Datums 31. augusts, 2023 – 28. septembris, 2023
LaiksVisu dienu
Vieta Tiešsaiste

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Cutting-Edge Entrepreneurship 2023 Autumn

ENG information available bellow


Iedomājies izcilus un talantīgus uzņēmējus, kurus Tu apbrīno. Viņi visi reiz bija ceļa sākumā. Šis var būt Tavs sākums. “Uzņēmējdarbība celmlaužiem” ir pirmais solis, lai izveidotu savu zinātņietilpīgo uzņēmumu.

Programma tiešsaistē: “Uzņēmējdarbība celmlaužiem”

Piecu nedēļu praktiskas apmācības, kā izveidot un vadīt savu zinātņietilpīgo jaunuzņēmumu.

Lūdzu ņemt vērā, ka mācības ir dalītas divās plūsmās. Uzņēmēju plūsma uzsāks mācības 31. augustā, bet zinātnieku plūsma 6. septembrī.

Apvieno zinātni ar biznesu. Radi jaunu vērtību!

Rezervē sev vietu jau tagad. 

Kāpēc zinātņietilpīgā uzņēmējdarbība?

Apvienojot zinātni un biznesu, var radīt vislielāko ietekmi un pārmaiņas. Turklāt šī joma ir arī ienesīga, kā arī Eiropas Komisija turpmākajos gados šo uzņēmējdarbības virzienu ir plānojusi īpaši atbalstīt.

Programmā Tu iegūsi:

 1. Prasmes, kā nodibināt un vadīt savu zinātnē balstīto jaunuzņēmumu.
 2. Zināšanas, kā komercializēt zinātniskos atklājumus un kā veidot ilgtspējīgu biznesa modeli.
 3. Ieskatu, kur meklēt finansējumu un kā to pieteikt.
 4. Iespēju piedalīties “Ignition Event” 2023. gada oktobrī, kur varēsi sastapt zinātniekus, uzklausīt viņu atklājumus un, iespējams, izveidot kopīgu jaunuzņēmuma komandu.

Šī programma ir domāta Tev, ja:

 1. Tevi aizrauj inovācijas, kuru pamatā ir zinātniskie atklājumi.
 2. Tu vēlies radīt biznesu ar augstu pievienoto vērtību.
 3. Tu meklē jaunu, jēgpilnu karjeras ceļu.
 4. Vēlies izaicināt sevi, apgūt jaunas prasmes un iekļūt pasaulē, kur bizness saplūst ar zinātni.
 5. Jau esi dibinājis savus jaunuzņēmumus, taču šoreiz vēlies izzināt jaunu nozari un sākt jaunu biznesu.

Godātie zinātnieki! Ja jums ir atklājumi, ko vēlaties komercializēt, taču paši vairāk vēlaties koncentrēties uz zinātnisko darbu, nevis uzņēmējdarbību, tad mums ir risinājums arī jums! Reģistrējies šīs programmas "Zinātnieku plūsmai" un apgūsti, kā izvēlēties pareizo komercializācijas veidu un kā strādāt komandā ar uzņēmējiem.

Šī mācību programma Tev būs bez maksas.

Darba valoda – angļu

Nodarbības tiešsaistē, ieraksti nebūs pieejami.

Ja Tevi ir ieinteresējusi Deep Tech kultūra un vēlies iegūt plašāku ieskatu par aktualitātēm, pasākumiem utt., tad aicinām gan uzņēmējus, gan zinātniekus ielūkoties zinātnes komercializācijas platformas “Commercialization Reactor” mājaslapas izveidotajās informatīvajās sadaļās par zinātnē balstītu uzņēmējdarbību:

www.commercializationreactor.com/ignition-qualifiers uzņēmēju plūsmai www.commercializationreactor.com/dive zinātnieku plūsmai. 

Kontaktinformācija:

Programmas vadība, saturs un mājasdarbi
Aleksejs Korabovskis, +371 29809104apply@commercializationreactor.com

Tehniskie jautājumi
Adams Adamovičs, +371 22015855public@commercializationreactor.com

Citi jautājumi
Dace Dumbere-Bregže, Inovāciju atbalsta nodaļas vecākā projektu vadītāja, 
+371 26456113dace.dumbere@liaa.gov.lv

Mācību programmu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra īsteno sadarbībā ar zinātnes komercializācijas platformu “Commercialization Reactor” un Rīgas Ekonomikas augstskolu (“Stockholm School of Economics”). Dalībnieki, kas piedalīsies visās lekcijās un noslēgumā prezentēs darba rezultātus, saņems Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, “Commercialization Reactor” un Rīgas Ekonomikas augstskolas apliecinājumu par programmas apguvi.

Mācības tiek īstenotas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektos Inovāciju motivācijas programma un Tehnoloģiju pārneses programma.


Think of exceptional business founders you admire. They all started somewhere. You can start here. Cutting-edge entrepreneurship can be your first step in a journey to create your deep-tech start-up.

Online training: Cutting-edge entrepreneurship.

5-weeks hands-on training on how to build your deep-tech start-up.

Please note that the lessons are divided into two streams. The stream of entrepreneurs will start studies on August 31st, and the stream of scientists on September 6th.

Blend business with science. Create value.

Book your seat now! 

Why deep-tech?

By translating scientific achievements into business, one can achieve the biggest impact and drive change. In addition, this field is highly profitable, and in the coming years, European Commission has pledged to especially support it.

On completion of this program, you will walk away with skills:

 1. Understanding of how to establish and manage your deep-tech start-up.
 2. Knowledge of how to commercialize scientific findings and what steps you need to build a sustainable business model.
 3. Insight of how and where to pitch for finances, what funds are available now, and how to apply for them.
 4. Entry ticket to the Ignition Event in October 2023 where you will be able to meet scientists, learn about their findings and possibly form a start-up team.

This program is for you if:

 1. Science-driven innovation excites you.
 2. You want to create a business with high added value.
 3. You are in search of a new and meaningful career path.
 4. Eager to challenge yourself, learn new skills, and immerse in a world where business blends with science.
 5. Serial start-up entrepreneur but you want to explore a new area and start a new business this time.

Dear scientists! If you have scientific achievements you would like to commercialize, however, you prefer focusing on your research rather than entrepreneurship, we have a solution for you as well. Apply for the program's "Scientific flow" and learn how to choose the right type of commercialization and work in a team with entrepreneurs.

!!! This learning program will be free of charge.

Working language – English

Lessons will take place online, recordings will not be available.

If the culture of Deep Tech has interested you and you want to get a broader insight into current affairs, events, etc., then we invite both entrepreneurs and scientists to take a look at the informative sections of the science commercialization platform "Commercialization Reactor" website about science-based business:

www.commercializationreactor.com/ignition-qualifiers for Entrepreneurial stream www.commercializationreactor.com/dive  for Scientific stream.

Contact information:

Content of the program, topics, and tasks
Aleksejs Korabovskis, +371 29809104, apply@commercializationreactor.com

Technical questions
Adams Adamovičs, +371 22015855public@commercializationreactor.com

Other questions
Dace Dumbere-Bregže, Innovation Support Division Senior Project Manager,
+371 26456113, dace.dumbere@liaa.gov.lv

The training program is organized by the Investment and Development Agency of Latvia in cooperation with the science commercialization platform Commercialization Reactor and the Stockholm School of Economics in Riga. Participants who will participate in all lessons and take part in the final pitch session will receive a joint certificate from LIAA, Commercialization Reactor, and Stockholm School of Economics in Riga about the acquisition of the program.

The training is implemented within the framework of the European Regional Development Fund project Innovation Motivation Program and Technology Transfer Program.