Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina pieteikumu atlasi komersantu dalībai PeopleCert Scrum Master I apmācībās, kuras nodrošinās PeopleCert akreditēta mācību iestāde SIA “Penge” un PeopleCert akreditēta lektore.

Scrum ir Agile ietvars, kas palīdz komandām strādāt kopā, lai izstrādātu, piegādātu un pārvaldītu sarežģītus produktus. Tas palielina komandas produktivitāti, mudinot komandas spēlētājus mācīties no pieredzes, pašorganizēties un nepārtraukti uzlabot rezultātus!

Vairāk par apmācību saturu un norises gaitu: 

Apmācību kursa kopējais apjoms:  16 astronomiskās stundas

Apmācību norise: attālināti tiešsaistes platformā angļu valodā

Apmācību rezultātā, veiksmīgi nokārtojot eksāmenu, apmācību dalībnieki iegūs starptautiski atzītu sertifikātu!

Sertifikācija: pēc apmācībām dalībnieki saņems vaučeri eksāmena kārtošanai tiešsaistes vidē, kā arī apmācību dalībniekiem  tiks dota iespēju kārtot eksāmenu atkārtoti, ja eksāmens netiek nokārtots ar pirmo reizi.

Vēršam uzmanību, ka eksāmena nokārtošana ir obligāts nosacījums, pretējā gadījumā komersantam ir pienākums veikt mācību maksas atmaksu LIAA pilnā apmērā.

Pieteikšanās atvērta no 21.jūnija līdz 5.jūlijam.

Pieteikumu atlases ietvaros tiek plānots komplektēt 1 grupu, grupas lielums – līdz 20 dalībniekiem. Maksimālais darbinieku skaits, ko var pieteikt apmācībām viens komersants – 3 darbinieki.

Apmācību norise: 22.08.-25.08.2023.

Lūgums iepazīties  ar apmācību grafiku

Pieteikumus var iesniegt sekojošos veidos:

 • izmantojot informācijas sistēmu “Valsts platforma biznesa attīstībai” www.business.gov.lv
 • nosūtot LIAA pa pastu uz adresi: Pērses iela 2, Rīga, LV – 1442. Pa pastu nosūtītiem pieteikumiem par saņemšanas brīdi tiek uzskatīts datums un laiks, kad sūtījums nodots pastā (ierakstītiem sūtījumiem) vai saņemšanas datums LIAA (vienkāršiem pasta sūtījumiem).

NB! Projekti tiek ranžēti, ņemot vērā piešķirto kopējo punktu skaitu. Ja vairākiem iesniegumiem tiek iegūts vienāds punktu skaits, tie tiek ranžēti, ņemot vērā projekta iesniegšanas datumu un laiku LIAA!

Lai pretendētu uz atbalstu komersantam jāatbilst sekojošiem būtiskākajiem kritērijiem:

 • komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā;
 • komersants izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā:
  • zināšanu ietilpīga bio-ekonomika;
  • biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;
  • viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
  • viedā enerģētika;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
 • apmācības ir nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantā.

Tāpat komersantu pieteikumi tiks vērtēti un ranžēti pēc sekojošiem punktu kritērijiem:

 • raksturota pētniecības un attīstības komponente savā uzņēmējdarbībā;
 • pamatota apmācību ietekme uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu;
 • Pamatota pretendenta motivācija piedalīties apmācību projektā (kopējie ieguvumi atbalsta saņemšanas gadījumā tā: 1) darbībā vai atsevišķā darbības nišā; 2) reģionā vai nozarē; 3) mērķa tirgos).

Komersantiem apmācību ietvaros tiek attiecinātas šādas izmaksas:

 • ārpakalpojumā iepirkto apmācību maksa, kuras pasākuma ietvaros organizē LIAA*;
 • nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā, tai skaitā nodokļu maksājumi.

*Slēdzot līgumu ar komersantu, tiek paredzēts komersanta līdzmaksājums atbilstoši LIAA iepirkto apmācību izmaksām vienai personai un komersantam pieejamai finansējuma intensitātei.

Apmācību izmaksas vienai personai 750,00 euro bez PVN*

*Apmācību maksā iekļautas ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas, kā arī to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek nodarbināto īpašumā.

Maksimālā finansējuma intensitāte:

Ja piemēro de minimis atbalstu (saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013):

 • sīkajam (mikro), mazajam un vidējam komersantam - 100%, ietverot 100% no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas;
 • lielajam komersantam - 85 %, ietverot 100 % no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas.

Ja maksimālais de minimis atbalsts tiek pārsniegts (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem):

 • sīkajam (mikro) un mazajam komersantam - 70%, ietverot 100% no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas;
 • vidējam komersantam – 60%*, ietverot 100% no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas;
 • lielajam komersantam - 50%*, ietverot 100 % no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas.

* Ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem (saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 2.panta 3. un 4.punktā minētajām definīcijām), intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem.

Projekta gaita:

 • Pieteikumu iesniegšana LIAA no 21.jūnija līdz 5.jūlijam;
 • LIAA viena mēneša laikā veic pieteikumu vērtēšanu;
 • Pozitīva lēmuma gadījumā LIAA slēdz līgumu ar komersantu;
 • Komersanta līdzmaksājums 5 dienas pirms apmācībām (ja attiecināms);
 • Apmācību norise;
 • 20 darba dienu laikā pēc apmācībām komersants iesniedz LIAA sertifikātu par veiksmīgu eksāmena nokārtošanu;
 • Komersants iesniedz LIAA maksājuma pieprasījumu par atalgojuma izmaksām (20 darba dienu laikā pēc apmācībām, ja radušās attiecināmas izmaksas);
 • LIAA pārbauda maksājuma pieprasījumu un apliecinošos dokumentus (Iekšējās kārtības 4.pielikums);
 • LIAA veic maksājumu.

Pieteikuma veidlapa

MVK deklarācija (lielajiem komersantiem MVK deklarācija nav jāsniedz)

 • Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, ja attiecināms. Deklarācija pieejama šeit.
 • Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Pielikums pieejams šeit. (Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības).

Un citi papildu iesniedzamie dokumenti.

 ES fondu vizuālo elementu ansamblis