājumi, kā arī līzingmaksājumi, savukārt ar ārpakalpojumu izmaksām tiek saprasti grāmatvedības pakalpojumi, apsaimniekošanas pakalpojumi, kā arī dažādu sistēmu uzturēšanas pakalpojumi, piemēram, ventilācijas, gāzes, signalizācijas, uzturēšanas sistēmu.

Vai izrakstītie kredītrēķini ir ņemami vērā, lai salīdzinātu periodu apgrozījumus?

Jā, kredītrēķini tiek ņemti vērā, bet tie nevar tikt izrakstīti vai pārrēķināti pēc iesnieguma iesniegšanas dienas.

Vai no kompensējamiem ēkas komunālajiem maksājumiem jāizslēdz uz biroja telpām attiecināmo izdevumu daļa?

Iznomātās telpas citiem birojiem (citām organizācijām) netiek iekļautas sporta centra iekštelpu kopējās platības m2, paša sporta centra biroja vai administrācijas telpas ir iekļaujamas kopējā platībā.

Kas ietilpst operacionālajās izmaksās?

Operacionālajās izmaksās ietilpst komunālie maksājumi, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma noma, saistību maksājumi, tai skaitā kredītmaksājumi, un ārpakalpojumu izmaksas.

Papildus informējam, ka ar saistību maksājumiem tiek saprasti kredītmaksājumi, procentu maksājumi, kā arī līzinga maksājumi, savukārt ar ārpakalpojumu izmaksām tiek saprasti grāmatvedības pakalpojumi, apsaimniekošanas pakalpojumi, kā arī dažādu sistēmu uzturēšanas pakalpojumi, piemēram, ventilācijas, gāzes, signalizācijas, uzturēšanas sistēmu.

Vai reklāmas izmaksas ir kompensējamas?

Atbalsts ir paredzēts apgrozījuma krituma kompensācijai, lai segtu operacionālās izmaksas (komunālie maksājumi (tai skaitā elektrības, ūdens un siltuma apgāde), nekustamā īpašuma nomas, saistību maksājumus,  ārpakalpojumu izmaksas). Ar saistību maksājumiem tiek saprasti kredītmaksājumi, procentu maksājumi, kā arī līzingmaksājumi, savukārt ar ārpakalpojumu izmaksām tiek saprasti grāmatvedības pakalpojumi, apsaimniekošanas pakalpojumi, kā arī dažādu sistēmu uzturēšanas pakalpojumi, piemēram, ventilācijas, gāzes, signalizācijas, uzturēšanas sistēmu. Reklāmas izmaksas neietilpst operacionālajās izmaksās, līdz ar to tās nav kompensējamas.

Un vai reklāmas uz sporta halles sienām ir attiecināmas apgrozījums vai ir jānodala?

Sporta centra kopējā apgrozījuma kritumam vismaz 60% apmērā tiek norādīts viss kopējais sporta centra iekštelpu apgrozījuma kritums. Ja reklāma atrodas uz sporta centra sienas telpas iekšpusē, tas tiek iekļauts kopējā iekštelpu sporta centra apgrozījuma kritumā. Ja reklāma atrodas uz sporta centra sienas ēkas ārpusē, tas netiek iekļauts kopējā iekštelpu sporta centra apgrozījuma kritumā.

Iesniedzamie dokumenti

Kas tieši un kādā formātā jāiesniedz LIAA līdz 31.05.2021?

Līdz 31.05.2021. LIAA jāiesniedz iesniegums (Projekta iesnieguma veidlapa - LIAA tīmekļvietnē tiks publicēta pēc MK noteikumu nr. 277 saskaņošanas ar EK un spēkā stāšanās) ar MK noteikumu Nr. 229 11. punktā norādīto informāciju un minētajiem pielikumiem. Papildus iesniedzamie dokumenti norādīti arī LIAA tīmekļvietnē: https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/atbalsts-sporta-centriem

PVN Deklarācijas 1-III pielikumos atspoguļoti visi organizācijas ieņēmumi, mūsu gadījumos tie ir ieņēmumi no halles, stadiona, autostāvietas, kafejnīcas, ofisa telpu nomas kā arī no reklāmas pakalpojumiem , kas saistīti SC darbību.
Kādi papildus dokumenti iesniedzami, lai precīzi atspoguļotu apgrozījuma kritumu sporta iekštelpās 2020. gada decembrī un 2021.gada janvārī, februārī un martā, salīdzinot ar 2019. gada un 2020.gada attiecīgajiem mēnešiem.

Tā kā sporta centrs darbību neveic dēļ ierobežojumiem, tam, kā objektam, nav ienākumu par visu minēto atbalsta periodu, taču ir papildus ienākumi no citas komercdarbības, kas nav saistīta ar konkrēto sporta centru.

5.2. punkts nosaka terminu “konkrēta sporta centra apgrozījums”, kas liek noprast, ka objektīvi iesniedzami dati, kas attiecas uz sporta centra, nevis uzņēmuma darbības rezultātiem, bet 10.4. punktā pie pievienojamiem dokumentiem jāiesniedz kopējās PVN deklarācijas. Vai no tām būtu jānodala atsevišķi uz sporta centru attiecināmie dati?

Iesnieguma veidlapā attiecīgajā sadaļā ir jānorāda sporta centra attiecīgā mēnesī gūtie ieņēmumi no sporta centra iekštelpām un iesnieguma pielikumā jāpievieno attiecīgo mēnešu PVN deklarācijas, kuros radies apgrozījuma kritums.

Gadījumā, ja PVN deklarācijās atspoguļoti arī ar sporta centra iekštelpām nesaistītie ieņēmumi, iesnieguma veidlapā ir jānorāda kāda ir konkrētā mēnesī ar sporta centra iekštelpām nesaistīto ieņēmumu summa, papildus norādot iekštelpu ieņēmumu aprēķinu (PVN deklarācijā norādītie ieņēmumi – ārtelpu ieņēmumi = iekštelpu ieņēmumi).

Kādā veidā jābūt kadastrālās uzmērīšanas lietai : PDF vai kopijas ar plāniem vai bez?

Projekta iesniegumam jāpievieno pilna kadastrālās uzmērīšanas lieta PDF formātā.

 

Kādā veidā iesniegt Kadastra lietu pdf, ja apjoma dēļ nevar pievienot e-pasta vēstulē?

Ja kadastrālās uzmērīšanas lieta ir pārāk liela, lai nosūtītu vienā Pdf failā, tad kadastrālās uzmērīšanas lietu būtu jādala daļās (vairākos pdf failos) un jāsūta vairākos atsevišķos e-pastos, pievienojot informāciju e-pastā, ka tas ir sadalīts un tiks nosūtīts atsevišķi.

Vai jāiesniedz visu sporta klubu nomas līgumi pilnā apmērā? Piemēram, ja pieder 14 sporta klubi un katra līgums ir apmēram 70lpp.

Iesniegtajam līgumam LIAA ir jābūt tādā apjomā, lai konstatētu slēdzējpuses, noslēgšanas datumu, līguma priekšmetu, nomas maksu, darbības termiņu  un parakstus. Ja iesnieguma vērtēšanas laikā būs papildus jautājumi, LIAA lūgs iesniegt pilnu līguma tekstu.

Vai sūtot pieteikumu e-pastā katrs pievienojamais dokuments ir jāparaksta atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu?

Jā, katrs dokuments atsevišķi ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Atbalsta izlietojums

Atbalsta saņemšanas gadījumā, kādas būs līdzekļu izmantošanas vadlīnijas, termiņš?

Komercdarbības atbalsts jāizlieto, lai segtu operacionālās izmaksas (komunālos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas) no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim.