Pieteikumu pieņemšana noslēgusies!

2021. gada 30. jūnijā noslēgusies pieteikumu iesniegšana atbalsta programmā Atbalsts tirdzniecības centriem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai.

Programmas nosacījumi

Atbalsta programma Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem, lai kompensētu tā īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas ieņēmumu kritumu, kas radies vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ.

Programma tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumu Nr.229 “Noteikumi par nomas apgrozījuma krituma kompensāciju Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.229) nosacījumiem. Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 229 "Noteikumi par nomas apgrozījuma krituma kompensāciju Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem"

Atbalstu – vienreizēju grantu - piešķirs Covid-19 krīzes skartam komersantam tā īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas ieņēmumu krituma kompensācijai, lai segtu operacionālās izmaksas (ēkas lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas) no 2020. gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Atbalsta programmas izpratnē par tirdzniecības centru uzskata ēku, kura vienlaikus atbilst visām šādām pazīmēm:

 • iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai;
 • kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2;
 • tās atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojumu sniedzēji;
 • pārtikas preču veikali neaizņem vairāk kā 30 % no kopējās tirdzniecībai atvēlētās platības.

Atbalstu var saņemt komersants:

 • Covid-19 krīzes ietekmē konkrētā tirdzniecības centra kopējais nomas apgrozījuma kritums ir vismaz 30 %, ņemot vērā izrakstītos rēķinus un kredītrēķinus par šādiem laikposmiem (jāizpildās vismaz vienam no sekojošiem kritērijiem):
  • salīdzinot par 2020. gada decembri un 2021. gada janvāri, februāri un martu izrakstīto rēķinu kopsummu ar rēķinu kopsummu, kas izrakstīti par 2019. un 2020. gada vai 2018. un 2019. gada attiecīgajiem mēnešiem;
  • salīdzinot par 2021. gada janvāri un februāri izrakstīto rēķinu kopsummu ar rēķinu kopsummu, kas izrakstīti par 2020. gada novembri un decembri;
  • salīdzinot par 2021. gada janvāri, februāri, martu un aprīli izrakstīto rēķinu kopsummu ar rēķinu kopsummu, kas izrakstīti par 2020. gada septembri, oktobri, novembri un decembri;
 • atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma statusam vai lielā uzņēmuma definīcijai.

Atbalstu nepiešķir:

 • komersantam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir VID nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;
 • vidējam vai lielajam komersantam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;
 • sīkajam (mikro) vai mazajam komersantam, ja tas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:
  • tas jau 2019. gada 31. decembrī bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;
  • tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un joprojām nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;
 • ārzonā reģistrētām juridiskām personām vai personu apvienībām, kā arī Latvijā reģistrētām juridiskām personām, kurās vairāk nekā 25 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;
 • kredītiestādēm un finanšu iestādēm;
 • ja komersants ir atkārtoti pārkāpis Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 24.7 6. apakšpunktā paredzētās prasības.

Atbalsta apmērs

 • Vienreizējs maksājums - 15 eiro par katru tirdzniecības centra ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības m2, izņemot stāvlaukumus, kopējam atbalsta apmēram nepārsniedzot nomas ieņēmumu krituma apmēru.
 • Piešķiramā ierobežota apjoma atbalsta apmērs vienam uzņēmumam un ar to saistīto personu grupai nepārsniedz 1 800 000 eiro (atbalstu piešķir Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) ietvaros).
 • Ja komersants ir saistīto personu grupā, komercdarbības atbalstu piešķir, ievērojot komersantu iesniegumu iesniegšanas secību, lai nodrošinātu, ka saistīto personu grupā netiek pārsniegts šo noteikumu ietvaros pieļaujamais maksimālais atbalsts.
 • Komercdarbības atbalstam komersants var pieteikties vienu reizi.
 • Atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu.

Finansējums

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 20 000 000 eiro.

Atbalsta izlietojums

Operacionālo izmaksu segšanai (ēkas lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas) no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Pieteikšanās termiņš

No 2021. gada 25. maija līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Pieteikšanās kārtība

Lai pieteiktos atbalstam, jāiesniedz:

 • Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, ja attiecināms. Deklarācija pieejama šeit.
  Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Pielikums pieejams šeit. 
  (Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības)
  Vēršam uzmanību, ka lielajiem komersantiem MVK deklarācija nav jāsniedz!
 • Lai pārliecinātos, ka uzņēmums nav nonācis finanšu grūtībās (GNU), lūgums aizpildīt sekojošu informāciju par pēdējo noslēgto gada pārskatu calc.liaa.gov.lv
 • Tirdzniecības centra kadastrālās uzmērīšanas lieta;
 • Rēķinu kopsavilkums vai informācija (izdrukas) no grāmatvedības reģistriem par mēnešiem, kuros radies nomas apgrozījuma kritums, kurās būtu dati par nomniekiem, nomas rēķinu datumiem, to numuriem un summām. Paraugs pieejams šeit.
 • Spēkā esoši telpu nomas līgumi ar vismaz pieciem tirdzniecības dalībniekiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kas veic savu darbību tirdzniecības centra telpās;
 • Informācija par pārtikas preču veikalu skaits, to nosaukumiem un to platību (tirdzniecībai atvēlēto) kvadrātmetros;
 • kredītiestādes vai maksājumu pakalpojuma sniedzēja līgums/iesniegums/izziņa par iesniegumā norādītā konta atvēršanu, vai cits dokuments, piemēram, konta izdruka vai ekrānšāviņš, kas satur konta numuru, uzņēmuma nosaukumu un uzņēmuma reģistrācijas numuru;
 • Uzņēmuma pārstāvēttiesīgās personas izdota ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pilnvara, ja iesniegumu paraksta vai, izmantojot portālu www.latvija.lv, iesniedz persona, kura nav tiesīga pārstāvēt uzņēmumu.

Iesniegumu iesniegšana

Iesniegumu elektroniski iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu apliecinātu sūtot uz pasts@liaa.gov.lv vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Papīra formātā iesniegtie projekti netiks vērtēti!

pieteikuma iesniegšana latvija.lv

Lēmuma pieņemšanas kārtība

 • Lēmumu par atbalsta piešķiršanu LIAA pieņem līdz 2021. gada 30. septembrim. (Projektiem, kas iesniegti LIAA no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lēmumi par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemti līdz 2021. gada 31. oktobrim.)
 • LIAA atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros, ņemot vērā secību, kādā komersanti iesnieguši iesniegumus.
 • Izmaksu par visu pieprasīto atbalstu LIAA veic 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.  
 • Komersantam pēc lēmuma par komercdarbības atbalsta piešķiršanu ir aizliegts pārrēķināt izrakstītos rēķinus un izrakstīt tirdzniecības centra nomniekiem papildu nomas maksas rēķinus par 2020. gada decembri un 2021. gada janvāri, februāri un martu.
 • Finansējums jāizlieto, lai segtu  operacionālās izmaksas no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Svarīgi! Ja piešķirtais atbalsts pārsniedz nomas apgrozījuma krituma segšanai nepieciešamo apmēru (MK noteikumu Nr. 229 5.2.punts), komersants nekavējoties informē LIAA par apstākļiem, kas ir par pamatu piešķirtā komercdarbības atbalsta pilnīgai vai daļējai atmaksai, un labprātīgi atmaksā LIAA atbalsta daļu, kas nav izlietota nomas apgrozījuma krituma segšanai. Šajā gadījumā LIAA lēmumu par komercdarbības atbalsta atgūšanu nepieņem.

Uzraudzība

 • Komersants līdz 2022. gada 31. janvārim iesniedz LIAA informāciju un maksājumus apliecinošus dokumentus (piemēram, konta izdrukas, maksājuma uzdevumus), kas apliecina, ka saņemtais komercdarbības atbalsts izmantots lai segtu operacionālās izmaksas.
 • Lai pārliecinātos par komersanta un tā saņemtā komercdarbības atbalsta izlietošanas atbilstību šo noteikumu prasībām, LIAA izlases veidā pārbauda 15 % no kopējā komersantu skaita, kas saņēmuši komercdarbības atbalstu šajā programmā.
 • LIAA ir tiesības pieprasīt no komersanta nepieciešamo informāciju pārbaudes veikšanai.
 • Ja komersants līdz 2021. gada 31. decembrim nav labprātīgi atmaksājis piešķirto neapgūto komercdarbības atbalstu, līdz 2022. gada 31. janvārim nav iesniedzis LIAA dokumentus, kas apliecina, ka saņemtais komercdarbības atbalsts izmantots lai segtu operacionālās izmaksas vai ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, LIAA pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta atgūšanu. Šajā gadījumā komersantam ir pienākums atmaksāt saņemto komercdarbības atbalstu pilnā apmērā.