Komersantiem ir iespēja pieteikties atbalstam darbinieku apmācībām aktivitātē “Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai”, kuras ietvaros, pamatojoties uz komersantu vajadzībām, apmācības var nodrošināt saistītais vai partneruzņēmums, vai arī komersants pats piesaista apmācību sniedzēju (ārpakalpojuma veidā), ievērojot normatīvos aktus iepirkuma procedūras jomā.

Pieteikšanās aktivitātei trešās atlases kārtas ietvaros ir atvērta no 2023. gada 2. janvāra līdz 29. janvārim.

Pieprasītais atbalsta apmērs vienam komersantam atlases ietvaros nepārsniedz  - 75 000 EUR.

Kopējais pieejamais finansējuma apmērs atlases ietvaros - 750 000 EUR

Projektu īstenošanas termiņš - 2023. gada 30. septembris.

Pieteikumus var iesniegt sekojošos veidos:

 • izmantojot informācijas sistēmu "Valsts platforma biznesa attīstībai" www.business.gov.lv;
 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz LIAA e-pasta adresi: pasts@liaa.gov.lv ;
 • nosūtot LIAA pa pastu uz adresi: Pērses iela 2, Rīga, LV – 1442.

Lai pretendētu uz atbalstu komersantam jāatbilst sekojošiem būtiskākajiem kritērijiem:

 • komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā;
 • komersants izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā:
  • zināšanu ietilpīga bio-ekonomika;
  • biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;
  • viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
  • viedā enerģētika;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
 • apmācības ir tieši saistītas ar komersanta eksportspējas veicināšanu;
 • apmācības ir nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantā un nav noteiktas kā neatbalstāmas saskaņā ar normatīvā akta par pasākuma īstenošanu noteikto:
  • apmācības augstākās izglītības programmās;
  • apmācības, kas noteiktas Regulas Nr.651/2014 31.panta 2.punktā (apmācības, kuras rīko, lai nodrošinātu atbilstību valsts obligātajiem standartiem attiecībā uz mācībām);
  • transportlīdzekļu vadītāju kursi A1, A, B1 un M kategorijas iegūšanai.

Aktivitātes ietvaros nav atbalstāmas valodu apmācības!

Informācijai

Komersantiem, kas pretendē uz Regulas 651/2014 atbalstu, ir jāizvērtē vai tam kā komersantam nav noteikts grūtībās nonākuša uzņēmuma statuss!

Tāpat komersantu pieteikumi tiks vērtēti un ranžēti pēc sekojošiem punktu kritērijiem:

 • vai komersants iepriekš ir saņēmis atbalstu dalībai apmācībās

(LIAA augsta līmeņa apmācībām vai labās prakses pārņemšanas apmācībām eksportspējas veicināšanai);

 • raksturota pētniecības un attīstības komponente savā uzņēmējdarbībā;
 • pamatota apmācību ietekme uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu;
 • pamatota pretendenta motivācija piedalīties apmācību projektā 

(kopējie ieguvumi tā: 1) darbībā vai atsevišķā darbības nišā; 2) reģionā vai nozarē; 3) mērķa tirgos);

 • līdz šim ieviestās procesu inovācijas;
 • plānotās procesu inovācijas.

Ja apmācības tiek pirktas ārpakalpojuma veidā, apmācību sniedzējam jāatbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

 • pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie;
 • pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.

Attiecināmās izmaksas

Atbalsts tiek sniegts šādām izmaksu pozīcijām:

 1. apmācību maksa (ja atbalsta saņēmējam apmācības iepērk ārpakalpojumā, bet ne no saistītā vai partneruzņēmuma);
 2. pasniedzēja darba samaksa, ja apmācības nodrošina saistītais uzņēmums vai partneruzņēmums (ietverot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darba stundām, nepārsniedzot apmācību kursu ilgumu);
 3. nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus;
 4. nodarbināto dienas nauda, ja apmācības norisinās ārvalstīs ilgāk par vienu dienu;
 5. nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;
 6. nodarbināto izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās ārvalstīs;
 7. ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas;
 8. automatizācijas un robotizācijas risinājumu apmācību izmaksas;
 9. konsultāciju izmaksas sīkiem (mikro), maziem  un vidējiem komersantiem automatizācijas un robotizācijas risinājumu attīstībai, kopā nepārsniedzot 25 000 euro, un tās ir īstenojamas tikai kopā ar automatizācijas un robotizācijas risinājumu apmācībām. Konsultāciju izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā noteiktajai inovāciju konsultāciju pakalpojumu definīcijai. Saņemot de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā minēto definīciju;
 10. pasniedzēju ceļa (transporta) izmaksas par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekli kā taksometrs vai auto noma (ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus), un izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās Latvijā;
 11. to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek nodarbināto īpašumā;
 12. iekārtu noma, kā arī datorprogrammu un licenču amortizācijas izmaksas mācību projekta ietvaros;
 13. u.c. izmaksas par pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar apmācību kursiem (apmācībām nepieciešamās infrastruktūras izmaksas, tai skaitā tehnisko risinājumu, apmācību izveides un tiešsaistes platformu abonementa maksa, kas nodrošina attālinātas apmācības komersanta nodarbinātajiem, un telpu noma apmācību laikā, izmaksas, kas saistītas ar nodarbināto apmācību vajadzību noteikšanu un zināšanu līmeņa testēšanu, sertifikācijas un eksaminācijas izmaksas). 

Maksimālā finansējuma intensitāte:

Ja piemēro de minimis atbalstu (saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013):

 • 100% - sīkajam (mikro), mazajam un vidējam komersantam pirmajiem trim komersanta atbalstam pieteiktajiem nodarbinātajiem, 85% nākamajiem pieteiktajiem komersanta nodarbinātajiem;
 • 85 % lielajam komersantam.

*Ja maksimālais de minimis atbalsts tiek pārsniegts (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem):

 • 70% sīkajam (mikro) un mazajam komersantam;
 • 60% vidējam komersantam;
 • 50% lielajam komersantam.

Ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem (saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 2.panta 3. un 4.punktā minētajām definīcijām), intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem (atbalsta intensitāti var paaugstināt ne vairāk kā līdz 70% no attiecināmajām izmaksām).

 

Vēršam uzmanību, ka konsultāciju izmaksām sīkiem (mikro), maziem  un vidējiem komersantiem automatizācijas un robotizācijas risinājumu attīstībai tiek piemērotas sekojošas atbalsta intensitātes:

 • ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 (de minimis atbalsts) – 100%
 • ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Regulu Nr.651/2014 – 50%, un to var palielināt par 50%, ja kopējā atbalsta summa inovācijas konsultāciju un atbalsta pakalpojumiem vienam uzņēmumam jebkurā triju gadu periodā nepārsniedz EUR 200 000.

Soļi, iepērkot mācības ārpakalpojumā:

 • Komersants pieteikuma sagatavošanas posmā veic cenu aptauju par plānoto apmācību izmaksām
 • Iesniedz projekta pieteikuma veidlapu LIAA
 • LIAA atlases ietvaros izvērtē saņemtos pieteikumus
 • Līguma slēgšana starp LIAA un atbalsta saņēmēju
 • Ja iepirkuma procedūra pārsniedz 70 000 EUR, tad iesniedz iepirkuma plānu + iepirkuma dokumentāciju (saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā)
 • Komersants īsteno iepirkuma procedūru apmācībām, ja to summa pārsniedz 70 000 EUR
 • Slēdz līgumu ar apmācību sniedzēju
 • Īsteno apmācības
 • Iesniedz maksājuma pieprasījumu LIAA
 • LIAA pārbauda iesniegto dokumentāciju, t.sk. pārliecinās, vai iepirkuma līgums ir noslēgts ar pieteikuma veidlapā norādīto pakalpojuma sniedzēju,
 • LIAA apstiprina maksājuma pieprasījumu un veic atbalsta izmaksu

Soļi, braucot apmācībās pie saistītajiem uzņēmumiem:

 • Komersants iesniedz projekta pieteikumu LIAA, norādot apmācību mērķi
 • LIAA atlases ietvaros izvērtē saņemtos pieteikumus
 • Līguma slēgšana starp LIAA un atbalsta saņēmēju
 • Komersants dodas mācībās pie saistītajiem uzņēmumiem
 • Komersants iesniedz maksājuma pieprasījumu un izdevumus apliecinošos dokumentus
 • LIAA pārbauda iesniegto dokumentāciju un veic atbalsta izmaksu

Informējam, ka projekta īstenošanu var uzsākt no dienas, kad pieņemts lēmums par projekta pieteikuma apstiprināšanu!

Regulējošie noteikumi:

Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumi Nr.365 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)” īstenošanas noteikumi”

 

MVK deklarācija (lielajiem komersantiem MVK deklarācija nav jāsniedz)

 • Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, ja attiecināms. Deklarācija pieejama šeit.
 • Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Pielikums pieejams šeit. (Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības).

Un citi papildu iesniedzamie dokumenti.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai